งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RADIOLOGY DEPARTMENT กลุ่มงานรังสีวิทยา 24 ชั่วโมง 12.00 น. - 13.00 น. พัก เครื่องเอกซเรย์และเครื่องล้างฟิล์ม รับเฉพาะผู้ป่วย ฉุกเฉิน บริกา ร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RADIOLOGY DEPARTMENT กลุ่มงานรังสีวิทยา 24 ชั่วโมง 12.00 น. - 13.00 น. พัก เครื่องเอกซเรย์และเครื่องล้างฟิล์ม รับเฉพาะผู้ป่วย ฉุกเฉิน บริกา ร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 RADIOLOGY DEPARTMENT กลุ่มงานรังสีวิทยา

3 24 ชั่วโมง 12.00 น. - 13.00 น. พัก เครื่องเอกซเรย์และเครื่องล้างฟิล์ม รับเฉพาะผู้ป่วย ฉุกเฉิน บริกา ร

4 ประกอบด้วย งานรังสีวินิจฉัย ( โรงพยาบาลพัทลุง ) งานรังสีรักษา งานเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ หน่วยงานทาง รังสีวิทยา

5 1. ลงทะเบียนผู้ป่วย 2. พิมพ์ soundex แล สติ๊กเกอร์ติดซองฟิล์ม 3. เอกซเรย์ 4. ล้างฟิล์ม 5. ตรวจสอบภาพเอกซเรย์ และเขียนซองฟิล์ม 6. ส่งฟิล์มให้ผู้ป่วย ขั้นตอนการ เอกซเรย์

6 เอกซเรย์ทั่วไป (General x- ray) เอกซเรย์ตรวจพิเศษ (Special x-ray) เอกซเรย์เคลื่อนที่ (Portable x-ray) เอกซเรย์ฟัน (Dental x-ray) อัลตราซาวด์ (Ultrasound) ประเภทการให้บริการทาง รังสีวิทยา

7 ตัวอย่างเช่น SKULL ( ศีรษะ ) CHEST ( ปอด ) ABDOMEN ( ท้อง ) HUMERUS ( ต้นแขน ) FOREARM ( แขน ) FEMURE ( ต้นขา ) LEG ( ขา ) C-SPINE ( กระดูกคอ ) T-SPINE ( กระดูกสัน หลัง ) TL-SPINE LS-SPINE PELVIC ( อุ้งเชิงกราน ) เอกซเรย์ทั่วไป หมายถึงการ เอกซเรย์ธรรมดาทั่วๆไป

8 ประกอบด้วย การตรวจ IVP การตรวจ BARIUM ENEMA การตรวจ BARIUM SWALLOWING การตรวจ UPPER GI การตรวจ MYELOGRAM หมายถึงใช้สารทึบรังสี (contrast media) ร่วมกับการเอกซเรย์ เอกซเรย์ตรวจพิเศษ

9 หมายถึง สารที่ช่วยทำให้เห็นอวัยวะที่ต้องการตรวจ เนื่องจาก อวัยวะเหล่านั้นไม่สามารถตรวจเห็น จากเอกซเรย์ธรรมดา วิธีการใช้ Contrast Media ( C.M. ) รับประทาน เช่น ตรวจ UPPER G.I. ฉีด เช่น ตรวจ IVP สวน เช่น ตรวจ BE สารทึบรังสี ( Contrast media )

10 หมายถึง การตรวจดูระบบขับถ่าย ปัสสาวะ โดยวิธีการฉีดสารทึบ รังสีร่วมกับเอกซเรย์ การตรวจ Intravenous pyelography ( I.V.P. )

11 ข้อควรระวังในการตรวจ IVP 1. ไม่แพ้สารทึบรังสีหรือแพ้อาหาร ทะเล 2. ไม่เป็นโรคหอบหืด 3. ค่า Cr. ไม่สูงเกินที่กำหนด ( ปัจจุบัน 1.5 mg/dl )

12 เอกซเรย์เคลื่อนที่ ( Portable ) หมายถึง การไปเอกซเรย์ ผู้ป่วยตามตึกต่างๆ

13 ลักษณะผู้ป่วยที่ต้อง เอกซเรย์ ( Port. ) ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถ เคลื่อนย้ายได้ ผู้ป่วยโรคหัวใจและไม่ สามารถเคลื่อนย้ายได้ ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก (ICU)

14 ข้อเสนอแนะในการใช้ เอกซเรย์เคลื่อนที่ ( เพื่อคุณภาพของภาพเอกซเรย์และยืดอายุการ ใช้งานของเครื่อง ) ผู้ป่วยรับใหม่ควรเอกซเรย์ที่ห้องฉุกเฉิน ก่อนเข้าตึก ผู้ป่วยคนเดียวที่ต้องเอกซเรย์หลายฟิล์ม ควรส่งไปเอกซเรย์ที่แผนกเอกซเรย์ เพราะการเอกซเรย์หลายๆภาพ ต่อเนื่องกันอาจทำให้เครื่องเสียหายได้ ความคมชัดและรายละเอียดของภาพ เอกซเรย์จากเครื่อง port น้อยกว่าภาพ เอกซเรย์ที่ได้จากเครื่องใหญ่ที่แผนก เอกซเรย์

15 การออกเอกซเรย์ เคลื่อนที่ รอบช้า 10.30 น. - 11.30 น. รอบบ่าย 14.30 น.- 15.30 น. ยกเว้นกรณีจำเป็นเร่งด่วนและผู้ป่วย ห้องฉุกเฉิน

16 เอกซเรย์ฟัน ( Dental x-ray ) ประกอบด้วย การเอกซเรย์ฟันแบบ ทั้งปาก (Panoramic) การเอกซเรย์ฟันแบบ แยกเป็นซี่ๆ

17 หมายถึง การตรวจโดย วิธีการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง การตรวจอัลตราซาวด์ ( Ultrasound )

18 ประเภทการตรวจอัล ตราซาวด์ U/S Whole Abdomen (NPO) U/S Upper Abdomen (NPO) U/S Brain U/S Pelvis (Full bladder) U/S Chest U/S Small part U/S Breast U/S color droppler

19 RADIATION PROTECTION การป้องกันอันตราย จากรังสี

20 หลักการป้องกัน อันตรายจากรังสี ประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ 1. Distance ( ระยะทาง ) 2. Time ( เวลา ) 3. Shielding ( เครื่อง กำบัง )

21 ระยะทาง ( Distance ) ควรห่างจากเครื่องเอกซเรย์ อย่างน้อย 3 เมตร

22 เวลา ( Time ) ใช้เวลาอยู่ในบริเวณที่มีรังสี ให้น้อยที่สุด

23 เครื่องกำบัง ( Shielding ) วัสดุที่สามารถ กั้นรังสีได้ ตะกั่ว คอนกรีต หนาๆ

24 ผู้ป่วยมีครรภ์ อายุครรภ์ 1-3 เดือน ไม่ควรสัมผัสรังสี เลย อายุครรภ์ มากกว่า 3 เดือน สัมผัสรังสี ได้เท่าที่จำเป็นจริงๆ


ดาวน์โหลด ppt RADIOLOGY DEPARTMENT กลุ่มงานรังสีวิทยา 24 ชั่วโมง 12.00 น. - 13.00 น. พัก เครื่องเอกซเรย์และเครื่องล้างฟิล์ม รับเฉพาะผู้ป่วย ฉุกเฉิน บริกา ร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google