งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดเก็บข้อมูล ผู้ป่วย (1) หน่วยรังสีวิทยาหลอดเลือดและ รังสีร่วมรักษา สาขาวิชารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสี วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดเก็บข้อมูล ผู้ป่วย (1) หน่วยรังสีวิทยาหลอดเลือดและ รังสีร่วมรักษา สาขาวิชารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสี วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดเก็บข้อมูล ผู้ป่วย (1) หน่วยรังสีวิทยาหลอดเลือดและ รังสีร่วมรักษา สาขาวิชารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสี วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2 ทำไมต้องมีการบันทึก ข้อมูล 1. เป็นข้อมูล และสถิติของหน่วยฯ 2. เป็นข้อมูลการตรวจรักษาของ ผู้ป่วย เพื่อประโยชน์ในการ ติดตามผลการรักษาต่อเนื่อง 3. เป็นข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้า ทำวิจัย

3 การบันทึก ข้อมูลในอดีต - จดบันทึกลงกระดาษ

4 ข้อมูลที่ต้องบันทึกมี อะไรบ้าง 1. ข้อมูลผู้ป่วย - ชื่อ - นามสกุล, อายุ, เพศ - HN, AN, RN - ward - วันที่ตรวจ - ที่อยู่ของผู้ป่วย

5 ข้อมูลที่ต้องบันทึกมี อะไรบ้าง ข้อมูลการเจ็บป่วย - Diagnosis - Study - ประวัติการเจ็บป่วยใน อดีตปัจจุบัน - อาการสำคัญที่มาพบ แพทย์

6 ข้อมูลที่ต้องบันทึกมี อะไรบ้าง ข้อมูลการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ ที่ผู้ป่วย ได้รับการตรวจ ได้แก่ - Plain film, - Ultrasound, CT, MRI, IVP, GI, Scope - ผล Biopsy - ผล Blood chemistry ฯลฯ - ผลการตรวจทางรังสีวิทยาหลอด เลือดและรังสีร่วมรักษา

7 การบันทึกข้อมูลในปัจจุบัน Digital file 2 file 1. Window explorer จะเก็บข้อมูล ของผู้ป่วย และภาพรังสีหลอด เลือดโดยแยกตามประเภทของ โรค การตรวจ และจะมีประวัติ ผู้ป่วยและรายงานผลแต่ละครั้งใน รูปของไฟล์ pdf จากโปรแกรม FileMaker Pro7

8 การบันทึกข้อมูลในปัจจุบัน 2. SPSS file version 11.5 จะเก็บ ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ชื่อ - นามสกุล ผู้ป่วย วันเดือนปีที่ตรวจ, รังสีแพทย์ที่ ทำการตรวจ, ส่วนที่ตรวจ การวินิจฉัยโรค ภาวะแทรกซ้อนที่ เกิดขึ้น ประเภทของการรักษา ทางรังสีร่วมรักษา รวมทั้ง Unit cost ของผู้ป่วย และที่เรียกเก็บ จากผู้ป่วย ฯลฯ เพื่อการคำนวณสถิติ ต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt การจัดเก็บข้อมูล ผู้ป่วย (1) หน่วยรังสีวิทยาหลอดเลือดและ รังสีร่วมรักษา สาขาวิชารังสีวินิจฉัย ภาควิชารังสี วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google