งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชารังสี เทคนิค ผศ. ดร. สุชาติ โก ทันย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชารังสี เทคนิค ผศ. ดร. สุชาติ โก ทันย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชารังสี เทคนิค ผศ. ดร. สุชาติ โก ทันย์

2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสี เทคนิค ( ปรับปรุง พ. ศ. ๒๕๕๕ )  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๑๔๙ หน่วยกิต - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป๓๐ หน่วยกิต - หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ๓๗ หน่วยกิต - หมวดวิชาชีพ๖๔ หน่วยกิต - ฝึกปฏิบัติงาน๑๒ หน่วยกิต - หมวดวิชาเลือก๖ หน่วย กิต

3  รังสีวินิจฉัย  รังสีรักษา  เวชศาสตร์ นิวเคลียร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค

4  นักรังสีการแพทย์ ร. พ. รัฐบาล ร. พ. เอกชน สถาบัน มะเร็งแห่งชาติ  นักวิจัย  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานปรมาณูเพื่อ สันติ ( ควบคุมการใช้รังสี การออกใบอนุญาต เครื่องมือทางด้านรังสี ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความ ปลอดภัยการใช้รังสี )  ผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ผู้แทนยา  ศึกษาต่อ ป. โท และป. เอก ทั้งในและต่างประเทศ ( นักวิจัย ครู อาจารย์ ) แนวทางในการประกอบ อาชีพ

5 ค่าตอบแทนเฉลี่ย ( ต่อเดือน )  นักรังสีการแพทย์ ร. พ. รัฐบาล สถาบันมะเร็ง แห่งชาติ (12,000-25,000 บ.)  ร. พ. เอกชน (22,000- 40,000 บ.)  นักวิจัย ( ขั้นต่ำ 10,800 บ.)  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานปรมาณูเพื่อ สันติ ( ควบคุมการใช้รังสี การออกใบอนุญาต เครื่องมือทางด้านรังสี ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความ ปลอดภัยการใช้รังสี ) ( อัตราเงินเดือน ตามระเบียบ กพ.)  ผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ผู้แทนยา  ศึกษาต่อ ป. โท และป. เอก ทั้งในและต่างประเทศ ( นักวิจัย ครู อาจารย์ )


ดาวน์โหลด ppt วิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชารังสี เทคนิค ผศ. ดร. สุชาติ โก ทันย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google