งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว ปี 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว ปี 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว ปี 2553
โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว ปี 2553 แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมพัฒนาที่ดิน (ตามผลการประชาคม) โดย นายปรีดา ศรีสุวรรณ ผอ.สพด.สงขลา (ผู้แทน ผอ.สพข.12) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรมพัฒนาที่ดิน

2 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่นาร้างทั้งในและนอกเขตชลประทาน ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการบริโภค เป้าหมาย 1) ผลผลิต (Output) ปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว จำนวน 4, ไร่ 2) ผลลัพธ์ (Outcome) พื้นที่นาร้างได้รับการปรับปรุง ให้สามารถใช้ประโยชน ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพิ่มผลผลิต 3) ผลกระทบ (Impact) เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

3 สถานที่ตั้งของโครงการ
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ปี พ.ศ. 2553 สถานที่ตั้งของโครงการ  พื้นที่นาร้าง 5 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา

4 ขอบเขตและวิธีดำเนินงาน
1) สำรวจและคัดเลือกพื้นที่นาร้างที่อยู่ในและนอกเขตชลประทานและปรับปรุงพื้นที่โดยไถ 2 ครั้ง (การเตรียมพื้นที่) 2) ปรับปรุงคุณภาพดินโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยพืชสด/น้ำหมักชีวภาพ และวัสดุปรับปรุงดิน 3) บูรณาการกับกรมการข้าว เพื่อสนับสนุนพันธุ์ข้าว ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบำรุงรักษา

5 ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา
 งบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะปานกลาง (พ.ศ – 2555) ปี พื้นที่ 4, ไร่ งบประมาณ 5,284,100 บาท (ตามผลประชาคม) จังหวัดสงขลา พื้นที่ ไร่ งบประมาณ 1,199,250 บาท จังหวัดปัตตานี พื้นที่ 1, ไร่ งบประมาณ 1,573,900 บาท จังหวัดยะลา พื้นที่ ไร่ งบประมาณ 542, บาท จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ ไร่ งบประมาณ 732, บาท จังหวัดสตูล พื้นที่ ไร่ งบประมาณ 1,235,650 บาท

6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1) พื้นที่นาร้างได้รับการปรับปรุงและฟื้นฟูให้มีศักยภาพในการปลูกข้าว 2) ช่วยให้เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 3) เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในการปลูกข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภค

7 ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย
 เกษตรกรทั่วไปในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จังหวัด เป้าหมาย รวมพื้นที่ จำนวนหมู่บ้าน จำนวนเกษตรกร นาปี นาปรัง (ไร่) สงขลา 704.75 217.75 922.50 38 207 สตูล 950.50 - 20 230 ปัตตานี 857.75 353 1,210.75 250 ยะลา 417.25 417.75 10 101 นราธิวาส 563.75 36 124 รวมทั้งสิ้น 3,494 570.75 4,064.75 912

8 พื้นที่นาปรังจังหวัดสงขลา
รายชื่อเกษตรกรเจ้าของแปลง

9 รูปการไถเตรียมดิน

10  ข้อมูลจากส่วนโครงการพิเศษ กองแผนงาน
กรมพัฒนาที่ดิน


ดาวน์โหลด ppt โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว ปี 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google