งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของ คอมพิวเตอร์ และ ผลกระทบของ คอมพิวเตอร์กับสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของ คอมพิวเตอร์ และ ผลกระทบของ คอมพิวเตอร์กับสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทของ คอมพิวเตอร์ และ ผลกระทบของ คอมพิวเตอร์กับสังคม

2 บทบาทของ คอมพิวเตอร์

3 1. บทบาทของ คอมพิวเตอร์ใน สถานศึกษา คอมพิวเตอร์ช่วยในงานบริหาร เช่น การคิดคะแนน ทำทะเบียนบุคลากร คอมพิวเตอร์ช่วยในงานบริการ เช่น งานห้องสมุด งานแนะแนว คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียน การสอน

4 2. บทบาทของ คอมพิวเตอร์ในวง ราชการ คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำ ทะเบียนราษฎร์ คอมพิวเตอร์ช่วยในการนับ คะแนนเลือกตั้ง คิดภาษี อากร การบริหารทั่วไป คอมพิวเตอร์ช่วยในการ รวบรวมข้อมูลและสถิติ การบริหารงานทั่วไปของ หน่วยงานราชการ ทำให้เกิด ความสะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น

5 3. บทบาทของ คอมพิวเตอร์ในงาน สังคมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิจัย เพื่อให้ได้คำตอบออกมา อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

6 4. บทบาทของ คอมพิวเตอร์ในวงการ แพทย์ คอมพิวเตอร์ช่วยในการบันทึก ค้นหาทะเบียนประวัติผู้ป่วย คอมพิวเตอร์ช่วยในการ วินิจฉัยโรค เช่น ตรวจคลื่น สมอง บันทึกการเต้นของหัวใจ คอมพิวเตอร์ช่วยในการ คำนวณหาตำแหน่งที่ถูกต้อง ของอวัยวะก่อนการผ่าตัด

7 5. บทบาทด้านการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ช่วยในการจอง ตั๋วเครื่องบิน คอมพิวเตอร์ช่วยในการเก็บ ข้อมูล สถิติของผู้โดยสาร คอมพิวเตอร์ช่วยในการ ควบคุมการจราจรทาง อากาศ

8 6. บทบาทของ คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ คอมพิวเตอร์ช่วยในการ วางแผนธุรกิจ คอมพิวเตอร์ช่วยในการ ประเมินสถานการณ์ทาง เศรษฐกิจในอนาคตได้อย่าง แม่นยำ คอมพิวเตอร์ช่วยงานธุรการ เช่น งานพัสดุ งาน ภาษี การทำจดหมายโต้ตอบ

9 7. บทบาทของ คอมพิวเตอร์ในงาน ธนาคาร คอมพิวเตอร์ช่วยในการรับ ฝากและถอนเงิน ที่เป็นภารกิจ ประจำของธนาคาร คอมพิวเตอร์ช่วยในการคิด ดอกเบี้ยในอัตราต่างๆ คอมพิวเตอร์ช่วยให้ลูกค้า ฝาก ถอนเงินด่วน หรือโอนเงินจาก เครื่องได้โดยอัตโนมัติ (ATM)

10 8. บทบาทของ คอมพิวเตอร์ในงาน วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ช่วยในการ เขียนแบบ คอมพิวเตอร์ช่วยในการ ควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำงาน คอมพิวเตอร์ช่วยในการ คำนวณโครงสร้าง วางแผน ควบคุมการก่อสร้าง

11 9. บทบาทของคอมพิวเตอร์ ในงานวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ช่วยในการ เปรียบเทียบ คัดเลือกข้อมูล คอมพิวเตอร์ช่วยในการ ทดลองที่เป็นอันตราย คอมพิวเตอร์ช่วยในการ เดินทางของยานอวกาศ การ ถ่ายภาพระยะไกล และการ สื่อสารผ่านดาวเทียม

12 10. บทบาทของ คอมพิวเตอร์ในร้านค้า ปลีก ห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์คิดเงิน แทนเครื่องคิดเลข การอ่านรหัสด้วยเครื่องอ่าน (Barcode)

13 ผลกระทบของ คอมพิวเตอร์กับ สังคม

14 ผลกระทบที่มีต่อสังคม ในทางที่บวก 1. ช่วยส่งเสริมงานค้นคว้าด้าน เทคโนโลยี 2. ช่วยส่งเสริมด้านความ สะดวกสบายของมนุษย์ 3. ช่วยส่งเสริมสติปัญญาของมนุษย์ 4. ช่วยส่งเสริมประชาธิปไตย 5. ช่วยส่งเสริมสุขภาพ 6. ช่วยให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง

15 ผลกระทบที่มีต่อสังคม ในทางลบ 1. ทำให้เกิดการวิตก กังวล 2. ทำให้เกิดการเสี่ยง ทางด้านธุรกิจ 3. ทำให้เกิดอาชญากรรม คอมพิวเตอร์ 4. ทำให้มนุษยสัมพันธ์ เสื่อมถอย 5. ทำให้เกิดอาวุธร้ายแรง ชนิดใหม่ ๆ 6. ทำให้เสียสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของ คอมพิวเตอร์ และ ผลกระทบของ คอมพิวเตอร์กับสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google