งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูก ข้าว ปี 2553 แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ กรมพัฒนาที่ดิน ( ตามผลการประชาคม ) โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูก ข้าว ปี 2553 แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ กรมพัฒนาที่ดิน ( ตามผลการประชาคม ) โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูก ข้าว ปี 2553 แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ กรมพัฒนาที่ดิน ( ตามผลการประชาคม ) โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูก ข้าว ปี 2553 แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ กรมพัฒนาที่ดิน ( ตามผลการประชาคม ) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรม พัฒนาที่ดิน โดย นายปรีดา ศรีสุวรรณ ผอ. สพด. สงขลา ( ผู้แทน ผอ. สพข. 12 )

2 2 วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่นาร้างทั้งในและนอกเขต ชลประทาน ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการ ปลูกข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เพียงพอต่อการบริโภค 1) ผลผลิต (Output) ปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่นาร้างเพื่อ ปลูกข้าว จำนวน 4,064.75 ไร่ 2) ผลลัพธ์ (Outcome) พื้นที่นาร้างได้รับการปรับปรุง ให้สามารถใช้ประโยชน ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพิ่ม ผลผลิต 3) ผลกระทบ (Impact) เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เป้าหมายเป้าหมาย

3 3  1 ปี พ. ศ. 2553 ระยะเวลาดำเนินการระยะเวลาดำเนินการ  พื้นที่นาร้าง 5 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา สถานที่ตั้งของโครงการสถานที่ตั้งของโครงการ

4 4 1) สำรวจและคัดเลือกพื้นที่นาร้างที่อยู่ ในและนอกเขตชลประทานและปรับปรุงพื้นที่ โดยไถ 2 ครั้ง ( การเตรียมพื้นที่ ) 2) ปรับปรุงคุณภาพดินโดยการใช้ปุ๋ย อินทรีย์ เช่น ปุ๋ยพืชสด / น้ำหมักชีวภาพ และ วัสดุปรับปรุงดิน 3) บูรณาการกับกรมการข้าว เพื่อ สนับสนุนพันธุ์ข้าว ถ่ายทอดเทคโนโลยี และ การบำรุงรักษา ขอบเขตและวิธีดำเนินงานขอบเขตและวิธีดำเนินงาน

5 5  งบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะปานกลาง ( พ. ศ. 2553 – 2555) ปี 2553 พื้นที่ 4,064.75 ไร่ งบประมาณ 5,284,100 บาท ( ตามผลประชาคม ) จังหวัดสงขลาพื้นที่ 922.50 ไร่ งบประมาณ 1,199,250 บาท จังหวัดปัตตานีพื้นที่ 1,210.75 ไร่ งบประมาณ 1,573,900 บาท จังหวัดยะลา พื้นที่ 417.25 ไร่ งบประมาณ 542,425 บาท จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ 563.75 ไร่ งบประมาณ 732,875 บาท จังหวัดสตูล พื้นที่ 950.50 ไร่ งบประมาณ 1,235,650 บาท ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มาค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

6 6 1) พื้นที่นาร้างได้รับการปรับปรุงและ ฟื้นฟูให้มีศักยภาพในการปลูกข้าว 2) ช่วยให้เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม และมี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 3) เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในการ ปลูกข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภค ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ

7 7  เกษตรกรทั่วไปในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส ผู้รับบริการ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการ กลุ่มเป้าหมาย จังหวัดเป้าหมายรวมพื้นที่จำนวนหมู่บ้านจำนวนเกษตรกร นาปีนาปรัง ( ไร่ ) สงขลา 704.75217.75922.5038207 สตูล 950.50- 20230 ปัตตานี 857.753531,210.7520250 ยะลา 417.25-417.7510101 นราธิวาส 563.75- 36124 รวมทั้งสิ้น 3,494570.754,064.75124912

8 8 รายชื่อเกษตรกรเจ้าของแปลง พื้นที่นาปรังจังหวัดสงขลาพื้นที่นาปรังจังหวัดสงขลา

9 9 รูปการไถเตรียม ดิน รูปการไถเตรียม ดิน

10 10  ข้อมูลจากส่วนโครงการพิเศษ กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน


ดาวน์โหลด ppt 1 โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูก ข้าว ปี 2553 แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ กรมพัฒนาที่ดิน ( ตามผลการประชาคม ) โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google