งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูก ข้าว ปี 2553 แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ กรมพัฒนาที่ดิน ( ตามผลการประชาคม ) โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูก ข้าว ปี 2553 แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ กรมพัฒนาที่ดิน ( ตามผลการประชาคม ) โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูก ข้าว ปี 2553 แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ กรมพัฒนาที่ดิน ( ตามผลการประชาคม ) โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูก ข้าว ปี 2553 แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ กรมพัฒนาที่ดิน ( ตามผลการประชาคม ) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กรม พัฒนาที่ดิน โดย นายปรีดา ศรีสุวรรณ ผอ. สพด. สงขลา ( ผู้แทน ผอ. สพข. 12 )

2 2 วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่นาร้างทั้งในและนอกเขต ชลประทาน ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการ ปลูกข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เพียงพอต่อการบริโภค 1) ผลผลิต (Output) ปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่นาร้างเพื่อ ปลูกข้าว จำนวน 4, ไร่ 2) ผลลัพธ์ (Outcome) พื้นที่นาร้างได้รับการปรับปรุง ให้สามารถใช้ประโยชน ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพิ่ม ผลผลิต 3) ผลกระทบ (Impact) เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เป้าหมายเป้าหมาย

3 3  1 ปี พ. ศ ระยะเวลาดำเนินการระยะเวลาดำเนินการ  พื้นที่นาร้าง 5 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา สถานที่ตั้งของโครงการสถานที่ตั้งของโครงการ

4 4 1) สำรวจและคัดเลือกพื้นที่นาร้างที่อยู่ ในและนอกเขตชลประทานและปรับปรุงพื้นที่ โดยไถ 2 ครั้ง ( การเตรียมพื้นที่ ) 2) ปรับปรุงคุณภาพดินโดยการใช้ปุ๋ย อินทรีย์ เช่น ปุ๋ยพืชสด / น้ำหมักชีวภาพ และ วัสดุปรับปรุงดิน 3) บูรณาการกับกรมการข้าว เพื่อ สนับสนุนพันธุ์ข้าว ถ่ายทอดเทคโนโลยี และ การบำรุงรักษา ขอบเขตและวิธีดำเนินงานขอบเขตและวิธีดำเนินงาน

5 5  งบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะปานกลาง ( พ. ศ – 2555) ปี 2553 พื้นที่ 4, ไร่ งบประมาณ 5,284,100 บาท ( ตามผลประชาคม ) จังหวัดสงขลาพื้นที่ ไร่ งบประมาณ 1,199,250 บาท จังหวัดปัตตานีพื้นที่ 1, ไร่ งบประมาณ 1,573,900 บาท จังหวัดยะลา พื้นที่ ไร่ งบประมาณ 542,425 บาท จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ ไร่ งบประมาณ 732,875 บาท จังหวัดสตูล พื้นที่ ไร่ งบประมาณ 1,235,650 บาท ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มาค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

6 6 1) พื้นที่นาร้างได้รับการปรับปรุงและ ฟื้นฟูให้มีศักยภาพในการปลูกข้าว 2) ช่วยให้เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม และมี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 3) เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในการ ปลูกข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภค ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ

7 7  เกษตรกรทั่วไปในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส ผู้รับบริการ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการ กลุ่มเป้าหมาย จังหวัดเป้าหมายรวมพื้นที่จำนวนหมู่บ้านจำนวนเกษตรกร นาปีนาปรัง ( ไร่ ) สงขลา สตูล ปัตตานี , ยะลา นราธิวาส รวมทั้งสิ้น 3, ,

8 8 รายชื่อเกษตรกรเจ้าของแปลง พื้นที่นาปรังจังหวัดสงขลาพื้นที่นาปรังจังหวัดสงขลา

9 9 รูปการไถเตรียม ดิน รูปการไถเตรียม ดิน

10 10  ข้อมูลจากส่วนโครงการพิเศษ กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน


ดาวน์โหลด ppt 1 โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูก ข้าว ปี 2553 แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ กรมพัฒนาที่ดิน ( ตามผลการประชาคม ) โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google