งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาความเป็นผู้นำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาความเป็นผู้นำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาความเป็นผู้นำ

2 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับตนเอง
ฐานะทางเศรษฐกิจ มีขีดจำกัดในการใช้จ่าย กำหนดมาตรฐานการครองชีพ

3 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับตนเอง
ความสามารถทางสมองและบุคลิกภาพ คำนวณหรือภาษา ทุกอย่างพัฒนาได้

4 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับตนเอง
ความรู้ มีความรู้ในงานนั้นเพียงพอหรือไม่

5 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับตนเอง
ความสามารถทั่วไปและความสามารถพิเศษ ถ้ามีจะทำอย่างไร มีแต่ยังขาดทักษะ

6 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับตนเอง
นิสัยและความสนใจ มีความสนใจสิ่งต่างๆเพียงพอหรือไม่ มีความสนใจในเหตุการณ์และความก้าวหน้าอยู่เสมอ

7 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับตนเอง
สุขภาพ สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตสมบูรณ์

8 การพัฒนาบุคลิกภาพ 2. การสร้างแรงจูงใจในตนเอง
1.การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง 2. การสร้างแรงจูงใจในตนเอง 3.การปรับปรุงพฤติกรรมและนิสัย

9 การพัฒนาบุคลิกภาพ 5.การกล้าแสดงความคิดเห็น 6.การมีมนุษยสัมพันธ์
4.การเข้ากับผู้อื่นได้ดี 5.การกล้าแสดงความคิดเห็น 6.การมีมนุษยสัมพันธ์

10 การพัฒนาบุคลิกภาพ 8.การดูแลรูปลักษณ์ของตนเอง
7.การดูแลสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ 8.การดูแลรูปลักษณ์ของตนเอง 9.การแต่งตัว รูแบบการแต่งกาย

11 การพัฒนาบุคลิกภาพ 11.พัฒนาทักษะการสื่อสาร 12.ฝึกการจดจำ
10.ฝึกการเข้าสังคม 11.พัฒนาทักษะการสื่อสาร 12.ฝึกการจดจำ

12 การพัฒนาบุคลิกภาพ 13.การจัดระบบตนเอง
14.กระตุ้นจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงาน

13 สิ่งที่ผู้นำควรรู้ 1.ผู้เสียสละ (It is demanding)
ชีวิตส่วนตัวถูกรบกวนตลอดเวลา ความกดดัน ไม่มีใครรู้ และเข้าใจ

14 สิ่งที่ผู้นำควรรู้ 2.ผู้ที่มีความสมบูรณ์เพียบพร้อม (It is enriching)
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ๆ

15 สิ่งที่ผู้นำควรรู้ 3.ทำชีวิตของตนเองให้มีความสุข
(It can be exhilarating) สามารถผ่านวิกฤตการณ์ สำเร็จอย่างสง่าผ่าเผย

16 ขั้นตอนการเป็นผู้ 1. ขั้นสะสมความรู้และประสบการณ์ หาความรู้
สะสมประสบการณ์ เพิ่มพูนทักษะ ตื่นตัวต่อเหตุการณ์ ทำกิจกรรมที่หลากหลาย พบปะผู้คน เรียนรู้การเสี่ยงทั้งสำเร็จและล้มเหลว

17 ขั้นตอนการเป็นผู้ 2. ขั้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดวิธีการทำงานใหม่
จัดระบบงานใหม่ ปรับปรุงห้องใหม่ เปลี่ยนตารางการทำงาน

18 ขั้นตอนการเป็นผู้ 3.ขั้นการเป็นผู้นำ สร้างโอกาสเพื่อทำหน้าที่ของผู้นำ
นำแนวคิดไปปฏิบัติให้เกิดผล

19

20


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาความเป็นผู้นำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google