งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาความ เป็นผู้นำ. สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ ตนเอง ฐานะทางเศรษฐกิจ มีขีดจำกัดในการ ใช้จ่าย กำหนดมาตรฐานการ ครองชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาความ เป็นผู้นำ. สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ ตนเอง ฐานะทางเศรษฐกิจ มีขีดจำกัดในการ ใช้จ่าย กำหนดมาตรฐานการ ครองชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาความ เป็นผู้นำ

2 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ ตนเอง ฐานะทางเศรษฐกิจ มีขีดจำกัดในการ ใช้จ่าย กำหนดมาตรฐานการ ครองชีพ

3 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ ตนเอง ความสามารถทางสมอง และบุคลิกภาพ คำนวณหรือภาษา ทุกอย่างพัฒนาได้

4 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ ตนเอง ความรู้ มีความรู้ในงานนั้น เพียงพอหรือไม่

5 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ ตนเอง ความสามารถทั่วไปและ ความสามารถพิเศษ ถ้ามีจะทำ อย่างไร มีแต่ยังขาดทักษะ

6 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ ตนเอง นิสัยและความ สนใจ มีความสนใจสิ่งต่างๆเพียงพอ หรือไม่ มีความสนใจในเหตุการณ์และ ความก้าวหน้าอยู่เสมอ

7 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ ตนเอง สุขภาพกาย แข็งแรง สุขภาพจิตสมบูรณ์ สุขภา พ

8 การพัฒนา บุคลิกภาพ 1. การสร้างความเชื่อมั่น ในตนเอง 2. การสร้างแรงจูงใจใน ตนเอง 3. การปรับปรุง พฤติกรรมและนิสัย

9 การพัฒนา บุคลิกภาพ 4. การเข้ากับผู้อื่น ได้ดี 5. การกล้าแสดงความ คิดเห็น 6. การมีมนุษย สัมพันธ์

10 การพัฒนา บุคลิกภาพ 7. การดูแลสุขภาพ อนามัยที่สมบูรณ์ 8. การดูแลรูปลักษณ์ ของตนเอง 9. การแต่งตัว รูแบบ การแต่งกาย

11 การพัฒนา บุคลิกภาพ 10. ฝึกการเข้า สังคม 11. พัฒนาทักษะการ สื่อสาร 12. ฝึกการ จดจำ

12 การพัฒนา บุคลิกภาพ 13. การจัดระบบ ตนเอง 14. กระตุ้นจูงใจให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงาน

13 สิ่งที่ผู้นำควรรู้ 1. ผู้เสียสละ (It is demanding) ชีวิตส่วนตัวถูกรบกวน ตลอดเวลา ความกดดัน ไม่มีใครรู้ และ เข้าใจ

14 สิ่งที่ผู้นำควรรู้ 2. ผู้ที่มีความสมบูรณ์ เพียบพร้อม (It is enriching) เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ๆ

15 สิ่งที่ผู้นำควรรู้ 3. ทำชีวิตของตนเองให้มี ความสุข (It can be exhilarating) สามารถผ่านวิกฤตการณ์ สำเร็จอย่างสง่าผ่าเผย

16 ขั้นตอนการเป็นผู้ 1. ขั้นสะสมความรู้และ ประสบการณ์ หาความรู้ สะสมประสบการณ์ เพิ่มพูนทักษะ ตื่นตัวต่อเหตุการณ์ ทำกิจกรรมที่หลากหลาย พบปะผู้คน เรียนรู้การเสี่ยงทั้งสำเร็จและ ล้มเหลว

17 ขั้นตอนการเป็นผู้ 2. ขั้นการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดวิธีการทำงานใหม่ จัดระบบงานใหม่ ปรับปรุงห้องใหม่ เปลี่ยนตารางการทำงาน

18 ขั้นตอนการเป็นผู้ 3. ขั้นการเป็นผู้นำ สร้างโอกาสเพื่อทำหน้าที่ ของผู้นำ นำแนวคิดไปปฏิบัติให้ เกิดผล

19

20


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาความ เป็นผู้นำ. สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ ตนเอง ฐานะทางเศรษฐกิจ มีขีดจำกัดในการ ใช้จ่าย กำหนดมาตรฐานการ ครองชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google