งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค สาขาวิชากายภาพบำบัด สาขาวิชากิจกรรมบำบัด • เรียนอะไร ? • จบแล้วจะเป็นอะไร ? สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ Faculty of Associated Medical Sciences

3 นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ปีที่ 1 วท. บ. ( เทคนิคการแพทย์ ) ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 นักเทคนิคการแพทย์ วท. บ. ( เทคนิคการแพทย์ ) ใบประกอบโรคศิลปะ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาล / สถานพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุข 4 ปี นักเรียน

4 โรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ รังสีเทคนิค กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด เทคนิคการแพทย์ เภสัชกร

5 โรงพยาบาล หน่วยงานวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกเทคนิคการแพทย์ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด รังสีเทคนิค • วินิจฉัยและประเมินผลการรักษา • งานธนาคารเลือด / ปลูกถ่ายอวัยวะ เทคโนโลยี - เครื่องมือขั้นสูง

6 • วินิจฉัยและประเมินผลการรักษา • งานธนาคารเลือด / ปลูกถ่ายอวัยวะ นักเทคนิคการแพทย์ ส่วนงานเทคนิคการแพทย์

7 • การส่งเสริมสุขภาพ • อนามัยสิ่งแวดล้อม นักเทคนิคการแพทย์ เสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันโรค และวัคซีน HEALTH PROMOTION อนามัยสิ่งแวดล้อม ระบาดวิทยา การตรวจสุขภาพประจำปี

8 นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ปีที่ 1 วท. บ. ( เทคนิคการแพทย์ ) ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 นักเทคนิคการแพทย์ วิชาพื้นฐานต่างๆ วิชาชีพ - ขั้นสูง / ฝึกทักษะ วิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาการแพทย์

9 • สังคม - มนุษย์ ( คณะสังคมศาสตร์ / มนุษยศาสตร์ ) การดำรงชีวิต ในสังคม โครงสร้างหลักสูตร • ภาษาอังกฤษ พื้นฐานของการเรียน ระดับสูง • วิทยาศาสตร์ทั่วไป ( คณะวิทยาศาสตร์ ; ชีววิทยา, เคมี, ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์, สถิติ ) พื้นฐานของการ เรียนระดับสูง • วิทยาศาสตร์การแพทย์ ( กายวิภาคศาสตร์, สรีรวิทยา, ชีวเคมี..) พื้นฐานของ วิชาชีพ • เทคนิคการแพทย์ ( ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก, วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต, จุล ชีววิทยาคลินิก, เคมีคลินิก, จุลทรรศนศาสตร์คลินิก ) วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ / คุณธรรม - จริยธรรม • วิชาเลือกทางเทคนิคการแพทย์ เสริมทักษะ / ความรู้ด้าน ต่างๆ วิชาเสริมทักษะ / ความรู้ด้านวิจัย • วิชาเลือก ตามความสนใจ • วิจัยทางเทคนิคการแพทย์

10

11 นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ วิชาพื้นฐานต่างๆ ทางสังคม - มนุษย์ - วิทยาศาสตร์ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ วท. บ. ( เทคนิคการแพทย์ ) นักเทคนิคการแพทย์ วิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศึกษาต่อระดับ ป. โท / ป. เอก ในสาขาต่างๆ • อาจารย์ในมหาวิทยาลัย • นักวิจัย • Specialist- เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

12 นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาล คลินิก หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข อื่นๆ บริษัทขาย เครื่องมือและ น้ำยาทางการ แพทย์ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย ศึกษาใน ระดับสูงขึ้น Specialist- เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt แนะนำสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google