งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิเคราะห์อัตรากำลังสายงาน รังสีเทคนิค 26 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิเคราะห์อัตรากำลังสายงาน รังสีเทคนิค 26 กันยายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิเคราะห์อัตรากำลังสายงาน รังสีเทคนิค 26 กันยายน 2557

2 โครงสร้างกลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มภารกิจภารกิจ 1 สาขารังสีวินิจฉัยบริการตรวจ วินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอกซ์ และคลื่นเสียงความถี่สูง 2 สาขารังสีรักษาบริการฉายรังสีบำบัดโรค 3 สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์บริการตรวจและวินิจฉัยโรคด้วยสาร กัมมันตรังสีและสารเภสัชรังสี บุคลากรตำแหน่ง สายหลักนักรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ สายสนับสนุนพนักงานการแพทย์ และรังสี เทคนิค

3 ข้อมูลภาพรวมเพื่อประมาณการ อัตรากำลัง หน่วยบริการ / ระดับ จำนวน ( แห่ง ) รพ. ที่ไม่มีนัก / เจ้า ปฏิบัติงาน A11- a22- S25- s23 ไม่มีนัก 1 แห่ง M135 ไม่มีนัก 3 แห่ง M292 2 แห่ง F173 7 แห่ง F2521 93 แห่ง F334 19 แห่ง สร้างใหม่ 44 44 แห่ง รวม 880 169 แห่ง

4 การคิดอัตรากำลังบุคลากรด้าน รังสีเทคนิค รังสีเทคนิควิธีการคำนวณ Production line (P) งานรังสีวินิจฉัย FTE 1 บริการรังสีทั่วไป 2 บริการรังสีพิเศษ 3 บริการรังสีเทคโนโลยีสูง 4 บริการรังสีร่วมรักษา งานรังสีรักษา Service base โดยคิดตามจำนวนเครื่องมือ ที่เปิดให้บริการ งานเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ Service base

5 งานรังสีวินิจฉัย ประเภท กิจกรรม คำอธิบายหน่วย นับ ข้อยกเว้น P1 งานบริการ รังสีทั่วไป - เอกซเรย์ ทั่วไป - เอกซเรย์ เคลื่อนที่ - เอกซเรย์ฟัน และฟันทั้งปาก - เอกซเรย์ด้วยรถ เอกซเรย์ Study (organ) - ไม่นับถ่ายซ้ำ - ไม่นับ เอกซเรย์ฟันที่ ตรวจที่แผนก ทันต กรรม

6 งานรังสีวินิจฉัย ประเภท กิจกรรม คำอธิบายหน่วยนับข้อยกเว้น P2 งาน บริการรังสี พิเศษ - เอกซเรย์หลอดเลือด ( Angiogram) - เอกซเรย์เต้านม (Mammogram) - เอกซเรย์ระบบทางเดินอาหาร (GI/BE) - เอกซเรย์ระบบทางเดินปัสสาวะ (IVP,VCUG,RP,ect.) - เอกซเรย์ระบบประสาท ไขสันหลัง (Myelography) - เอกซเรย์ระบบโพรงมดลูก (Hysterosalpingography) - การตรวจพิเศษอื่นๆ ราย - ไม่นับถ่ายซ้ำ - ไม่นับ การตรวจ อัลตราซาวด์ ถ้านักรังสีมิได้ตรวจ - ไม่นับ Flu ในห้อง ผ่าตัด ถ้านักรังสี ไม่ได้ไปทำ

7 งานรังสีวินิจฉัย ประเภทกิจกรรมคำอธิบายหน่วยนับข้อยกเว้น P3 งานบริการ รังสีเทคโนโลยีสูง - เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography : CT scan, CTA ) - เอกซเรย์หัวใจและหลอดเลือด หัวใจ (Cardiovascular Catheterization Laboratory)) - การตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็ก (Magnetic Resonance imaging: MRI, MRA ) ราย - ไม่นับถ่ายซ้ำ - ไม่นับที่ เอกชนมาเช่า ที่ตรวจเอง

8 งานรังสีวินิจฉัย ประเภท กิจกรรม คำอธิบายหน่วยนับข้อยกเว้น P4 งานบริการ รังสีร่วมรักษา 4.1 การตรวจและรักษาที่เกี่ยวข้อง กับหลอดเลือด ( Vascular Interventions หรือ Neuro intervention) 4.2 การตรวจและรักษาที่ไม่ เกี่ยวข้องกับหลอดเลือด (Nonvascular Interventions หรือ Body intervention) 4.3 การรักษาโรคลำไส้กลืนกันใน เด็กด้วย ลม (Air -reduction intussusceptions) 4.4 การทำ intervention อื่นๆด้วย เครื่อง Fluoroscpy หรือ DSI หรือ DSA ราย - ไม่นับถ่าย ซ้ำ

9 สัดส่วนวิชาชีพ : สาย สนับสนุน วิชาชีพหลักสัดส่ว น ผู้ช่วยฯ สาย สนับสนุน นักรังสี การแพทย์ / เจ้าพนักงาน รังสีการแพทย์ 1:1 พนักงาน การแพทย์ และรังสี เทคนิค


ดาวน์โหลด ppt วิเคราะห์อัตรากำลังสายงาน รังสีเทคนิค 26 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google