งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pattern of injury in child fatalities resulting from child abuse รูปแบบการบาดเจ็บของ เด็กที่เสียชีวิตจากการถูก ทำร้ายร่างกาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pattern of injury in child fatalities resulting from child abuse รูปแบบการบาดเจ็บของ เด็กที่เสียชีวิตจากการถูก ทำร้ายร่างกาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pattern of injury in child fatalities resulting from child abuse รูปแบบการบาดเจ็บของ เด็กที่เสียชีวิตจากการถูก ทำร้ายร่างกาย

2 บทนำ   ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขและบริการ มนุษย์ สหรัฐอเมริกา แผนกบริหารเด็กและ ครอบครัว ปี 2005   สาเหตุของการเสียชีวิตของเด็กจากการถูกทำ ร้ายร่างกาย 1460 ราย - การทอดทิ้งเด็ก - การใช้กำลังทำร้ายร่างกายเด็ก - การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก - การกดดันทางอารมณ์ต่อเด็ก - การเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ

3 ช่วงอายุที่เสียชีวิตจากการถูกทำ ร้าย ⇨ ‹ 4 ปี (76.6%) ⇨ เด็ก ทารก (41.9%)

4 ตารางแสดงอัตราการเสียชีวิตของเด็กจาก การถูกทำร้าย ในปี 2000-2005 สหรัฐอเมริกา

5   Merten ศึกษาในเด็กที่มีชีวิต พบว่าการสำรวจโครง กระดูกมีความสำคัญ แต่มีข้อจำกัดในการที่จะ ระบุรูปลักษณ์และจัดทำเป็นเอกสารหลักฐาน เกี่ยวกับการทำร้ายเด็ก   Collins and Nichols ศึกษารูปแบบการบาดเจ็บจากการถูกทำร้าย ร่างกายที่ทำให้เด็กเสียชีวิต - การบาดเจ็บที่ศีรษะ 45% - การขาดอากาศหายใจ รวมถึงการจมน้ำ 25% - อื่นๆ เช่น การได้รับสารพิษ 30%

6   Rubin ศึกษาในกรณีที่มีเกณฑ์ความเสี่ยงสูง ประกอบด้วย มีการแตกหักของซี่โครง มีการ แตกหักของกระดูกหลายๆส่วน มีการบาดเจ็บที่ ใบหน้าและการบาดเจ็บในเด็กที่อายุต่ำกว่า 6 เดือน โดยทำการตรวจคัดกรองหาการบาดเจ็บที่ ศีรษะที่มองไม่เห็นจากภายนอก โดยใช้เครื่อง CT หรือ MRI พบว่า - มีการบาดเจ็บที่ศีรษะแต่มองไม่เห็น 37.3% - การสำรวจเพียงภายนอกทำให้การวินิจฉัย ผิดพลาดถึง 26% ดังนั้นการที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าเด็ก ถูกทำร้ายร่างกายตั้งแต่ครั้งแรกที่มาพบ แพทย์ มีโอกาสบาดเจ็บซ้ำ 30-50% และ เสียชีวิต 5-10%

7 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการ บาดเจ็บของร่างกายในการเสียชีวิต ของเด็กจากการถูกทำร้ายร่างกาย และเพื่อพยายามหาความชุกของการ แตกหักของกระดูก ( ทั้งหลังได้รับการ รักษา และขณะกำลังรักษา ) และการ บาดเจ็บของการแตกหักแบบฉับพลัน

8 วิธีการวิจัย   ตัวอย่าง เด็กทั้งเพศชายและหญิงจำนวน 162 คนอายุระหว่าง 0-6 ปี   ข้อมูลได้จาก - สำนักงานผู้ตรวจสอบทางการแพทย์ นอร์ธแคลิ ฟลอเนียร์ - สำนักงานชาร์สตัน คันที โคโรเนอร์ เซาธ์แคลิ ฟลอเนียร์   ข้อมูลที่จัดเก็บ - ลักษณะของการเสียชีวิต - อายุ - เพศ - จังหวัด - รูปแบบการบาดเจ็บ ( ทั้งแบบฉับพลันและก่อน การเสียชีวิต )

9 ผลการทดลอง กราฟแสดงช่วงอายุของการ เสียชีวิต

10 กราฟแสดงเขตพื้นที่ที่มีการ เสียชีวิต

11 กราฟแสดงตำแหน่งที่บาดเจ็บแล้ว เสียชีวิต

12 ตารางแสดงการแตกหักของกระดูกก่อน เสียชีวิตและขณะเสียชีวิต

13 ตาราง แสดงอัตราการเกิดของเด็กและแสดง อัตราการเสียชีวิตของเด็ก อายุ 0-4 ปี และ 0-6 ปี ในปี 2000-2005 นอร์ธแคลิฟลอเนียร์ แบ่งเป็นเด็กผิวขาว และชนกลุ่มน้อย

14 อภิปราย   ช่วงอายุที่มีการเสียชีวิตจากการถูกทำร้าย ร่างกายมากที่สุด - อายุ 0-3 เดือน 25% - อายุ 2-6 ปี 19%   งานวิจัย Sobsey พบว่าเด็กผู้ชายมักถูกทำ ร้ายร่างกายมากกว่าเด็กผู้หญิง   ความแตกต่างของเชื้อชาติ   การแตกหักของกระดูก

15   Krishnan และทีมงาน ศึกษาเด็กทารกถูก ทำร้ายและมีภาวะการแตกหักของกระดูก หลายส่วน   Belfer and Klein การตรวจหาภาวะการ แตกหักของกระดูกด้วยตาเปล่ามี ข้อผิดพลาดได้   Kleinman ศึกษาการแตกหักของกระดูก ในเด็กยากต่อการวินิจฉัยว่าเกิดจากการถูก ทำร้ายร่างกาย

16   Swischuk and Hernundez ศึกษา รูปแบบการแตกหักที่ทำให้การวินิจฉัย ผิดพลาด   Dedouit ตรวจหาภาวะการแตกหักของ กระดูกเปรียบเทียบระหว่าง CT และ X-ray   Cattaneo ศึกษาเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพในการตรวจหารอยกระดูก แตกหัก ระหว่าง การชันสูตรศพ การ X-ray และ CT Scan

17 ผลการวิจัยนี้สนับสนุนความจำเป็นที่ จะต้องใช้วิธีการเพิ่มเติม ในการคัดกรองและวิธีการเชิงรุก เช่น   ภาพถ่ายรังสีซ้ำ   Bone scan   MSCT   MRI Scan   การชันสูตรศพ   การสำรวจโครงกระดูกอย่างละเอียด   การตรวจเก็บซีรั่มและ cerebrospinal เพื่อวินิจฉัยการบาดเจ็บในกรณีที่สงสัยว่าเด็ก ถูกทำร้ายร่างกาย


ดาวน์โหลด ppt Pattern of injury in child fatalities resulting from child abuse รูปแบบการบาดเจ็บของ เด็กที่เสียชีวิตจากการถูก ทำร้ายร่างกาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google