งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 คือ ผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญใน ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนำ ความรู้ที่ได้ศึกษาอบรมมาเป็นอย่าง ดีมาใช้ประโยชน์ในการดำเนิน อาชีพ และพัฒนาความรู้ให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " คือ ผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญใน ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนำ ความรู้ที่ได้ศึกษาอบรมมาเป็นอย่าง ดีมาใช้ประโยชน์ในการดำเนิน อาชีพ และพัฒนาความรู้ให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  คือ ผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญใน ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนำ ความรู้ที่ได้ศึกษาอบรมมาเป็นอย่าง ดีมาใช้ประโยชน์ในการดำเนิน อาชีพ และพัฒนาความรู้ให้ ก้าวหน้าอยู่เสมอ

3

4  เป็นบทบาทที่จำเป็นต้องทำ เพื่อการดำเนินกิจการ ในการประกอบอาชีพ  ศึกษาหาความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ซื่อสัตย์ลและศรัทธาในวิชาชีพ  มีความเป็นตัวเอง กล้าแสดงออก เพื่อพัฒนา วิชาชีพขอบตนเองโดยสุจริต  ประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรม  มีหลักแห่งธรรมประจำใจ

5 ◦ บทบาทต่อสังคม  ส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  ร่วมมือกับชุมชนพัฒนาเทคโนโลยีด้าน คอมพิวเตอร์  ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาประเทศ ◦ บทบาทต่อองค์กรทางวิชาชีพ  รักษาภาพพจน์ที่ดีขององค์กร  สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร  ปฎิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรอย่างเคร่งครัด

6

7  หมายถึง ความสนใจตั้งใจที่จะปฎิบัติ หน้าที่ด้วยความเพียรพยายาม ละเอียดรอคอบ เพื่อให้สำเร็จตาม เป้าหมายและยอมรับผลการกระทำ ของตน ทั้งด้านผลดีและผลเสีย และ พยายามปรับปรุงการปฎิบัติหน้าที่ให้ดี ยิ่งขึ้น

8  คือ การรู้จักหน้าที่ของตนเอง และปฎิบัติ หน้าที่การงานของตนให้ลุล่วงไปอย่างมี ประสิทธิภาพทันเวลากำหนดและตรงต่อ เวลา

9  คือ การรู้จักปฎิบัติหน้าที่ของตนเอง โดยคำนึงถึงคนส่วนใหญ่หรือสังคม ส่วนรวม เช่น ชุมชน ครอบครัว สังคม

10  ตรงต่อเวลาพยายามทำงานให้สำเร็จ ติดตามผลงานเสมอ  ยอมรับการผิดพลาดที่เกิดจากการกระทำของตนเอง รักษาชื่อเสียงและศักดิ์ศรี  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตัว ทำงานกับผู้อื่นได้  ซื่อสัตย์รักษาคำพูดมีระเบียบวินัย  รู้จักวางแผนตั้งใจทำงานขยัน  เชื่อมั่นในตนเองปฎิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดทำ ตามหน้าที่เป็นอย่างดี  หนักแน่นเมื่อเจอปัญหาปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดี ยิ่งขึ้น  ยึดมั่นในกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของสังคม

11  เป็นนักวางแผนที่ดี  นักออกแบบที่สร้างสรรค์  เป็นนักจิตวิทยา  เป็นผู้มีสติ  เป็นผู้มีความรับผิดชอบ  เป็นผู้ใช้ศาสตร์และศิลป์ได้อย่างกลมกลืน  เป็นผู้มีวินัยในตนเอง  มีความขยัน อดทน  มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาค้นคว้าอยู่ เสมอ  มีจรรยาบัญต่อวิชาชีพ

12  ค่านิยม หมายถึง ภาวะของจิตใจ ในการยึดถือปฎิบัติตามความชื่น ชอบ หรือความสนใจ และถือเป็น เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกกระทำ สิ่งที่ยึดถือตามความพอใจนั้น

13  มีความภูมิใจในอาชีพของตน  มีความภูมิใจในการทำงานที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม  มีความสนใจใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ  รักษาชื่อเสียงของหมู่คณะ และเพื่อนร่วม อาชีพ  มีความอดทน อดกลั้นไม่ย่อท้อในการ ปฎิบัติงาน  คำนึงถึงส่วนรวมอยู่เสมอ  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  มีความกล้าที่จะเผชิญปัญหาและอุปสรรค์  ยกย่องและให้เกรียติเพื่อนร่วมงาน  ศึกษาปัญหาด้วยความสุขุมรอบคอบ

14

15


ดาวน์โหลด ppt  คือ ผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญใน ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนำ ความรู้ที่ได้ศึกษาอบรมมาเป็นอย่าง ดีมาใช้ประโยชน์ในการดำเนิน อาชีพ และพัฒนาความรู้ให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google