งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดกลุ่มทันตแพทย์ เพื่อรับค่าตอบแทนฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดกลุ่มทันตแพทย์ เพื่อรับค่าตอบแทนฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดกลุ่มทันตแพทย์ เพื่อรับค่าตอบแทนฯ
กลุ่มที่ 3 ทันตแพทย์เฉพาะทาง ที่ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติบัตรฯทุกสาขา จากทันตแพทยสภา 10,000 กลุ่มที่ 2 ทันตแพทย์ที่ได้รับปริญญาโท/เอก ทางด้านทันตแพทยศาสตร์/การสาธารณสุข ที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานบริการทางทันตสุขภาพ 7,500 กลุ่มที่ 1 ทันตแพทย์ทั่วไป 5,000

2 กลุ่มที่ 1 ค่าตอบแทน 5,000 บาท
ทันตแพทย์ทั่วไป ไม่มีวุฒิการศึกษาต่อเนื่องใดๆ มีวุฒิการศึกษาต่อเนื่องในระดับต่ำกว่า ปริญญาโท มีวุฒิการศึกษาต่อเนื่องด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

3 กลุ่มที่ 2 ค่าตอบแทน 7,500 บาท
ระดับการศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก

4 สาขา ทันตแพทยศาสตร์ ทันตกรรมหัตถการ ปริทันตวิทยา ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตกรรมประดิษฐ์ ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตกรรมจัดฟัน วิทยาเอ็นโดดอนต์ วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ทันตกรรมทั่วไป ทันตสาธารณสุขศาสตร์ เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบดเคี้ยว รังสีวิทยาของขากรรไกรและใบหน้า ชีววิทยาช่องปาก ทันตวัสดุศาสตร์ จุลชีววิทยาช่องปาก ฯลฯ การสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การบริหารงานสาธารณสุข สาธารณสุขมูลฐาน พฤติกรรมศาสตร์ ฯลฯ

5 กลุ่มที่ 3 ค่าตอบแทน 10,000 บาท
ระดับวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ ทุกสาขาจากทันตแพทยสภา 10 สาขา : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล ปริทันตวิทยา ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตสาธารณสุข วิทยาเอ็นโดดอนต์ ทันตกรรมหัตถการ ทันตกรรมทั่วไป วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก.

6 ข้อมูลทันตแพทย์ที่จำเป็นสำหรับจัดแยกกลุ่ม
1.เลขที่ตามบัตรประชาชน (13 หลัก) 2.ชื่อ-นามสกุล 3.เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ 4.ระดับ/สาขา และสถาบันที่ศึกษาต่อเนื่องระดับ ป.โท/ป.เอก 5.วุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ จากทันตแพทยสภา


ดาวน์โหลด ppt การจัดกลุ่มทันตแพทย์ เพื่อรับค่าตอบแทนฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google