งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐศาสตร์จุลภาคเป็นการศึกษา พฤติกรรม (behavior) ของหน่วยเศรษฐกิจแต่ ละประเภท (individual economic units) ได้แก่ ผู้บริโภค แรงงาน เจ้าของธุรกิจ เศรษฐศาสตร์จุลภาคจะอธิบายถึงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐศาสตร์จุลภาคเป็นการศึกษา พฤติกรรม (behavior) ของหน่วยเศรษฐกิจแต่ ละประเภท (individual economic units) ได้แก่ ผู้บริโภค แรงงาน เจ้าของธุรกิจ เศรษฐศาสตร์จุลภาคจะอธิบายถึงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเป็นการศึกษา พฤติกรรม (behavior) ของหน่วยเศรษฐกิจแต่ ละประเภท (individual economic units) ได้แก่ ผู้บริโภค แรงงาน เจ้าของธุรกิจ เศรษฐศาสตร์จุลภาคจะอธิบายถึงการ ตัดสินใจของหน่วยเหล่านี้ โดยดูว่าตัดสินใจ อย่างไร (how) และทำไมถึงตัดสินใจอย่างนั้น (why)

2 ทฤษฎี (theory) เป็นการอธิบาย ปรากฏการณ์ที่อาศัยข้อสมมติ (assumption) และกฏเกณฑ์พี้นฐาน (basic rules) บาง ประการ แบบจำลอง (model) เป็นการแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ( ด้วย แนวทางคณิตศาสตร์หรือตรรกะ ) ที่อาศัย ทฤษฎีเป็นฐานในการระบุความสัมพันธ์และตัว แปรเหล่านั้น แบบจำลองมีไว้เพื่อนำข้อมูลมาสนับสนุน ( โต้แย้ง ) ทฤษฎีและการทำนายปรากฏการณ์

3 ทฤษฎีจะถูกต้อง (valid) หรือไม่ขึ้นอยู่ว่า สอดคล้องกับปรากฏการณ์มากน้อยเพียงไร ดังนั้น จึงต้องมีการทดสอบทฤษฏีด้วย ข้อมูลอยู่เสมอ หากอธิบายหรือทำนายไม่ได้ ก็อาจต้องทิ้ง หรือปรับปรุงใหม่ บางทฤษฏียังคงใช้กันมานานกับกรณีเฉพาะ แม้ว่าจะไม่สามารถอธิบายในวงกว้างได้

4 การศึกษาแบ่งเป็น positive analysis กับ normative analysis positive analysis คือ การวิเคราะห์หรือ อธิบายความสัมพันธ์หรือความเป็นเหตุเป็นผล (what is) normative analysis คือ การวิเคราะห์เพื่อ เสนอว่าควรทำ ( เลือก ) ทางเลือกไหน (what should be) โดยมีดุลยพินิจ (value judgement) เกี่ยวข้อง ต้องแยกแยะให้ได้ว่าเรากำลังวิเคราะห์แบบ ไหนอยู่

5 ศัพท์ (terminologies) ที่สำคัญ optimal trade-off เกิดขึ้นจาก scarcity ( เป็นการเลือก choice) ราคา ( การกำหนดราคาและบทบาทของ ราคา ) ตลาด ( ลักษณะของตลาดและการ ดำเนินการของตลาด )

6 ตลาด (market) คือ การที่ผู้ซื้อและผู้ขาย มากำหนดราคาของสินค้าด้วยการซื้อขายที่ เกิดขึ้นจริง (actual) หรือที่อาจจะเกิดขึ้นได้ (potential) อุตสาหกรรม (industry) คือ การรวมกลุ่ม ของผู้ขายสินค้าที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน ( เป็นด้านอุปทานของตลาด ) ทำไมถึงต้องพูดถึง potential sellers กับ buyers ด้วย เพราะว่า การ arbitrage ( ซื้อมาขายต่อ ) จะ เปลี่ยนสภาพของผู้ซื้อกับผู้ขายได้ ( รวมทั้ง ปริมาณสินค้าด้วย )

7 ราคาแบ่งเป็น 2 ประเภท ราคาปัจจุบัน (norminal price หรือ current price) ราคาแท้จริง หรือราคาคงที่ (real price หรือ constant price) ต้องระบุปีที่เปรียบเทียบ ไว้ด้วย เหตุผลที่ทั้งสองต่างกันเพราะภาวะเงินเฟ้อ ราคาแท้จริงปรับภาวะเงินเฟ้อแล้ว แต่ราคา ปัจจุบันไม่ได้ปรับ จึงต้องเรียนการวัดภาวะเงินเฟ้อ ทำให้ สะท้อน real purchasing power ได้


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐศาสตร์จุลภาคเป็นการศึกษา พฤติกรรม (behavior) ของหน่วยเศรษฐกิจแต่ ละประเภท (individual economic units) ได้แก่ ผู้บริโภค แรงงาน เจ้าของธุรกิจ เศรษฐศาสตร์จุลภาคจะอธิบายถึงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google