งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ตรวจสอบสถานะของ ตนเอง - เป็นข้าราชการ หรือ - พนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ตรวจสอบสถานะของ ตนเอง - เป็นข้าราชการ หรือ - พนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ตรวจสอบสถานะของ ตนเอง - เป็นข้าราชการ หรือ - พนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับใหม่

3 ข้าราชกา ร ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ / เชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งประเภท ทั่วไป ระดับ ปฏิบัติการ ระดับ ปฏิบัติงาน ระดับ ชำนาญการ ระดับชำนาญ การพิเศษ ระดับ เชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญ พิเศษ

4 พ. มหาวิทยาลัยตาม ข้อบังคับใหม่ ตำแหน่ง วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งสนับสนุน ทั่วไป ( ช่วย ปฏิบัติการ ) ระดับชำนาญ การพิเศษ ระดับชำนาญงาน พิเศษ ระดับ เชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญ พิเศษ ระดับชำนาญงาน ( ต่ำ กว่าป. ตรี ) สนับสนุน วิชาการ สนับสนุน ทั่วไป (11,200) ( 7,000) (5,000) (5,000) (19,800) (26,000) ( ปฏิบัติการ )

5 ประเมิน ตนเอง ปฏิบัติงานในตำแหน่งอะไร ทำงานมาแล้วกี่ปี ผ่านเกณฑ์ ?? • ตรวจสอบผลงานที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี 1. ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ?? 2. ผลงานอื่นๆ ??

6 ผลงานที่ ปฏิบัติ  สาขาวิจัย  การปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ที่เสนอขอตำแหน่งชำนาญการ • เป็นช่วงจัดตั้งหน่วยวิจัยใหม่ เป็นบุคลากร คนแรกของหน่วย มีการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำหรับบริการงานวิจัย แก่คณาจารย์ของคณะฯ • ถัดมาเริ่มทำงานวิจัยร่วมกับคณาจารย์ จนมี ผลงานร่วมวิจัย 6 ผลงานวิจัย • ประเมินตนเองแล้ว คิดว่าสามารถส่งขอ ตำแหน่งชำนาญการ ( ข้าราชการ )

7 4. ผลประเมินจากมหาวิทยาลัย ผลงานวิจัย ไม่ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพราะอะไร ??????? 5. จากนั้นเริ่มทำงานวิจัย ศึกษางานวิจัยที่ สนใจอยากทำ ใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี ได้ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ คือ • เป็นผู้ดำเนินการวิจัยหลัก และมีส่วนร่วมใน ผลงานวิจัย ไม่ต่ำกว่า 50 % • เป็น Corresponding Author และมีส่วนร่วมใน ผลงานวิจัย 70 % 6. ครั้งที่ 2 จึงเสนอขอตำแหน่งชำนาญ การใหม่ ผ่าน เกณฑ์ที่ กำหนด

8 ประเมินผล งานวิจัย • สาขาวิจัย ( ผู้ปฏิบัติงานวิจัย, เจ้าหน้าที่วิจัย, นักวิจัย ) ข้าราชการ • ผลงานวิจัยตีพิมพ์จะต้องเป็นชื่อแรก หรือ เป็นผู้ดำเนินการวิจัยหลัก และมี ส่วนร่วมในผลงานวิจัยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 จำนวน 2 เรื่อง • ผลงานวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัย โดยไม่ คิดค่าน้ำหนัก จำนวน 6 เรื่อง

9 พนักงานมหาวิทยาลัย ผลงานวิจัยอย่างน้อย 3 เรื่อง • คู่มือปฏิบัติงาน หรือ งาน วิเคราะห์ • ผลงานวิจัย เป็นชื่อแรก หรือ ผู้ดำเนินการวิจัยหลัก ไม่คิดค่า น้ำหนักของผลงานวิจัย จำนวน 1 เรื่อง • ผลงานวิจัยที่เป็นผู้ร่วมวิจัยไม่คิด ค่าน้ำหนักของผลงานวิจัย อีก 1 เรื่อง

10 ปัจจัย 3 สิ่งของการพัฒนาตนเอง สู่ “ ความสำเร็จ ” • วิธีคิด : อันดับแรกต้องเริ่มมองดู ตัวเอง โดยต้องเริ่มคิดใหม่ ทำใหม่ หาช่องทางใหม่ๆ • วิธีพิจารณา : รู้จักพิจารณาและให้ ความหมายใหม่ เพื่อดึงประโยชน์ ออกมาใช้ • การฝึกฝน : ความรู้ทุกอย่างต้องการ ฝึกฝน ฝึกปฏิบัติ

11 Thank You


ดาวน์โหลด ppt  ตรวจสอบสถานะของ ตนเอง - เป็นข้าราชการ หรือ - พนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google