งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

STP Marketing Assistant Professor Kitti Siripullop.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "STP Marketing Assistant Professor Kitti Siripullop."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 STP Marketing Assistant Professor Kitti Siripullop

2 2 S=Segmentation ( การจัดกลุ่มลูกค้า ) T=Targeting ( การเลือกลูกค้า / ตลาดเป้าหมาย ) P=Positioning ( การกำหนดจุดยืน )

3 3 Continuum of Market Segmentation Size Mass Market ( ตลาดมวลชน ) Segmentation ( การจัดกลุ่ม / การแบ่งส่วน ตลาด ) Niche ( ตลาดเฉพาะเจาะจง ) P/One-to-One ( ตลาดเฉพาะตัว )

4 4 ประเภทของตลาด ตลาดผู้บริโภค (Consumer Market) ตลาดองค์กร (Business Market)

5 5 Consumer Market Segmentation Variables ( ปัจจัยในการจัด กลุ่ม )  Demographic Segmentation ( ประชากรศาสตร์ )  Geographic Segmentation ( สภาพภูมิศาสตร์ )  Psychographics Segmentation ( จิตวิทยา )  Benefits-Sought Segmentation ( ประโยชน์ที่ แสวงหา )  Behavior or Usage Segmentation ( พฤติกรรมหรือ การใช้ )

6 6 สภาพภูมิศาสตร์ ในประเทศ / ต่างประเทศ กทม./ ต่างจังหวัด ในเมือง / ชนบท ภาค

7 7 ประชากรศาสตร์ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา ศาสนา เชื้อชาติ วงจรชีวิตของ ครอบครัว (Family Life Cycle) ขนาดของ ครอบครัว

8 8 จิตวิทยา ชั้นทางสังคม (Social Class) วิถีชีวิต (Life Style) A=Activities I=Interest O=Opinion

9 9 ประโยชน์ที่แสวงหา ลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าที่ ตอบสนองความต้องการ  ยาสีฟันป้องกันฟันผุ  อาหารเช้าสำเร็จรูป สำหรับเวลาที่เร่งรีบ

10 10 พฤติกรรมหรือการใช้ สถานะของผู้ใช้ ความจงรักภักดี ปริมาณการใช้

11 11 เกณฑ์วัดการจัดกลุ่มที่ดี กลุ่มมีลักษณะคล้ายกัน เข้าถึงได้ วัดได้ ปริมาณมากพอ

12 12 Business Market เกณฑ์ในการจัดกลุ่ม  ประเภทของธุรกิจ  เอกชน / รัฐบาล / รัฐวิสาหกิจ  ปริมาณการซื้อ  ผู้ร่วมค้า

13 13 Targeting การเลือกตลาด เป้าหมาย มี 2 ขั้นตอน 1. การประเมินตลาด 1.1 ขนาดและการเติบโต 1.2 ความยากง่ายในการเข้าตลาด 1.3 จำนวนคู่แข่งในแต่ละตลาด

14 14 Targeting การเลือกตลาด เป้าหมาย ( ต่อ ) 2. การเลือกตลาด 2.1 ความคล้ายกับตลาดเดิม 2.2 ตลาดที่บริษัทมีประสบการณ์ 2.3 ตลาดใหม่ 2.4 ตลาดคู่แข่ง 2.5 ความเหมาะสม

15 15 Product Positioning ( ตำแหน่งจุดยืน ของผลิตภัณฑ์ ) ความหมาย : การกำหนดคุณลักษณ์พิเศษ หรือภาพลักษณ์ที่ ดีให้เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภค

16 16 ประเภทของตำแหน่งของ ผลิตภัณฑ์ ลักษณะของสินค้า (Attribute Positioning) – ดีสนีย์แลนด์ เป็นสวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในโลก – หนองโพ เป็นนมโคแท้ 100% คุณประโยชน์ของสินค้า (Benefit Positioning) – คอลเกต ป้องกันฟันผุ – โดฟ ทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่น

17 17 ประเภทของตำแหน่งของ ผลิตภัณฑ์ ( ต่อ ) การนำไปใช้ (use/Application Positioning) – ยูโรคัสตาร์ด แก้หิวได้ทุกเมื่อ ผู้ใช้ บุคลิกของผู้ใช้ (Use Positioning) – โออิชิกรีนที สำหรับวัยรุ่น สดใส – แบล็กเลเบิ้ล สำหรับบุรุษ สุขุม มีมาด

18 18 ประเภทของตำแหน่งของ ผลิตภัณฑ์ ( ต่อ ) เปรียบเทียบกับคู่แข่ง (Competitor Positioning) – ของชิ้นเดียวกัน “ ตั้งฮั่วเส็งถูกกว่า ” ประเภทของกลุ่มของสินค้า (Product Categories Position) –7up เป็น non-cola

19 19 ประเภทของตำแหน่งของ ผลิตภัณฑ์ ( ต่อ ) คุณภาพกับราคา (Quality/Price Positioning) –Every Day Low Price ของห้างโลตัส ถิ่นกำเนิดของสินค้า (Country of Origin Positioning) – เบ็ค เป็นเบียร์ของเยอรมัน


ดาวน์โหลด ppt STP Marketing Assistant Professor Kitti Siripullop.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google