งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
เขตสุขภาพที่ 3 พูลสิทธิ์ ศีติสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ผึ้งหวาน กาญจนบุรี 7 ต.ค. 2556

2 Area Health Board Delegation Participation Area Responsibility

3 บทบาทของเขตสุขภาพ วิเคราะห์สถานการณ์ จัดทำแผนเขตฯ 3 execute

4 Structure จริง.... วพบ.นครสวรรค์(รพ.แม่และเด็ก) นครสสวรรค์
ศูนย์ สช.ภาคเหนือ นครสวรรค์ เสมือนจริง.... Line Face book Tele-Conference

5 System พวงเครือข่ายบริการระดับเขต....
เชื่อมโยง ส่วนกลาง / กระทรวง / กรม / กอง เชื่อมโยง จังหวัด/อำเภอ/ตำบล / รพ.รัฐ / รพ.เอกชน / รพ.สุขภาพจิต /รพ.กรมอนามัย / รพ.กรมการแพทย์

6 Strategy Focus....งาน Quality of Care…ผ่าน Service Plan 10 สาขา
Quality of Service…ระบบบริการที่ประชาชน แตะต้องได้...ไปทุกที่ ทุกวัน ทุกเวลา Focus....แผนฯ แผนรวมเขตฯ แผนราย C …CIO , CSO , CHRO , CFO , General management

7 Staff Fix & Flexible....Full time & Part time จำนวน 15 -20 คน
การออกคำสั่ง การกำหนดบทบาทหน้าที่....ทั้งภาพรวมเขตและรายบุคคล ทีมสนับสนุน (ส่วนกลาง)... Backup Office คณะทำงาน “เครือข่ายเขตบริการสุขภาพ” สป. (สนย., สบรส., กลุ่มประกัน, บค, สบช.)

8 Style Participatory Management เน้น Equity Quality EFFICIENCY****
Social Accountability People Participation

9 Skill All C’s Team ต่อเนื่อง ถี่ และ รุนแรง Each C’s Team

10 Shared Value People and Patient Oriented การจัดการทรัพยากรร่วม(Shared)
Man Money Material Management Information System Market Mind & Moral

11 CIO ข้อมูลที่สำคัญราย C ที่ เขตฯ ต้องทำการเฝ้าระวัง ควบคุมกำกับ ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ ตาม KPI กระทรวงฯ และเขตฯ Time line……..31 ตุลาคม 2556

12 CSO ข้อมูลที่สำคัญ สำหรับ CSO เขตฯ Time line……..(สไลด์ต่อไป)
ข้อมูล...ปัญหา service plan รายสาขา /รายบริบทของพื้นที่ ข้อมูล...เน้น โรคหัวใจและหลอดเลือด รองรับการเป็นexcellence center ด้านนี้ ข้อมูล...ระบบทรัพยากรที่ใช้จ่ายร่วมกันจากทุกแหล่งงบประมาณ ข้อมูล...เพื่อการจัดทำ Basic requirement & Basic service ข้อมูล...ความของข้อมูลเพื่อ การลงทุน การพัฒนาบุคลากร และข้อมูลระบบการส่งต่อที่ ปลอดภัย ข้อมูล...8 Flag ships / ตัวชี้วัดของกระทรวง ข้อมูล...ตัวชี้วัดรายสาขาที่ไม่ได้ปรากฏใน KPI ของกระทรวงที่ต้องทำต่อที่เขตและ จังหวัด Time line……..(สไลด์ต่อไป)

13 CSO Time line (ทบทวน)แต่งตั้ง คณะกรรมการ/คณะทำงาน Service Plan เขต 3 ใหม่ ตุลาคม 2556 ทำการประชุมคณะกรรมการ เพื่อกำหนด แนวทางการดำเนินการ และ ตัวชี้วัดระดับพื้นที่ ตุลาคม 2556 (พร้อม)นำเสนอต่อ CEO ? ตุลาคม 2556 ดำเนินการตามแผน(ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว) และ ประเมินผล ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557

14 CHRO ข้อมูลที่สำคัญ สำหรับ CHRO เขตฯ
ข้อมูลกลุ่มบุคลากรสาย “วิชาชีพหลัก”...Node วิชาชีพ ไปจนถึง ปฐมภูมิ ข้อมูลกลุ่มบุคลากรสาย “ให้บริการเฉพาะด้าน”...พวก นักฯต่าง ข้อมูลกลุ่มบุคลากรสาย “สนับสนุนบริการประจำ”...พวก เจ้าพนักงานฯต่างๆ และผู้ช่วยเหลือคนไข้ ข้อมูล FTE … ปริมาณงานและจำนวนบุคลากรที่มี(ณ 30 เม.ย. 56) จำแนกเป็น ข้าราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างชั่วคราว Time line เขต/จังหวัด เก็บข้อมูลบุคลากรฯที่มีอยู่จริง จาก รพ. ……7-11 ตุลาคม 2556 ส่ง ข้อมูลกลุ่มบุคลากรฯ โดยการ key ผ่าน Web ….. 11 ตุลาคม 2556 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลฯเพื่อความเหมาะสม…………… ตุลาคม 2556 สรุปเสนอ CEO ……………………………………….14 ตุลาคม 2556 เสนอกระทรวงฯ …………………………………………16 ตุลาคม 2556 วิเคราะห์อัตรากำลัง………………………………………18 ตุลาคม 2556 เสนอ ครม. อนุมัติแผนฯ ………………………………… ตุลาคม 2556

15 CFO ข้อมูลที่สำคัญ สำหรับ CFO เขตฯ
ข้อมูล... ประมาณการรายได้/ควบคุมค่าใช้จ่ายฯ ข้อมูล....FAI ข้อมูล....MOC(Minimal Operating Cost) Time line แต่งตั้ง คณะทำงาน CFO ระดับเขตฯ …………….9 ตุลาคม 2556 เรียกประชุมชี้แจงภายใน เขต/จังหวัด (กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานประกันฯ และ ผู้รับผิดชอบงานเกณฑ์บัญชีคงค้างของทั้ง 5 จังหวัด)……10 ตุลาคม 2556 ประมาณการรายได้/ควบคุมค่าใช้จ่ายฯปีงบประมาณ 2557 … ตุลาคม 2556 จัดทำฐานข้อมูลการเงินในระบบ MOC ………………………..15 ตุลาคม 2556 สรุปเสนอ CEO ……………………………………….14 ตุลาคม 2556 เสนอกระทรวงฯ …………………………………………16 ตุลาคม 2556 วิเคราะห์อัตรากำลัง………………………………………18 ตุลาคม 2556 เสนอ ครม. อนุมัติแผนฯ ………………………………… ตุลาคม 2556

16 ยา/เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
ข้อมูลที่สำคัญ ข้อมูล... ราคา ยา/เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ข้อมูล....ปริมาณ,,,,,,,,,,,,ยา/เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา Time line……..ภายใน 31 ตุลาคม 2556 แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อยาร่วมระดับเขตฯ ส่งแผนการจัดซื้อยา(ร่วม) ส่งแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และเอกซเรย์(ร่วม) ดำเนินการจัดซื้อยา/เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาร่วม

17 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ข้อมูลที่สำคัญ ข้อมูล... ราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ข้อมูล....ปริมาณ…………วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ Time line ประชุมชี้แจงในเขต ตุลาคม 2556 แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ....ภายใน 31 ตุลาคม 2556 ส่งแผนการลดค่าใช้จ่ายค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ……..ภายใน 31 ตุลาคม 2556 ส่งแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ……..ภายใน 31 ตุลาคม 2556 ทำการต่อรองราคาในแต่ละ Test ……..ภายใน 31 ตุลาคม 2556 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รวม(ภายในจังหวัด) ……..ภายใน 31 ตุลาคม 2556 ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 1 เมษายน 2557

18 Free you จบ Do the best จบ Go ahead จบ


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google