งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2 กลยุทธ์การบริหารสมัยใหม่ 1. การเสริมสร้างภาวะผู้นำ (More Leadership)  ความเด็ดขาดในการตัดสินใจ  ความรอบคอบในการสั่ง  ความหนักแน่นและเที่ยงธรรม  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ความรอบรู้

3 2. การให้คุณค่าการวางแผน (More Planning)  การตรวจสอบภารกิจ (Mission) ให้ชัดเจน  การตรวจสอบปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้ รอบด้าน  การตรวจสอบอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทั้งทาง การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีต่อภารกิจ ทั้งหมด  กำหนดวัตถุประสงค์ที่เป็นไปได้และวัด ความสำเร็จได้

4 2. การให้คุณค่าการวางแผน (More Planning)  กำหนดมาตรการและทางเลือกที่เหมาะสมในการ บรรลุวัตถุประสงค์  ตัดสินใจเลือกมาตรการและทางเลือกที่เหมาะสม ที่สุด  กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบให้เหมาะสม  กำหนดทรัพยากรในการนำแผนไปปฏิบัติให้ ครบถ้วนทั้งบุคลากรงบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์ และอื่นๆ  กำหนดเกณฑ์การประเมินผลในระดับการบรรลุ วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน

5 3. การกำกับอย่างมีประสิทธิภาพ (More Monitoring)  หัวหน้าหน่วยทุกระดับต้องกำกับงานให้เป็นไปตาม แผน  หัวหน้าหน่วยมีหน้าที่ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามแผน  หัวหน้าหน่วยต้องปรับแผนให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ตลอดเวลา  การกำกับอย่างใกล้ชิดจะช่วยลดความคลาดเคลื่อนใน การปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน  การกำกับอย่างใกล้ชิดจะทำให้ผู้ปฏิบัติตระหนักว่างาน ของตนเป็นงานสำคัญที่ได้รับความสนใจจากหัวหน้า มาก

6 4. การกระจายอำนาจการบริหาร (More Decentralization)  พิจารณาและตัดสินใจเฉพาะเรื่องสำคัญ เท่านั้น  กระจายอำนาจเกี่ยวกับงานกิจวัตรให้ ผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ละระดับรับผิดชอบ โดยตรง  กำหนดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละระดับมี หน้าที่และความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับ ตำแหน่งของตน

7 4. การกระจายอำนาจการบริหาร (More Decentralization)  การมอบหมายงานพิเศษจะต้องคำนึงถึง ความสามารถของผู้ปฏิบัติให้เหมาะสม  งานกิจวัตรให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแจ้งเพื่อทราบ เท่านั้น  การมอบหมายงานพิเศษจะต้องคำนึงถึง ความสามารถของผู้ปฏิบัติให้เหมาะสม  งานสำคัญที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องเสนอ เพื่อการตัดสินใจจะต้องกำหนดให้วิเคราะห์ ทางเลือกเพื่อการพิจารณาด้วย

8 4. การกระจายอำนาจการบริหาร (More Decentralization)  จะต้องจัดระบบการควบคุมและกำกับการ ทำงานขององค์การให้เป็นไปโดยเฉพาะการ ประเมินผลและการรายงานความคืบหน้า  กำหนดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับรายงาน ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะใน การแก้ไขอย่างชัดเจน ในทุกโอกาสและทุก กรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้น

9 4. การกระจายอำนาจการบริหาร (More Decentralization)  ผู้บริหารควรมีเวลาในการพิจารณาภาพรวม ขององค์การทั้งระบบและให้เวลาสำหรับการ พิจารณาทางเลือกใหม่ๆ ขององค์การ

10 5. การควบรวมหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนเข้า ด้วยกัน (More of the Same)  ประหยัดทรัพยากรบุคคล  ประหยัดงบประมาณ  ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือเต็ม ประสิทธิภาพ  ลดความขัดแย้ง  ก่อให้เกิดเอกภาพ

11 6. ให้พนักงานมีส่วนร่วมมากขึ้น (More Participation)  คำนึงถึงคุณค่าของผู้ร่วมงาน  ผู้ร่วมงานแสดงศักย์ภาพได้เต็มที่  สร้างความรับผิดชอบให้แก่ผู้ร่วมงาน  กระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รู้สึกเป็นเจ้าของงานร่วมกัน  รู้สึกในความสำเร็จร่วมกัน

12 7. มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล (More Efficiency and Effectiveness)  ประหยัดทรัพยากร  เพิ่มผลผลิต  เพิ่มระดับการบรรจุวัตถุประสงค์

13 8. มุ่งเน้นการประสานงานและความร่วมมือ (More Coordination and Cooperation)  สร้างความเข้าใจต่อผู้ร่วมงานภายในองค์การ  สร้างความเข้าใจระหว่างองค์การ  สร้างความร่วมมือทั้งภายในและระหว่าง องค์การ

14 9. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (More Information Technology Application)  เข้าใจคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อ การบริหาร  สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการ บริหารและการจัดการได้เต็มศักยภาพ  คำนึงถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม

15 10. มุ่งเน้นคุณค่าของการให้บริการ (More Service Mindedness)  ความพอใจของลูกค้าคือความสำเร็จ  ต้องพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับ ความต้องการของลูกค้า

16 11. มุ่งเน้นการบรรลุเป้าประสงค์ เป็นสำคัญ (More Goal Oriented)  ต้องเข้าใจเป้าประสงค์ขององค์การให้ชัดเจน  ต้องเข้าใจกลยุทธ์ที่จะบรรลุเป้าประสงค์  ต้องมีความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าประสงค์โดย ไม่หวั่นเกรงต่ออุปสรรค

17 12. การทำงานเป็นทีม (More Teamworking)  ทั้งองค์กรต้องเป็นทีมเดียวกัน  ทีมย่อยในแต่ละฝ่ายต้องมีเป้าหมายสูงสุด ขององค์การอย่างเดียวกัน  ผู้นำทีมต้องมีภาวะผู้นำ  สมาชิกทีมทุกคนต้องมีความศรัทธาใน เป้าหมายร่วม  สมาชิกทีมทุกคนต้องมีวัฒนธรรมองค์การ อย่างเดียวกัน

18 13. ต้องรับผิดชอบต่อสังคม (More Public Awareness)  ผลประโยชน์ขององค์การต้องไม่เป็นภัยต่อ สังคม  แบ่งปันผลประโยชน์ขององค์การเพื่อทำนุ บำรุง

19 14. สร้างความเชื่อถือต่อประชาชน (More Trust)  ทำให้ประชาชนศรัทธา เชื่อถือในสินค้าและ บริการขององค์การ  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การอย่างมั่นคง

20


ดาวน์โหลด ppt ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google