งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดกลุ่มทันตแพทย์ เพื่อรับ ค่าตอบแทนฯ กลุ่มที่ 3 ทันตแพทย์เฉพาะ ทาง ที่ได้รับวุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติบัตรฯทุกสาขา จากทันตแพทยสภา กลุ่มที่ 2 ทันตแพทย์ที่ได้รับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดกลุ่มทันตแพทย์ เพื่อรับ ค่าตอบแทนฯ กลุ่มที่ 3 ทันตแพทย์เฉพาะ ทาง ที่ได้รับวุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติบัตรฯทุกสาขา จากทันตแพทยสภา กลุ่มที่ 2 ทันตแพทย์ที่ได้รับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดกลุ่มทันตแพทย์ เพื่อรับ ค่าตอบแทนฯ กลุ่มที่ 3 ทันตแพทย์เฉพาะ ทาง ที่ได้รับวุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติบัตรฯทุกสาขา จากทันตแพทยสภา กลุ่มที่ 2 ทันตแพทย์ที่ได้รับ ปริญญาโท / เอก ทางด้านทันต แพทยศาสตร์ / การสาธารณสุข ที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนา คุณภาพงานบริการทางทันต สุขภาพ กลุ่มที่ 1 ทันตแพทย์ทั่วไป 5,000 7,500 10,000

2 ทันตแพทย์ทั่วไป ไม่มีวุฒิการศึกษาต่อเนื่อง ใดๆ ไม่มีวุฒิการศึกษาต่อเนื่อง ใดๆ มีวุฒิการศึกษาต่อเนื่องใน ระดับต่ำกว่า ปริญญาโท มีวุฒิการศึกษาต่อเนื่องใน ระดับต่ำกว่า ปริญญาโท มีวุฒิการศึกษาต่อเนื่อง ด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง มีวุฒิการศึกษาต่อเนื่อง ด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง กลุ่มที่ 1 ค่าตอบแทน 5,000 บาท

3 ระดับการศึกษา ปริญญาโท ปริญญาโท ปริญญาเอก ปริญญาเอก กลุ่มที่ 2 ค่าตอบแทน 7,500 บาท

4 สาขา ทันตแพทยศาสตร์ ทันตกรรมหัตถการ ปริทันตวิทยา ทันตกรรม สำหรับเด็ก ทันตกรรมประดิษฐ์ ศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตกรรม จัดฟัน วิทยาเอ็นโดดอนต์ วิทยาการ วินิจฉัยโรคช่องปาก ทันตกรรมทั่วไป ทันต สาธารณสุขศาสตร์ เวชศาสตร์ช่องปาก ทัน ตกรรมบดเคี้ยว รังสีวิทยาของขากรรไกรและ ใบหน้า ชีววิทยาช่องปาก ทันตวัสดุศาสตร์ จุลชีววิทยาช่องปาก ฯลฯ การสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข การบริหารงานสาธารณสุข สาธารณสุขมูลฐาน พฤติกรรมศาสตร์ ฯลฯ

5 ระดับวุฒิบัตร / หนังสืออนุมัติฯ ทุก สาขาจากทันตแพทยสภา 10 สาขา : ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิโลเฟเชียล ปริทันตวิทยา ทัน ตกรรมสำหรับเด็ก ทันตกรรมจัดฟัน ทัน ตกรรมประดิษฐ์ ทันตสาธารณสุข วิทยา เอ็นโดดอนต์ ทันตกรรมหัตถการ ทันตก รรมทั่วไป วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก. 10 สาขา : ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิโลเฟเชียล ปริทันตวิทยา ทัน ตกรรมสำหรับเด็ก ทันตกรรมจัดฟัน ทัน ตกรรมประดิษฐ์ ทันตสาธารณสุข วิทยา เอ็นโดดอนต์ ทันตกรรมหัตถการ ทันตก รรมทั่วไป วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก. กลุ่มที่ 3 ค่าตอบแทน 10,000 บาท

6 1. เลขที่ตามบัตรประชาชน (13 หลัก ) 2. ชื่อ - นามสกุล 3. เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ / ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ 4. ระดับ / สาขา และสถาบันที่ศึกษา ต่อเนื่องระดับ ป. โท / ป. เอก 5. วุฒิบัตร / หนังสืออนุมัติฯ จากทันต แพทยสภา ข้อมูลทันตแพทย์ที่จำเป็นสำหรับ จัดแยกกลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt การจัดกลุ่มทันตแพทย์ เพื่อรับ ค่าตอบแทนฯ กลุ่มที่ 3 ทันตแพทย์เฉพาะ ทาง ที่ได้รับวุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติบัตรฯทุกสาขา จากทันตแพทยสภา กลุ่มที่ 2 ทันตแพทย์ที่ได้รับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google