งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Marketing School of Business Administration BANGKOK UNIVERSITY A. Veerapong Malai.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Marketing School of Business Administration BANGKOK UNIVERSITY A. Veerapong Malai."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Marketing School of Business Administration BANGKOK UNIVERSITY A. Veerapong Malai

2 บทที่ 4 การแบ่งส่วน ตลาดและ การเลือกตลาด เป้าหมาย Marketing BANGKOK UNIVERSITY

3 การแบ่งส่วนตลาดและการเลือก ตลาดเป้าหมาย การแบ่งส่วนการตลาด (Market Segmentation) - ลักษณะของการแบ่งส่วนตลาด (3) - ลักษณะการแบ่งส่วนการตลาด ที่ดี (4) - ประโยชน์ของการแบ่งส่วน ตลาด (3) - เกณฑ์การแบ่งส่วนตลาด ผู้บริโภค (4) - เกณฑ์การแบ่งส่วนตลาด อุตสาหกรรม (2) การเลือกตลาดเป้าหมาย (Target Market Selection) A. Veerapong Malai

4 ขั้นตอนในการแบ่งส่วน ตลาด ขั้นตอนที่ 1 การแบ่งส่วนตลาด ขั้นตอนที่ 1 การแบ่งส่วนตลาด ขั้นตอนที่ 2 การเลือกตลาด เป้าหมาย ขั้นตอนที่ 2 การเลือกตลาด เป้าหมาย ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาส่วนประสม ทางการตลาด (4P’s) ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาส่วนประสม ทางการตลาด (4P’s) STP

5 การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) หมายถึง “ กระบวนการ การแบ่ง ตลาดรวมหนึ่งๆ เป็นตลาดย่อยๆ ซึ่งมีสมาชิก ที่มีลักษณะ เหมือนกัน โดยเมื่อแบ่งเป็น ส่วนย่อยแล้ว จะเห็นความ แตกต่างและความหมายในแต่ละ ส่วนย่อย ” A. Veerapong Malai

6 การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) ส่วนของตลาด (Market Segment) หมายถึง “ กลุ่มคนหรือองค์การ ที่มี ลักษณะทั่วไปเหมือนกัน ซึ่ง ก่อให้เกิดความต้องการในสินค้าและ บริการที่คล้ายกัน รวมถึงการ มี ปฏิกิริยาต่อส่วนประสมทางการตลาด ชุดเดียวกัน ในทิศทางเดียวกัน ” A. Veerapong Malai

7 ลักษณะของการแบ่งส่วน ตลาด กรณี I ไม่มีการแบ่งส่วนตลาด (No Market Segmentation) ทุกคนในตลาดรวมเป็นตลาดเดียว กรณี II มีการแบ่งส่วนตลาดอย่าง สมบูรณ์ (Fully Market Segmentation) : 1 คน 1 ส่วน กรณี III ใช้ลักษณะร่วมกันบางประการ เป็นเกณฑ์

8 2 การแบ่งส่วนตลาด 1. Market หญิง ชาย 2 3.

9 ลักษณะของการแบ่งส่วน ตลาดที่ดี 1. ต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอ (Substantiality) 2. ต้องสามารถวัดค่าออกมาได้ (Measurability) 3. ต้องสามารถเข้าถึงตลาดได้ (Accessibility) 4. ต้องมีการตอบสนอง (Responsiveness)

10 1. ทำให้ธุรกิจมองเห็นโอกาส (Opportunity) และ ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง ความมั่นใจ 2. ช่วยนักการตลาดในการ วางแผนได้อย่างเข้าถึง ลูกค้ามากขึ้น 3. ช่วยในการจัดสรรทรัพยากร ทางการตลาดได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ ประโยชน์ของการแบ่ง ส่วนตลาด

11 เกณฑ์การแบ่งส่วนตลาด ผู้บริโภค (Bases for Segmenting Consumer Markets) หลักเกณฑ์ ในการแบ่งส่วน หลักเกณฑ์ ในการแบ่งส่วน ใช้ตัวแปรเดียว ใช้หลายตัวแปร - มีความยุ่งยากและซับซ้อน - ขนาดของส่วนตลาดเล็กลง

12 ตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาด ผู้บริโภค (4) 1. ตัวแปรทางประชากรศาสตร์ (Demographic variable) 2. ตัวแปรทางภูมิศาสตร์ (Geographic variable) 3. ตัวแปรทางจิตวิทยา (Psychographic variable) 3.1 วิถีการดำเนินชีวิต (Life Style): อิสระ, สบายๆ, หรูหรา, ทันสมัย, เจ้าระเบียบ 3.2 ลักษณะบุคลิกภาพ (Personality Characteristic): เงียบขรึม, เก็บตัว, ทะเยอทะยาน, ร่าเริง

13 ตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาด ผู้บริโภค (4) 4. ตัวแปรทางพฤติกรรม (Behaviorist variable) * นักการตลาดส่วนใหญ่เห็นว่าเป็น เกณฑ์ ที่เหมาะสมที่สุดในการแบ่งส่วน ตลาด 4.1 ผลประโยชน์ที่ลูกค้าแสวงหา (Benefit sought): คอลเกตป้องกันฟันผุ 4.2 อัตราการใช้ (Usage rate): Maximize by DTAC 4.3 ความซื่อสัตย์ (Brand Loyalty): Serenade

14 เกณฑ์การแบ่งส่วนตลาด อุตสาหกรรม (Bases for Segmenting Business Market) การแบ่งส่วนตลาดอุตสาหกรรม การแบ่งส่วนตลาด ระดับมหภาค การแบ่งส่วนตลาด ระดับมหภาค การแบ่งส่วนตลาด ระดับจุลภาค การแบ่งส่วนตลาด ระดับจุลภาค วัตถุประสงค์ในการใช้สินค้า ขนาดของลูกค้า ประเภทของลูกค้า ทำเลที่ตั้งของลูกค้า เกณฑ์ในการซื้อ วิธีในการซื้อ ความสำคัญของการซื้อนั้น ลักษณะส่วนตัวของผู้ตัดสินใจ

15 การเลือกตลาดเป้าหมาย (Target Market Selection) คือ การเลือกส่วนตลาดหนึ่งส่วน หรือ มากกว่านั้น เป็นเป้าหมาย สำหรับการใช้ส่วนประผสมทาง การตลาดและการใช้ทรัพยากรของ ธุรกิจ

16 ปัจจัยที่ใช้ในการประเมิน ความน่าสนใจ (Attractiveness) ของแต่ ละส่วนตลาด คือ - ขนาด ของส่วนตลาด - อัตราการเจริญเติบโต (Demand) - อัตราความเสี่ยง - จำนวนคู่แข่งขัน (Supply) - ผลตอบแทนที่คาดว่าจะ ได้รับ - ทิศทางของส่วนตลาดนั้น

17 กลยุทธ์ในการกำหนดตลาด เป้าหมาย (Strategies for Selecting Target Markets) 1. กลยุทธ์ตลาดรวม 2. กลยุทธ์มุ่งเฉพาะตลาด ส่วนเดียว 3. กลยุทธ์ตลาดหลายส่วน

18 กลยุทธ์ตลาดรวม (Undifferentiated marketing strategy หรือ Mass marketing) Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 1 Segment 2 Segment 3 Marketi ng Mix (4Ps) Marketi ng Mix (4Ps) ข้อดีเกิดการประหยัดด้านต้นทุนการ ผลิตและด้านการตลาด จุดอ่อน ยากในการหาสินค้าที่เป็นที่พอใจ ของลูกค้าทุกรายในตลาด

19 กลยุทธ์มุ่งเฉพาะตลาดส่วน เดียว (Single segment concentration strategy) Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 1 Segment 2 Segment 3 Marketi ng Mix (4Ps) Marketi ng Mix (4Ps) ธุรกิจขนาดเล็ก ใช้วิธีนี้เพื่อต่อสู้กับธุรกิจขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่า Niche Marketing หรือ Micro marketing

20 ข้อดี - เข้าใจใน กลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี - ตอบสนองความ ต้องการของลูกค้า ได้ดี ทำให้เกิด Competitive Advantage ข้อเสีย - มีความเสี่ยงสูง กลยุทธ์มุ่งเฉพาะตลาดส่วน เดียว (Single segment concentration strategy)

21 กลยุทธ์ตลาดหลายส่วน (Multi-segment strategy) Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 1 Segment 2 Segment 3 Marketing Mix 1 Marketing Mix 2 Marketing Mix 3 Marketing Mix 1 Marketing Mix 2 Marketing Mix 3 ข้อดี - กระจายความเสี่ยง - มีโอกาสที่จะเป็นผู้นำตลาด (Market leader) หรือ มี Market share เพิ่มขึ้น ข้อเสีย - ค่าใช้จ่ายสูง

22 Fully Marketing Segmentation * Custom marketing strategy * Individual Marketing * One - to - one marketing คือ กลยุทธ์สำหรับลูกค้า เฉพาะราย


ดาวน์โหลด ppt Marketing School of Business Administration BANGKOK UNIVERSITY A. Veerapong Malai.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google