งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับค่าตอบแทน สำหรับกำลังคน ด้านสาธารณสุข ข้อสรุปจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับค่าตอบแทน สำหรับกำลังคน ด้านสาธารณสุข ข้อสรุปจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับค่าตอบแทน สำหรับกำลังคน ด้านสาธารณสุข ข้อสรุปจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

2 ขั้นตอนการปรับค่าตอบแทน ครม. เห็นชอบ หลักการ 21 ธค. 47 ตั้ง คกก. พิจารณา รายละเอียดแล้ว เสนอ ครม. อีกครั้ง ภายใน 1 เดือน ประชุม คกก. ครั้งที่ 1 : 27 มค. 48 ครั้งที่ 2 : 8 กพ. 48 ครั้งที่ 3 : 22 กพ. 48 ครั้งที่ 4 : 4 มีค. 48 ครั้งที่ 5 : 9 มีค. 48 ประชุมกับ วิชาชีพ 16, 28 กพ. 48 1, 2,7 มีค. 48 สงป. ออก งวดเงิน ส่วนราชการ เบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์ ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ตค. 47 สรุป ข้อเสนอ ต่อ ครม. อีกครั้ง มติ ครม. งานที่ต้องทำ คู่ขนานระหว่าง รอมติ ครม. • จัดเก็บข้อมูล กำลังคน • ร่างระเบียบ เบิกจ่าย งานที่ต้องทำใน ระยะต่อไป • เตรียมข้อมูลตั้ง งบฯ ปี 2549 • เตรียมปรับ เกณฑ์ ของปีที่ 2 คณะกรรมการ ตามมติ ครม. • เลขาธิการ ก. พ. ประธาน • ปลัด ก. คลัง, ป. กลาโหม • ป. มหาดไทย, สงป. • สกอ., กพร., ปลัด กทม • ดร. รุ่ง, นพ. ดำรงค์, ป. สธ. • ก. พ. / กสธ. เลขาร่วม

3 1. ค่าตอบแทนด้วยเหตุลักษณะงานพิเศษ เป็นค่าตอบแทนประเภทที่กำหนดขึ้นใหม่ ( รวมแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ ที่เดิมเคยจ่ายอยู่แล้ว ) 2. ค่าตอบแทนเพื่อการปฏิบัติงานในพื้นที่เฉพาะ เป็นค่าตอบแทนเดิมใช้งบ อื่น และเพิ่มใหม่บางส่วน 3. ค่าตอบแทนกรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว เป็นค่าตอบแทนเดิมที่ส่วนราชการใช้งบ อื่นอยู่แล้ว ประเภทค่าตอบแทน ตามข้อพิจารณาของคณะกรรมการฯ

4 2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในสถาน บริการพื้นที่เฉพาะ ( สรุปผล ) กลุ่มสถานบริการ สถานบริการระดับ อำเภอพื้นที่ทั่วไป อยู่ในสถานบริการระดับอำเภอพื้นที่ ทั่วไป หลังปฏิบัติงานในภาครัฐครบ 3 ปี สถานบริการระดับอำเภอ ทุรกันดาร / ขาดแคลน ระดับ 1 แพทย์ทันตแพทย์เภสัชกร พ. วิชาชีพ 2,200 1,900 5,000 2,500 10,000 5,0001,000 สถานบริการระดับอำเภอ ทุรกันดาร / ขาดแคลน ระดับ 2 20,000 10,0002,000 สถานบริการระดับจังหวัด พื้นที่พิเศษ ปีแรก 3 จว. ภาคใต้ 10,000 5,000 1,000 ขอยกเลิกข้อจำกัดเดิม ไม่เกิน 60 เตียง และแพทย์ไม่เกิน 6 คน

5 3. ค่าตอบแทนเพื่อการทุ่มเทให้กับ ราชการ โดยไม่ทำ เวชปฏิบัติส่วนตัว • สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัช กร • ปฏิบัติงานด้านรักษาพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค ( รวมงานคุ้มครอง ผู้บริโภค ) และฟื้นฟูสภาพ • เป็นค่าตอบแทนประเภทที่ส่วนราชการ ต่างๆ จ่ายอยู่แล้ว จากเงินรายได้หรือเงินนอก งบประมาณของส่วนราชการ

6 กลุ่ม 1 แพทย์ทั่วไป กลุ่ม 2 แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ บัตรทุกสาขานอกเหนือ กลุ่ม 3 หรือแพทย์กลุ่ม 1 ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ได้แก่ • ได้รับปริญญาโท / เอกด้านการแพทย์ / สาธารณสุขที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนา คุณภาพงานด้านสุขภาพดีขึ้น หรือ • ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนา ระบบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบมาตรฐาน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ หรือ • ปฏิบัติงานในสถานบริการระดับอำเภอหรือศูนย์บริการ ระดับชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ มีองค์ความรู้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม หรือบริการ เฉพาะด้าน ซึ่งมีผลประเมินการ ปฏิบัติงานในเกณฑ์ดีติดต่อกันมากกว่า 4 ปี นับการ ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะเป็นปีที่ 1 หรือ • เกณฑ์อื่น ๆ ที่ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า กำหนดตามความเหมาะสม กลุ่ม 3 แพทย์เฉพาะทางสาขาขาดแคลนสูง ประกอบด้วย สาขาพยาธิวิทยา ( ทั่วไป, กาย วิภาค และคลินิก ) สาขานิติเวชศาสตร์ สาขา จิตเวชศาสตร์ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและ วัยรุ่น สาขาประสาทศัลยศาสตร์ สาขา ศัลยศาสตร์ทรวงอก และสาขาเวชศาสตร์ ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา แพทย์ ประมา ณ 10,00 0 บ / ด ประมาณ 15,000 บ / ด ประมาณ 5,000 บ / ด

7 กลุ่ม 1 ทันตแพทย์ทั่วไป กลุ่ม 2 ทันตแพทย์ที่ได้รับปริญญาโท/เอก ทางด้านทันตแพทย์และสาธารณสุข ที่ส่งผล ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานบริการทาง ทันตสุขภาพ ประมา ณ 10,00 0 บ / ด ประมาณ 5,000 บ / ด ประมา ณ 7,500 บ / ด กลุ่ม 3 ทันตแพทย์เฉพาะทาง ที่ได้รับ วุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติบัตรทุก สาขา ทันตแพทย์

8 กลุ่ม 2 เภสัชกรที่ได้รับมอบหมายให้มีภารกิจ หลักในการ - เตรียมยาหรือวิเคราะห์ยาเคมีบำบัด - งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านยาในกลุ่ม โรคติดต่อร้ายแรง เช่น เอดส์ วัณโรค เป็นต้น - งานคุ้มครองผู้บริโภค ด้าน Post-marketing ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจับและทำคดี เภสัชกร ประมา ณ 3,000 บ / ด กลุ่ม 1 เภสัชกรที่ให้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมด้านอื่น นอกเหนือจากกลุ่ม 2 ประมาณ 1,500 บ / ด

9 กลุ่ม 1 งานบริการทางการพยาบาลในแผนก OPD, การพยาบาลครอบครัวและชุมชน, งานอนามัยชุมชน / โรงเรียน / อาชีวอนามัย กลุ่ม 2 งานบริการ ER, LR, OR, IPD, งาน ควบคุมการติดเชื้อใน โรงพยาบาล (IC) และ งานตรวจและบำบัด พิเศษ ได้แก่ เคมีบำบัด รังสีรักษา ตรวจ รักษาผ่านกล้อง / เครื่องมือพิเศษ งานกระตุ้น พัฒนาการเด็ก งานตรวจสวนหัวใจ งานไต เทียม งานบำบัดยาเสพติด ฟื้นฟูสมรรถภาพ งานให้คำปรึกษาพิเศษ (Counseling) งาน ตรวจรักษาขั้นต้นโดยพยาบาล ที่ได้รับอนุมัติบัตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป ฯลฯ กลุ่ม 3 งานบริการพยาบาลวิสัญญี, การ พยาบาล เวชปฏิบัติ, การพยาบาล ICU CCU หรือผู้ป่วยหนัก / วิกฤต, การพยาบาล ติดเชื้อรุนแรง / อันตราย การปฏิบัติการ พยาบาลขั้นสูง (APN และจบโทการพยาบาล เฉพาะทาง ) และหัวหน้าทีมควบคุมคุณภาพ การบริการทางการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ ประมา ณ 1,500 บ / ด ประมา ณ 2,000 บ / ด ประมาณ 1,000 บ / ด หมายเหตุ : อาจารย์พยาบาลให้จัดกลุ่ม ตามการฝึกปฏิบัติและร่วมให้บริการด้านนั้น ๆ

10 กลุ่มสหสาขา เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด รังสี การแพทย์ แก้ไขความผิดปกติการสื่อความหมาย เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จิตวิทยาคลินิก จำนวนมีจำกัด ไม่จัดกลุ่มในรอบปีแรก ค่าตอบแทน ประมาณ 1,000 บ./ด.


ดาวน์โหลด ppt การปรับค่าตอบแทน สำหรับกำลังคน ด้านสาธารณสุข ข้อสรุปจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google