งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทและหน้าที่ของนักคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทและหน้าที่ของนักคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทและหน้าที่ของนักคอมพิวเตอร์

2 นักคอมพิวเตอร์ คือ ผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านวิทยาการ คอมพิวเตอร์ และนำความรู้ที่ได้ศึกษาอบรมมาเป็น อย่างดีมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินอาชีพ และ พัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ

3 บทบาทและหน้าที่ของนักคอมพิวเตอร์
บทบาท คือ พฤติกรรมหรือการกระทำที่บุคคล แสดงออกมาตามหน้าที่ได้รับ ซึ่งบทบาทของนัก คอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ บทบาททั่วไป บทบาทที่คาดหวัง

4 บทบาททั่วไป เป็นบทบาทที่จำเป็นต้องทำ เพื่อการดำเนินกิจการในการประกอบอาชีพ ศึกษาหาความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซื่อสัตย์ลและศรัทธาในวิชาชีพ มีความเป็นตัวเอง กล้าแสดงออก เพื่อพัฒนาวิชาชีพขอบตนเองโดยสุจริต ประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรม มีหลักแห่งธรรมประจำใจ

5 บทบาทที่คาดหวัง บทบาทต่อสังคม บทบาทต่อองค์กรทางวิชาชีพ
ส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ร่วมมือกับชุมชนพัฒนาเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาประเทศ บทบาทต่อองค์กรทางวิชาชีพ รักษาภาพพจน์ที่ดีขององค์กร สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร ปฎิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรอย่างเคร่งครัด

6 แล้วหน้าที่ของนักเรียน?
คำว่า “หน้าที่” คือ สิ่งที่ทุกคนจะต้องกระทำโดยภาวะจำ ยอม ซึ่งตามปกติจะเป็นตามหลักศิลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม แล้วหน้าที่ของนักเรียน?

7 ความรับผิดชอบของนักคอมพิวเตอร์
หมายถึง ความสนใจตั้งใจที่จะปฎิบัติหน้าที่ด้วยความ เพียรพยายาม ละเอียดรอคอบ เพื่อให้สำเร็จตาม เป้าหมายและยอมรับผลการกระทำของตน ทั้งด้านผลดี และผลเสีย และพยายามปรับปรุงการปฎิบัติหน้าที่ให้ดี ยิ่งขึ้น

8 ความรับผิดชอบต่อตนเอง
คือ การรู้จักหน้าที่ของตนเอง และปฎิบัติหน้าที่การงานของตน ให้ลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพทันเวลากำหนดและตรงต่อเวลา

9 ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
คือ การรู้จักปฎิบัติหน้าที่ของตนเองโดยคำนึงถึงคนส่วน ใหญ่หรือสังคมส่วนรวม เช่น ชุมชน ครอบครัว สังคม

10 ลักษณะของบุคคลที่มีความรับผิดชอบ
ตรงต่อเวลา พยายามทำงานให้สำเร็จ ติดตามผลงานเสมอ ยอมรับการผิดพลาดที่เกิดจากการกระทำของตนเอง รักษาชื่อเสียงและศักดิ์ศรี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตัว ทำงานกับผู้อื่นได้ ซื่อสัตย์ รักษาคำพูด มีระเบียบวินัย รู้จักวางแผน ตั้งใจทำงาน ขยัน เชื่อมั่นในตนเอง ปฎิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ทำตามหน้าที่เป็นอย่างดี หนักแน่นเมื่อเจอปัญหา ปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น ยึดมั่นในกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของสังคม

11 คุณสมบัติของนักคอมพิวเตอร์ที่ดี
เป็นนักวางแผนที่ดี นักออกแบบที่สร้างสรรค์ เป็นนักจิตวิทยา เป็นผู้มีสติ เป็นผู้มีความรับผิดชอบ เป็นผู้ใช้ศาสตร์และศิลป์ได้อย่างกลมกลืน เป็นผู้มีวินัยในตนเอง มีความขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอ มีจรรยาบัญต่อวิชาชีพ

12 ค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักคอมพิวเตอร์
ค่านิยม หมายถึง ภาวะของจิตใจในการยึดถือ ปฎิบัติตามความชื่นชอบ หรือความสนใจ และถือ เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกกระทำสิ่งที่ยึดถือ ตามความพอใจนั้น

13 ค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักคอมพิวเตอร์
มีความภูมิใจในอาชีพของตน มีความภูมิใจในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีความสนใจใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ รักษาชื่อเสียงของหมู่คณะ และเพื่อนร่วมอาชีพ มีความอดทน อดกลั้นไม่ย่อท้อในการปฎิบัติงาน คำนึงถึงส่วนรวมอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความกล้าที่จะเผชิญปัญหาและอุปสรรค์ ยกย่องและให้เกรียติเพื่อนร่วมงาน ศึกษาปัญหาด้วยความสุขุมรอบคอบ

14

15


ดาวน์โหลด ppt บทบาทและหน้าที่ของนักคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google