งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การให้บริการส่งยา สำหรับ ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง ทางไปรษณีย์ PCT เวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การให้บริการส่งยา สำหรับ ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง ทางไปรษณีย์ PCT เวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การให้บริการส่งยา สำหรับ ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง ทางไปรษณีย์ PCT เวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่มี ภาวะการทำงานของกระเพาะ ปัสสาวะผิดปกติ ต้องได้รับการบำบัด ฟื้นฟูที่เหมาะสมและต่อเนื่อง แต่ เนื่องจากผู้ป่วยดังกล่าวมีความพิการ มีความยากลำบากในการเดินทางอีก ทั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก ทำให้ ผู้ป่วยบางรายขาดการรักษาและรับ ยาอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้เกิด ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ เช่น การ ทำงานของไตผิดปกติ

3

4

5 ข้อมูลใน แบบสอบถาม ชื่อ HN การวินิจฉัยโรค ระยะเวลาที่เป็นโรค วิธีการขับถ่ายปัสสาวะ อุจจาระ ยาและปริมาณยาที่ใช้ การติดเชื้อทางเดิน ปัสสาวะ ผลแทรกซ้อนจากยา เช่น ปากแห้งคอแห้ง ตาพร่ามัว

6 ผู้ป่วย กรอก ข้อมูล ลง แบบสอ บถาม ส่ง แบบสอบถาม มาที่ภาควิชาฯ แพทย์สั่ง ยา เจ้าหน้าที่ค้นบัตร และลงทะเบียน เจ้าหน้าที่จัดส่งยา พร้อมแบบสอบถาม ชุดใหม่ให้ผู้ป่วย

7 ผู้ป่วยที่ได้รับยาทางจดหมายมี จำนวนทั้งสิ้น 40 ราย – ชาย 33 ราย – หญิง 7 ราย อายุเฉลี่ย 35.7 ปี (21-70 ปี ) ผู้ป่วยอัมพาตท่อนล่าง 23 ราย อัมพาตแขนขา 17 ราย

8 เชียงใ หม่ 10 ราย พะเยา 9 ราย น่าน 5 ราย ลำพูน 4 ราย เชียงราย 3 ราย ลำปาง 2 ราย แพร่ 3 ราย แม่ฮ่อง สอน 1 ราย กำแพงเพช ร 1 ราย อุดรธานี 1 ราย อยุธยา 1 ราย

9 วิธีการขับถ่ายปัสสาวะ 26 รายใช้วิธีการสวนปัสสาวะเป็นครั้งด้วยตนเอง (clean intermittent self catheterization) 2 ราย มีผู้ดูแลสวนปัสสาวะให้เป็นครั้ง (clean intermittent catheterization) 12 ราย ใช้วิธีใส่คาสายสวนปัสสาวะ (indwelling catheterization) ผู้ป่วยได้รับยาคลายกระเพาะปัสสาวะเพื่อป้องกัน การหดตัวของกระเพาะปัสสาวะ และติดต่อ ขอรับยาทางไปรษณีย์ทุกคน

10

11 ผู้ป่วย สามารถเข้าถึง บริการได้ง่าย สะดวก ประหยัด ค่าใช้จ่าย ได้รับการรักษา อย่างต่อเนื่อง และป้องกัน ภาวะแทรกซ้อน ลดผลข้างเคียง ของการใช้ยา แพทย์สามารถ ติดตาม ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความปลอดภัย ของการใช้ยา ใน ระยะยาว การส่งยาทาง ไปรษณีย์ ผู้ป่วยตอบแบบสอบถาม ส่งกลับมาทุกครั้ง

12


ดาวน์โหลด ppt การให้บริการส่งยา สำหรับ ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง ทางไปรษณีย์ PCT เวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google