งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัย ผลการใช้แบบฝึกการเขียนคำที่มักเขียนผิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัย ผลการใช้แบบฝึกการเขียนคำที่มักเขียนผิด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัย ผลการใช้แบบฝึกการเขียนคำที่มักเขียนผิด
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

2 ความเป็นมา สร้างแบบฝึก นักเรียน ป. 6 การเขียนคำ มักเขียนคำผิด
พัฒนาศักยภาพ ด้านการเขียนคำ

3 จุดประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ภาษาไทย
โดยใช้แบบฝึกการเขียนคำที่มักเขียนผิดในบทเรียน

4 สมมุติฐาน นักเรียนที่รับการสอนโดยใช้แบบฝึกการเขียนคำ
ที่มักเขียนผิดในบทเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. เป็นแนวทางให้ครูพัฒนาการเรียนการสอน
2. นักเรียนป.6 เขียนคำได้ถูกต้องมากขึ้น 3. ได้แบบฝึกไปพัฒนาการเขียนคำ

6 ขอบเขตการวิจัย 1. ประชากร :นักเรียนชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2546
1. ประชากร :นักเรียนชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2546 จำนวน 280 คน 2. กลุ่มตัวอย่าง : นักเรียนชั้น ป. 6 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ที่วัดผลเรื่อง คำที่มักเขียนผิด ไม่ผ่านเกณฑ์ (50%) จำนวน 30 คน

7 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง
: ครั้ง ครั้งละ 30 นาที ภายในเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดย อ. จารุนันท์ บูรณจินดา 4. เนื้อหา : คำที่มักเขียนผิด จากหนังสือแบบเรียน ภาษาไทย ป. 6 เล่ม 2

8 นิยามคำศัพท์ การเขียนคำ คำที่มักเขียนผิด แบบฝึกการเขียนคำที่มักเขียนผิด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องคำที่มักเขียนผิด

9 วิธีดำเนินการวิจัย 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 2. การสร้างเครื่องมือ
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 2. การสร้างเครื่องมือ 3. การดำเนินการทดลอง 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 5. สถิติที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล

10 การดำเนินการทดลอง 1. ใช้แบบทดสอบก่อนเรียน
1. ใช้แบบทดสอบก่อนเรียน 2. นำแบบฝึกมาใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 3. ดำเนินการสอน 4. ทดสอบหลังเรียนเพื่อเปรียบเทียบ ผลการเรียนรู้ ก่อนเรียนและหลังเรียน

11 สรุปผลงานวิจัย นักเรียนมีการพัฒนาทางการเขียนคำที่มักเขียนผิดดีขึ้น

12 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอบคุณค่ะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัย ผลการใช้แบบฝึกการเขียนคำที่มักเขียนผิด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google