งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พูลสิทธิ์ ศีติสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อุทัยธานี ผึ้งหวาน กาญจนบุรี 7 ต. ค. 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พูลสิทธิ์ ศีติสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อุทัยธานี ผึ้งหวาน กาญจนบุรี 7 ต. ค. 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พูลสิทธิ์ ศีติสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อุทัยธานี ผึ้งหวาน กาญจนบุรี 7 ต. ค. 2556

2  Delegation  Participation  Area Responsibility

3  วิเคราะห์ สถานการณ์  จัดทำแผนเขตฯ 3  execute

4  จริง....  วพบ. นครสวรรค์ ( รพ. แม่และ เด็ก ) นครสสวรรค์  ศูนย์ สช. ภาคเหนือ นครสวรรค์  เสมือนจริง....  Line  Face book  Tele-Conference

5  พวงเครือข่ายบริการระดับ เขต....  เชื่อมโยง ส่วนกลาง / กระทรวง / กรม / กอง  เชื่อมโยง จังหวัด / อำเภอ / ตำบล / รพ. รัฐ / รพ. เอกชน / รพ. สุขภาพจิต / รพ. กรม อนามัย / รพ. กรมการแพทย์

6  Focus.... งาน  Quality of Care… ผ่าน Service Plan 10 สาขา  Quality of Service… ระบบบริการที่ ประชาชนแตะต้องได้... ไปทุกที่ ทุกวัน ทุกเวลา  Focus.... แผนฯ  แผนรวมเขตฯ  แผนราย C …CIO, CSO, CHRO, CFO, General management

7  Fix & Flexible....Full time & Part time  จำนวน 15 -20 คน  การออกคำสั่ง  การกำหนดบทบาทหน้าที่.... ทั้ง ภาพรวมเขตและรายบุคคล ทีมสนับสนุน ( ส่วนกลาง )... Backup Office คณะทำงาน “ เครือข่ายเขตบริการ สุขภาพ ” สป. ( สนย., สบรส., กลุ่มประกัน, บค, สบช.)

8  Participatory Management เน้น  Equity  Quality  EFFICIENCY****  Social Accountability  People Participation

9  All C’s Team  ต่อเนื่อง  ถี่ และ รุนแรง  Each C’s Team  ต่อเนื่อง  ถี่ และ รุนแรง  All C’s Team  ต่อเนื่อง  ถี่ และ รุนแรง  Each C’s Team  ต่อเนื่อง  ถี่ และ รุนแรง

10  People and Patient Oriented  การจัดการทรัพยากรร่วม (Shared)  Man  Money  Material  Management Information System  Market  Mind & Moral

11  ข้อมูลที่สำคัญราย C ที่ เขตฯ ต้องทำการเฝ้าระวัง ควบคุมกำกับ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตาม KPI กระทรวงฯ และเขตฯ  Time line……..31 ตุลาคม 2556

12  ข้อมูลที่สำคัญ สำหรับ CSO เขตฯ  ข้อมูล... ปัญหา service plan รายสาขา / รายบริบทของ พื้นที่  ข้อมูล... เน้น โรคหัวใจและหลอดเลือด รองรับการเป็น excellence center ด้านนี้  ข้อมูล... ระบบทรัพยากรที่ใช้จ่ายร่วมกันจากทุกแหล่ง งบประมาณ  ข้อมูล... เพื่อการจัดทำ Basic requirement & Basic service  ข้อมูล... ความของข้อมูลเพื่อ การลงทุน การพัฒนา บุคลากร และข้อมูลระบบการส่งต่อที่ปลอดภัย  ข้อมูล...8 Flag ships / ตัวชี้วัดของกระทรวง  ข้อมูล... ตัวชี้วัดรายสาขาที่ไม่ได้ปรากฏใน KPI ของ กระทรวงที่ต้องทำต่อที่เขตและจังหวัด  Time line……..( สไลด์ต่อไป )

13  Time line  ( ทบทวน ) แต่งตั้ง คณะกรรมการ / คณะทำงาน Service Plan เขต 3 ใหม่........9 ตุลาคม 2556  ทำการประชุมคณะกรรมการ เพื่อกำหนด แนว ทางการดำเนินการ และตัวชี้วัดระดับพื้นที่...............18 ตุลาคม 2556  ( พร้อม ) นำเสนอต่อ CEO........... 25? ตุลาคม 2556  ดำเนินการตามแผน ( ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว ) และ ประเมินผล......................31 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557

14  ข้อมูลที่สำคัญ สำหรับ CHRO เขตฯ  ข้อมูลกลุ่มบุคลากรสาย “ วิชาชีพหลัก ”...Node วิชาชีพ ไป จนถึง ปฐมภูมิ  ข้อมูลกลุ่มบุคลากรสาย “ ให้บริการเฉพาะด้าน ”... พวก นักฯต่าง  ข้อมูลกลุ่มบุคลากรสาย “ สนับสนุนบริการประจำ ”... พวก เจ้า พนักงานฯต่างๆ และผู้ช่วยเหลือคนไข้  ข้อมูล FTE … ปริมาณงานและจำนวนบุคลากรที่มี ( ณ 30 เม. ย. 56) จำแนกเป็น ข้าราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างชั่วคราว  Time line  เขต / จังหวัด เก็บข้อมูลบุคลากรฯที่มีอยู่จริง จาก รพ. ……7-11 ตุลาคม 2556  ส่ง ข้อมูลกลุ่มบุคลากรฯ โดยการ key ผ่าน Web ….. 11 ตุลาคม 2556  ทำการวิเคราะห์ข้อมูลฯเพื่อความเหมาะสม …………….12-13 ตุลาคม 2556  สรุปเสนอ CEO ……………………………………….14 ตุลาคม 2556  เสนอกระทรวงฯ …………………………………………16 ตุลาคม 2556  วิเคราะห์อัตรากำลัง ………………………………………18 ตุลาคม 2556  เสนอ ครม. อนุมัติแผนฯ ………………………………… 21-25 ตุลาคม 2556

15  ข้อมูลที่สำคัญ สำหรับ CFO เขตฯ  ข้อมูล... ประมาณการรายได้ / ควบคุมค่าใช้จ่ายฯ  ข้อมูล....FAI  ข้อมูล....MOC(Minimal Operating Cost)  Time line  แต่งตั้ง คณะทำงาน CFO ระดับเขตฯ …………….9 ตุลาคม 2556  เรียกประชุมชี้แจงภายใน เขต / จังหวัด ( กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานประกันฯ และผู้รับผิดชอบงานเกณฑ์บัญชีคงค้าง ของทั้ง 5 จังหวัด )……10 ตุลาคม 2556  ประมาณการรายได้ / ควบคุมค่าใช้จ่ายฯปีงบประมาณ 2557 …..15-22 ตุลาคม 2556  จัดทำฐานข้อมูลการเงินในระบบ MOC ………………………..15 ตุลาคม 2556  สรุปเสนอ CEO ……………………………………….14 ตุลาคม 2556  เสนอกระทรวงฯ …………………………………………16 ตุลาคม 2556  วิเคราะห์อัตรากำลัง ………………………………………18 ตุลาคม 2556  เสนอ ครม. อนุมัติแผนฯ ………………………………… 21-25 ตุลาคม 2556  ข้อมูลที่สำคัญ สำหรับ CFO เขตฯ  ข้อมูล... ประมาณการรายได้ / ควบคุมค่าใช้จ่ายฯ  ข้อมูล....FAI  ข้อมูล....MOC(Minimal Operating Cost)  Time line  แต่งตั้ง คณะทำงาน CFO ระดับเขตฯ …………….9 ตุลาคม 2556  เรียกประชุมชี้แจงภายใน เขต / จังหวัด ( กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานประกันฯ และผู้รับผิดชอบงานเกณฑ์บัญชีคงค้าง ของทั้ง 5 จังหวัด )……10 ตุลาคม 2556  ประมาณการรายได้ / ควบคุมค่าใช้จ่ายฯปีงบประมาณ 2557 …..15-22 ตุลาคม 2556  จัดทำฐานข้อมูลการเงินในระบบ MOC ………………………..15 ตุลาคม 2556  สรุปเสนอ CEO ……………………………………….14 ตุลาคม 2556  เสนอกระทรวงฯ …………………………………………16 ตุลาคม 2556  วิเคราะห์อัตรากำลัง ………………………………………18 ตุลาคม 2556  เสนอ ครม. อนุมัติแผนฯ ………………………………… 21-25 ตุลาคม 2556

16  ข้อมูลที่สำคัญ  ข้อมูล... ราคา................ ยา / เวชภัณฑ์ ที่ไม่ใช่ยา  ข้อมูล.... ปริมาณ,,,,,,,,,,,, ยา / เวชภัณฑ์ ที่ไม่ใช่ยา  Time line…….. ภายใน 31 ตุลาคม 2556  แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อยาร่วม ระดับเขตฯ  ส่งแผนการจัดซื้อยา ( ร่วม )  ส่งแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และเอกซเรย์ ( ร่วม )  ดำเนินการจัดซื้อยา / เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ ยาร่วม  ข้อมูลที่สำคัญ  ข้อมูล... ราคา................ ยา / เวชภัณฑ์ ที่ไม่ใช่ยา  ข้อมูล.... ปริมาณ,,,,,,,,,,,, ยา / เวชภัณฑ์ ที่ไม่ใช่ยา  Time line…….. ภายใน 31 ตุลาคม 2556  แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อยาร่วม ระดับเขตฯ  ส่งแผนการจัดซื้อยา ( ร่วม )  ส่งแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และเอกซเรย์ ( ร่วม )  ดำเนินการจัดซื้อยา / เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ ยาร่วม

17  ข้อมูลที่สำคัญ  ข้อมูล... ราคา................ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  ข้อมูล.... ปริมาณ ………… วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  Time line  ประชุมชี้แจงในเขต........................8 ตุลาคม 2556  แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์.... ภายใน 31 ตุลาคม 2556  ส่งแผนการลดค่าใช้จ่ายค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ …….. ภายใน 31 ตุลาคม 2556  ส่งแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ …….. ภายใน 31 ตุลาคม 2556  ทำการต่อรองราคาในแต่ละ Test …….. ภายใน 31 ตุลาคม 2556  ดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รวม ( ภายใน จังหวัด ) …….. ภายใน 31 ตุลาคม 2556  ดำเนินการแล้วเสร็จ........................ ภายใน 1 เมษายน 2557

18 Do the best Go ahead จบ


ดาวน์โหลด ppt พูลสิทธิ์ ศีติสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อุทัยธานี ผึ้งหวาน กาญจนบุรี 7 ต. ค. 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google