งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวน หลวง กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวน หลวง กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวน หลวง กรุงเทพมหานคร

3 เลือกรายการ ที่ต้องการ ออกจาก โปรแกรม ออกจาก โปรแกรม จุดประส งค์ จุดประส งค์ ผู้พัฒนา บทเรียน ผู้พัฒนา บทเรียน

4 ผู้พัฒนา บทเรียน นางสุกัญญา ร่วมรักษ์ ครู คศ. 2 โรงเรียนนาคนาวา อุปถัมภ์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

5 1. อธิบายวิถีชีวิตประชาธิปไตยได้ 2. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี ชีวิตประชาธิปไตยได้ 3. ภูมิใจและชื่นชมในการปฏิบัติตน เป็นพลเมืองดีตาม วิถีประชาธิปไตยของตนเองและ บุคคลอื่น กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

6 พลเมืองดีตามวิถี ประชาธิปไตย หน้าต่อไป ย้อนกลับ กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

7 ลักษณะพลเมืองดีตามวิถี ประชาธิปไตย ประกอบด้วยคุณธรรม 3 ประการ คือ 1. ด้านคารวธรรม 2. ด้านสามัคคีธรรม 3. ด้านปัญญาธรรม หน้าต่อไป ย้อนกลับ กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

8 หมายถึง การอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมี ความเคารพซึ่งกันและกัน ด้านคารว ธรรม คารวธรรม เคารพสถาบันหลัก ของประเทศ เคารพบุคคล ที่เกี่ยวข้อง เคารพกฎ กติกา ความคิด หน้าต่อไป ย้อนกลับ กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

9 การประพฤติตนเป็นผู่มี คารวธรรม 1. เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. เคารพบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น กล่าว คำทักทายด้วยคำสุภาพ 3. เคารพสิทธิของผู้อื่น เช่น ไม่ลัก ขโมย ไม่ทำลายทรัพย์สิน ของผู้อื่น 4. เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น เช่น รับฟังความคิดเห็น ของผู้อื่น 5. เคารพกฎระเบียบทางสังคม เช่น ปฏิบัติตามกฎหมาย ยึดมั่นวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม ของสังคม หน้าต่อไป ย้อนกลับ กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

10 เคารพกฎระเบียบทางสังคม เช่น ปฏิบัติตามกฎหมาย ยึดมั่นวัฒนธรรม ประเพณีที่ดี งามของสังคม หน้าต่อไป ย้อนกลับ กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

11 หมายถึง การอยู่ร่วมกันในสังคมที่ต้องรู้จัก ช่วยงาน มีความเอื้อเฟื้อต่อกัน รู้จักประนีประนอมและประสานงานกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม ด้าน สามัคคี ธรรม สามัคคีธรรม เสียสละเพื่อ ประโยชน์ ส่วนรวม เล่นกีฬา เป็นทีม รับผิดชอบ ต่อหน้าที่ ที ได้รับ มอบหมาย ช่วยกัน ทำงาน ไม่เอาเปรียบ ผู้อื่น ร่วมแรง ร่วมใจกัน ทำงานต่าง ๆ หน้าต่อไป ย้อนกลับ กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

12 ร่วมแรงร่วมใจกัน ทำงานต่าง ๆ หน้าต่อไป ย้อนกลับ กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

13 เล่นกีฬาเป็นทีม ช่วยกันทำงาน หน้าต่อไป ย้อนกลับ กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

14 หมายถึง การอยู่ร่วมกันในสังคมต้องใช้ ปัญญาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาให้ ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ด้าน ปัญญา ธรรม ปัญญาธรรม ถ้ามีการโต้แย้ง ใน หมู่คณะให้ใช้ เหตุผล และสติปัญญา ไม่ แก้ปัญหา โดยใช้ อารมณ์ ยึดถือ ความ ถูกต้อง เป็นหลัก ให้ใช้ เหตุผลใน การ แก้ปัญหา ต่างๆ หน้าต่อไป ย้อนกลับ กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

15 บทบาทหน้าที่ความ รับผิดชอบ และการปฏิบัติตนตามวิถี ประชาธิปไตย 1. ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับ ของชุมชน 2. เสียสละและเห็นประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่า ประโยชน์ส่วนตน 3. ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและ ร่วมกันพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นของตนให้สะอาด 4. มีความรักและความภาคภูมิใจใน ท้องถิ่นของตนเอง หน้าต่อไป ย้อนกลับ กลับหน้า หลัก กลับหน้า หลัก

16 ใช่ ต้องการออกจาก โปรแกรม ไม่ใ ช่ ไม่ใ ช่ ไม่ใ ช่ ไม่ใ ช่


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวน หลวง กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google