งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย นางประชุมพร รุ่น ประพันธ์ ผู้วิจัย นางประชุมพร รุ่น ประพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย นางประชุมพร รุ่น ประพันธ์ ผู้วิจัย นางประชุมพร รุ่น ประพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย นางประชุมพร รุ่น ประพันธ์ ผู้วิจัย นางประชุมพร รุ่น ประพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th วิจัยเรื่อง การใช้เกม พัฒนาทักษะการเขียน สะกดคำภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 วิจัยเรื่อง การใช้เกม พัฒนาทักษะการเขียน สะกดคำภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1

2 ปัญหาการเขียนสะกดคำผิดอยู่ โดยทั่วไปเช่น ที่สาธารณะ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเขียนคำผิด มักจะพบคำ ที่ใช้ ไม่ถูกต้อง เมื่อนักเรียนได้ เห็นบ่อย ๆ ก็จะเกิดความเคยชิน และจำ ไปใช้อย่างผิด ๆ และมักถูกปล่อยปละ ละเลย นับว่าเป็นปัญหาที่แก้ยาก เรื่อง การใช้วรรณยุกต์ ตัว การันต์ ไม้ทัณฑฆาต และคำที่ ประ วิสรรชนีย์ ใช้เกมส์ในการฝึกการเขียนสะกด คำ เป็นการปลูกฝัง และพัฒนาทักษะ การเขียนสะกดคำ คงทนในการจำ เกี่ยวกับ การเขียนสะกดคำให้ ถูกต้อง อันจะนำไปสู่ทักษะการเขียนใน ระดับสูงต่อไป ปัญหาการเขียนสะกดคำผิดอยู่ โดยทั่วไปเช่น ที่สาธารณะ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการเขียนคำผิด มักจะพบคำ ที่ใช้ ไม่ถูกต้อง เมื่อนักเรียนได้ เห็นบ่อย ๆ ก็จะเกิดความเคยชิน และจำ ไปใช้อย่างผิด ๆ และมักถูกปล่อยปละ ละเลย นับว่าเป็นปัญหาที่แก้ยาก เรื่อง การใช้วรรณยุกต์ ตัว การันต์ ไม้ทัณฑฆาต และคำที่ ประ วิสรรชนีย์ ใช้เกมส์ในการฝึกการเขียนสะกด คำ เป็นการปลูกฝัง และพัฒนาทักษะ การเขียนสะกดคำ คงทนในการจำ เกี่ยวกับ การเขียนสะกดคำให้ ถูกต้อง อันจะนำไปสู่ทักษะการเขียนใน ระดับสูงต่อไป

3 2. เพื่อเปรียบเทียน ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกด คำภาษาไทยก่อนและหลัง เรียนโดยใช้เกมของนักเรียน ที่มีระดับความสามารถทาง ภาษาไทย สูง ปานกลาง และ ต่ำ 1. เพื่อพัฒนาทักษะการ เขียนสะกดคำภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1

4 ผลการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ แบบฝึก หัดที่ คะแนน เต็ม คะแนนเฉลี่ยค่าเฉลี่ยร้อยละ 12341234 10 5.56 6.64 7.54 8.54 55.60 66.64 75.30 85.30 รวม เฉลี่ย รวม 40 10 28.28 7.07 282.80 70.70 ตาราง สรุป ผลการหาค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อย ละ ของคะแนนที่ได้ จากการทำแบบฝึกหัด

5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เขียนสะกดคำก่อนเรียนและหลังเรียน t – test ผลการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์

6 สรุปผลการวิจัย 1. คะแนนแบบฝึกหัดของนักเรียนที่มี ความสามารถทางภาษาไทยมีค่าเฉลี่ย อยู่ในขอบเขต ชุดที่ 1 มีค่าเท่ากับ 5.56 คิดเป็น ค่าเฉลี่ยร้อยละ 55.60 ชุดที่ 2 มีค่าเท่ากับ 6.64 คิดเป็น ค่าเฉลี่ยร้อยละ 66.64 ชุดที่ 3 มีค่าเท่ากับ 7.53 คิดเป็น ค่าเฉลี่ยร้อยละ 75.30 ชุดที่ 4 มีค่าเท่ากับ 8.53 คิดเป็น ค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.30 ค่าเฉลี่ยรวมได้เท่ากับ 7.07 คิดเป็น ค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.70 1. คะแนนแบบฝึกหัดของนักเรียนที่มี ความสามารถทางภาษาไทยมีค่าเฉลี่ย อยู่ในขอบเขต ชุดที่ 1 มีค่าเท่ากับ 5.56 คิดเป็น ค่าเฉลี่ยร้อยละ 55.60 ชุดที่ 2 มีค่าเท่ากับ 6.64 คิดเป็น ค่าเฉลี่ยร้อยละ 66.64 ชุดที่ 3 มีค่าเท่ากับ 7.53 คิดเป็น ค่าเฉลี่ยร้อยละ 75.30 ชุดที่ 4 มีค่าเท่ากับ 8.53 คิดเป็น ค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.30 ค่าเฉลี่ยรวมได้เท่ากับ 7.07 คิดเป็น ค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.70

7 สรุปผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย 2. คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การเขียน สะกดคำ ภาษาไทยก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนกลุ่ม ตัวอย่างที่เรียนโดยใช้เกมการเขียน สะกดคำแตกต่าง กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นักเรียนที่เรียนใช้เกม มีผลสัมฤทธิ์การ เขียนสะกดคำ หลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์การเขียน สะกดคำก่อนเรียน 2. คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์การเขียน สะกดคำ ภาษาไทยก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนกลุ่ม ตัวอย่างที่เรียนโดยใช้เกมการเขียน สะกดคำแตกต่าง กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นักเรียนที่เรียนใช้เกม มีผลสัมฤทธิ์การ เขียนสะกดคำ หลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์การเขียน สะกดคำก่อนเรียน

8 จบการ นำเสนอ ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย นางประชุมพร รุ่น ประพันธ์ ผู้วิจัย นางประชุมพร รุ่น ประพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google