งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัย ผลการใช้แบบฝึกการเขียนคำที่มักเขียนผิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัย ผลการใช้แบบฝึกการเขียนคำที่มักเขียนผิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัย ผลการใช้แบบฝึกการเขียนคำที่มักเขียนผิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

2 ความเป็นมา นักเรียน ป. 6 มักเขียนคำผิด สร้างแบบฝึก การเขียนคำ พัฒนาศักยภาพ ด้านการเขียนคำ

3 จุดประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกการเขียนคำที่มักเขียน ผิดในบทเรียน

4 สมมุติฐาน นักเรียนที่รับการสอนโดยใช้แบบฝึกการเขียนคำ ที่มักเขียนผิดในบทเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

5 ผลที่คาดว่า จะได้รับ 1. เป็นแนวทางให้ครูพัฒนาการเรียน การสอน 2. นักเรียนป.6 เขียนคำได้ถูกต้อง มากขึ้น 3. ได้แบบฝึกไปพัฒนาการเขียนคำ

6 ขอบเขตการวิจัย 1. ประชากร : นักเรียนชั้น ป. 6 ปี การศึกษา 2546 จำนวน 280 คน 2. กลุ่มตัวอย่าง : นักเรียนชั้น ป. 6 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ที่วัดผลเรื่อง คำที่มักเขียนผิด ไม่ผ่านเกณฑ์ (50%) จำนวน 30 คน

7 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง : 10 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที ภายในเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดย อ. จารุนันท์ บูรณจินดา 4. เนื้อหา : คำที่มักเขียนผิด จากหนังสือแบบเรียน ภาษาไทย ป. 6 เล่ม 2

8 นิยามคำศัพท์ การเขียนคำ คำที่มักเขียนผิด แบบฝึกการเขียนคำที่มักเขียนผิด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องคำที่มักเขียนผิด

9 วิธีดำเนินการวิจัย 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 2. การสร้างเครื่องมือ 3. การดำเนินการทดลอง 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 5. สถิติที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล

10 การดำเนินการทดลอง 1. ใช้แบบทดสอบก่อนเรียน 2. นำแบบฝึกมาใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 3. ดำเนินการสอน 4. ทดสอบหลังเรียนเพื่อเปรียบเทียบ ผลการเรียนรู้ ก่อนเรียนและหลังเรียน

11 สรุปผลงานวิจัย นักเรียนมีการพัฒนา ทางการเขียนคำที่มัก เขียนผิดดีขึ้น

12 ขอบคุณค่ะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัย ผลการใช้แบบฝึกการเขียนคำที่มักเขียนผิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google