งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

705344 _Chapter II การแบ่งส่วนตลาด การ เลือกตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ STP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "705344 _Chapter II การแบ่งส่วนตลาด การ เลือกตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ STP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 705344 _Chapter II การแบ่งส่วนตลาด การ เลือกตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ STP

2 n เพื่อศึกษาความหมายและเกณฑ์ที่ใช้ ในการแบ่งส่วนตลาด n เพื่อศึกษาถึงการเลือกตลาดเป้าหมาย เกณฑ์ที่ใช้ในการ เลือกส่วนแบ่งตลาดเป้าหมาย การ เลือกส่วนแบ่งตลาด และกลยุทธ์แบ่งส่วนตลาดและการ กำหนดตลาดเป้าหมาย n เพื่อทราบถึงวิธีการในการวางตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์

3 การแบ่งส่วนตลาด S การแบ่งส่วนตลาด “S” Segmentation หมายถึง หมายถึง กระบวนการในการแบ่ง ตลาดที่มีศักยภาพ ออกเป็นกลุ่มย่อย ของผู้บริโภคที่มีความต้องการและ ลักษณะที่เหมือนกัน  แบ่งความต้องการที่เหมือนกันไว้ด้วยกัน  ความต้องการต่างกันแยกกันไว้

4 นักการตลาดใช้การแบ่งส่วน ตลาดอย่างไร ? ใช้เพื่อการพัฒนาสินค้า ใช้เมื่อวางตลาดสินค้าใหม่ ใช้เมื่อออกแบบและปรับตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ (Repositioning)

5 ฐานที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ตัวแปรทางภูมิศาสตร์ ตัวแปรทาง ประชากรศาสตร์ ตัวแปรทางจิตวิทยา ตัวแปรทางสังคม - วัฒนธรรม สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้ สถานการณ์การใช้ ผลประโยชน์ที่ต้องการ เกณฑ์แบบผสม

6 ฐานที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาด และตัวอย่าง

7 ฐานที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาดและตัวอย่าง

8

9 T การเลือกตลาดเป้าหมาย “T” Targeting เกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกตลาด เป้าหมาย ระบุถึงได้ มีความเพียงพอ ( ขนาดของตลาด ) มีความมั่นคงและสามารถขยายได้ สามารถเข้าถึงได้ : เข้าถึงได้โดย ประหยัด

10 การเลือกส่วนแบ่งตลาด ไม่เข้าสู่ตลาด เพราะโอกาสยังไม่ดี ไม่แบ่งส่วนตลาด ใช้ (Mass Market) เพราะตลาดเล็ก เป็นผู้นำตลาดอยู่ ผู้บริโภคมีจำนวนน้อย แต่ซื้อครั้งละ มากๆ เลือกเข้าสู่ตลาดเพียงส่วนเดียว เลือกเข้าสู่ตลาดมากกว่า 1 ส่วนและ ออกแบบส่วนประสม การตลาดที่เหมาะสมสำหรับตลาดแต่ละ ส่วน

11 11 Concentrated SegmentationMarket Segment Expansion Product-Line SegmentationDifferentiated Segmentation ส่วนแบ่งตลาด ส่วนเดียว ส่วนแบ่งตลาด หลายส่วน สินค้า ชนิด เดียว สินค้า หลาย ชนิด กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาดและการ กำหนดตลาดเป้าหมาย

12 12 การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ P Positioning การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ “ P ” Positioning  การวางตำแหน่งโดยคุณลักษณะของ ผลิตภัณฑ์ : รถยนต์  การวางตำแหน่งโดยการใช้หรือประยุกต์ใช้ : อุทัยทิพย์  การวางตำแหน่งตามผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ : สบู่  การวางตำแหน่งตามชั้นผลิตภัณฑ์ : 7up  การวางตำแหน่งโดยคู่แข่งขัน : Head &Shoulder วิธีการในการสร้างกลยุทธ์การวาง ตำแหน่งผลิตภัณฑ์

13 วิธีทางปฏิบัติในการกำหนด ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 1. ระบุคู่แข่งขัน 2. การประเมินของผู้บริโภคที่มีต่อ ผลิตภัณฑ์ ของคู่แข่ง ( ตำแหน่ง และภาพลักษณ์ ของคู่แข่ง ) 3. พิจารณาตำแหน่งผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ การวางตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง 4. วิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการ ของผู้บริโภค

14 5. การเลือกตำแหน่งผลิตภัณฑ์ - ลักษณะของส่วนแบ่งตลาดเหล่านั้น - ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ - ความสม่ำเสมอของภาพลักษณ์ - ไม่วางตำแหน่งสูงกว่าความเป็นจริง 6. ตรวจสอบการวาง ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ วิธีปฏิบัติในการกำหนดตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ (- ต่อ -)


ดาวน์โหลด ppt 705344 _Chapter II การแบ่งส่วนตลาด การ เลือกตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ STP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google