งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จากหิ้งสู่ห้าง การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย พัฒนา. Weakest link วิจัย พัฒนา ผลิต การตล าด บทความ วิชาการ ตำแหน่ง วิชาการ ผลิตภัณฑ์ บริการที่มี คุณภาพ ลิขสิทธื

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จากหิ้งสู่ห้าง การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย พัฒนา. Weakest link วิจัย พัฒนา ผลิต การตล าด บทความ วิชาการ ตำแหน่ง วิชาการ ผลิตภัณฑ์ บริการที่มี คุณภาพ ลิขสิทธื"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จากหิ้งสู่ห้าง การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย พัฒนา

2 Weakest link วิจัย พัฒนา ผลิต การตล าด บทความ วิชาการ ตำแหน่ง วิชาการ ผลิตภัณฑ์ บริการที่มี คุณภาพ ลิขสิทธื สิทธิบัตร รายได้จากทรัพย์สิน ทางปัญญา กำไรจากการ ทำธุรกิจ ต้นแบ บ อาจารย์ นักวิจัยนักธุรกิจ พ่อค้า นักอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยภาคการผลิต บริการ การค้า องค์ ความรู้

3 วัตถุประสงค์ที่แตกต่าง งานผลผลิตผลลัพธ์ผลกระทบ วิจัยบทความความรู้ สิทธิบัตร ตำแหน่ง รายได้เพิ่ม พัฒนาต้นแบบประสบการณ์ สิทธิบัตร รายได้เพิ่ม วิศวกรรม พัฒนา สินค้าตัวอย่างประสบการณ์ กระบวนการ ผลิต ผลิตภัณฑ์ บริการที่ เหมาะสม การตลาด นวัตกรรม ตลาดรู้จักสินค้าตลาดขยายตัวผลิตขายมาก ขึ้น การผลิตสินค้าคุณภาพขายได้มากขึ้นกำไรมากขึ้น

4 วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ 4 บทเรียนจาก National Institute of Advanced Industrial Science and Technology AIST, JAPAN

5 สิ่งที่ต้องเติมเต็ม จุลภาค • วิศวกรที่มีประสบการณ์การสร้างผลิตภัณฑ์ บริการที่ตรงความต้องการ • นักการตลาดที่เห็นคุณค่าของเทคโนโลยี • ผู้บริหารจัดการเทคโนโลยี • ผู้ประกอบการที่มุ่งมั่นร่วมมือพัฒนา มหภาค • ภาคราชการที่ให้โอกาศแก่งานพัฒนาของไทย • หน่วยงานเอกชนที่ร่วมมือสนับสนุนอุ้มชูในทาง ที่เหมาะสม • ผู้บริโภคที่มั่นใจในภูมิปัญญาไทย

6 ผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวอย่างไร • พิจารณาหาเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับกิจการ (Technology Assessment) • พิจารณาแหล่งที่มาของเทคโนโลยี (Technology Acquisition) – แหล่งภายในประเทศ – มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย ผู้ประกอบการที่ซื้อเทคโนโลยีมาก่อน – แหล่งนอกประเทศ – ผู้ประกอบการต่างประเทศที่พร้อม ขายเทคโนโลยี • การปรับตัวเพื่อรับและใช้เทคโนโลยี – สถานะของเทคโนโลยีทีจะรับเข้ามา ความพร้อมที่จะ ใช้งานจริง – งานที่ต้องพัฒนาเพิ่ม ระยะเวลาที่ต้องพัฒนาเพิ่ม – ความพร้อมของทรัพยากรที่ตองใช้ในการพ้ฒนาเพิ่ม

7 ปัญหาที่พบเสมอ • ข้อตกลงเรื่องความลับทางการค้า – นักวิจัยไม่เข้าใจปัญหาความลับทางการค้า – ผู้ประกอบการคิดว่าความลับทางการค้าของตนเองมี ค่าสูงมาก • ข้อขัดแย้งเรื่องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา – นักวิจัยต้องการจดสิทธบัตรเพราะเป็นตัววัดผลงาน – ผู้ประกอบการไม่ต้องการจดสิทธิบัตร ถ้าจะจดก็ ต้องการสัดส่วนของตนเองสูง

8 คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ • ผู้ประกอบการต้องมีความเข้าใจพอเพียงใน เทคโนโลยีที่ตนเองต้องการ • ผู้ประกอบการประเมินโอกาสความสำเร็จของ การพัฒนาที่สูง และสามารถเห็นช่องทางชัดเจน ในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนามูลคาเพิ่ม • มีตลาดของผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนาชัดเจนและ ยั่งยืนพอประมาณ เพราะเทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก


ดาวน์โหลด ppt จากหิ้งสู่ห้าง การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย พัฒนา. Weakest link วิจัย พัฒนา ผลิต การตล าด บทความ วิชาการ ตำแหน่ง วิชาการ ผลิตภัณฑ์ บริการที่มี คุณภาพ ลิขสิทธื

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google