งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย นางประชุมพร รุ่น ประพันธ์ ผู้วิจัย นางประชุมพร รุ่น ประพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย นางประชุมพร รุ่น ประพันธ์ ผู้วิจัย นางประชุมพร รุ่น ประพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย นางประชุมพร รุ่น ประพันธ์ ผู้วิจัย นางประชุมพร รุ่น ประพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู วิจัยเรื่อง การใช้เกม พัฒนาทักษะการเขียน สะกดคำภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 วิจัยเรื่อง การใช้เกม พัฒนาทักษะการเขียน สะกดคำภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1

2 ปัญหาการเขียนสะกดคำผิดอยู่ โดยทั่วไปเช่น ที่สาธารณะ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเขียนคำผิด มักจะพบคำ ที่ใช้ ไม่ถูกต้อง เมื่อนักเรียนได้ เห็นบ่อย ๆ ก็จะเกิดความเคยชิน และจำ ไปใช้อย่างผิด ๆ และมักถูกปล่อยปละ ละเลย นับว่าเป็นปัญหาที่แก้ยาก เรื่อง การใช้วรรณยุกต์ ตัว การันต์ ไม้ทัณฑฆาต และคำที่ ประ วิสรรชนีย์ ใช้เกมส์ในการฝึกการเขียนสะกด คำ เป็นการปลูกฝัง และพัฒนาทักษะ การเขียนสะกดคำ คงทนในการจำ เกี่ยวกับ การเขียนสะกดคำให้ ถูกต้อง อันจะนำไปสู่ทักษะการเขียนใน ระดับสูงต่อไป ปัญหาการเขียนสะกดคำผิดอยู่ โดยทั่วไปเช่น ที่สาธารณะ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเขียนคำผิด มักจะพบคำ ที่ใช้ ไม่ถูกต้อง เมื่อนักเรียนได้ เห็นบ่อย ๆ ก็จะเกิดความเคยชิน และจำ ไปใช้อย่างผิด ๆ และมักถูกปล่อยปละ ละเลย นับว่าเป็นปัญหาที่แก้ยาก เรื่อง การใช้วรรณยุกต์ ตัว การันต์ ไม้ทัณฑฆาต และคำที่ ประ วิสรรชนีย์ ใช้เกมส์ในการฝึกการเขียนสะกด คำ เป็นการปลูกฝัง และพัฒนาทักษะ การเขียนสะกดคำ คงทนในการจำ เกี่ยวกับ การเขียนสะกดคำให้ ถูกต้อง อันจะนำไปสู่ทักษะการเขียนใน ระดับสูงต่อไป

3 2. เพื่อเปรียบเทียน ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกด คำภาษาไทยก่อนและหลัง เรียนโดยใช้เกมของนักเรียน ที่มีระดับความสามารถทาง ภาษาไทย สูง ปานกลาง และ ต่ำ 1. เพื่อพัฒนาทักษะการ เขียนสะกดคำภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1

4 ผลการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ แบบฝึก หัดที่ คะแนน เต็ม คะแนนเฉลี่ยค่าเฉลี่ยร้อยละ รวม เฉลี่ย รวม ตาราง สรุป ผลการหาค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อย ละ ของคะแนนที่ได้ จากการทำแบบฝึกหัด

5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เขียนสะกดคำก่อนเรียนและหลังเรียน t – test ผลการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์

6 สรุปผลการวิจัย 1. คะแนนแบบฝึกหัดของนักเรียนที่มี ความสามารถทางภาษาไทยมีค่าเฉลี่ย อยู่ในขอบเขต ชุดที่ 1 มีค่าเท่ากับ 5.56 คิดเป็น ค่าเฉลี่ยร้อยละ ชุดที่ 2 มีค่าเท่ากับ 6.64 คิดเป็น ค่าเฉลี่ยร้อยละ ชุดที่ 3 มีค่าเท่ากับ 7.53 คิดเป็น ค่าเฉลี่ยร้อยละ ชุดที่ 4 มีค่าเท่ากับ 8.53 คิดเป็น ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ยรวมได้เท่ากับ 7.07 คิดเป็น ค่าเฉลี่ยร้อยละ คะแนนแบบฝึกหัดของนักเรียนที่มี ความสามารถทางภาษาไทยมีค่าเฉลี่ย อยู่ในขอบเขต ชุดที่ 1 มีค่าเท่ากับ 5.56 คิดเป็น ค่าเฉลี่ยร้อยละ ชุดที่ 2 มีค่าเท่ากับ 6.64 คิดเป็น ค่าเฉลี่ยร้อยละ ชุดที่ 3 มีค่าเท่ากับ 7.53 คิดเป็น ค่าเฉลี่ยร้อยละ ชุดที่ 4 มีค่าเท่ากับ 8.53 คิดเป็น ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ยรวมได้เท่ากับ 7.07 คิดเป็น ค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.70

7 สรุปผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย 2. คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การเขียน สะกดคำ ภาษาไทยก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนกลุ่ม ตัวอย่างที่เรียนโดยใช้เกมการเขียน สะกดคำแตกต่าง กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นักเรียนที่เรียนใช้เกม มีผลสัมฤทธิ์การ เขียนสะกดคำ หลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์การเขียน สะกดคำก่อนเรียน 2. คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การเขียน สะกดคำ ภาษาไทยก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนกลุ่ม ตัวอย่างที่เรียนโดยใช้เกมการเขียน สะกดคำแตกต่าง กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นักเรียนที่เรียนใช้เกม มีผลสัมฤทธิ์การ เขียนสะกดคำ หลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์การเขียน สะกดคำก่อนเรียน

8 จบการ นำเสนอ ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย นางประชุมพร รุ่น ประพันธ์ ผู้วิจัย นางประชุมพร รุ่น ประพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google