งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ดินเกษตรกรรม  การติดตามการทำประโยชน์  จัดทำ & ปรับปรุง 4-01 ระบบการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลที่ดิน ระบบข้อมูลเกษตรกร ฐานข้อมูลที่ดิน + แผนที่เชิงเลข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ดินเกษตรกรรม  การติดตามการทำประโยชน์  จัดทำ & ปรับปรุง 4-01 ระบบการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลที่ดิน ระบบข้อมูลเกษตรกร ฐานข้อมูลที่ดิน + แผนที่เชิงเลข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มที่ดินเกษตรกรรม  การติดตามการทำประโยชน์  จัดทำ & ปรับปรุง 4-01 ระบบการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลที่ดิน ระบบข้อมูลเกษตรกร ฐานข้อมูลที่ดิน + แผนที่เชิงเลข เชื่อมโยงหน่วยงาน เกี่ยวข้อง ( ตำแหน่ง ) เชื่อมโยงหน่วยงาน เกี่ยวข้อง ( ตำแหน่ง ) กลุ่มที่ดินชุมชน / กลุ่มที่ดินจัดซื้อ กลุ่มที่ดินพระราชทาน / บริจาค กลุ่มที่ดินประเภทอื่น  ที่ดิน New Area/Reshape  ที่ดินสาธารณะฯ / ที่รกร้าง  ที่ดินอนุญาตให้ทำประโยชน์ ข้อมูลเกษตรกร / ยุวเกษตร / เกษตรกรรุ่นใหม่ ข้อมูลได้รับเอกสาร ส. ป. ก. 4-01 ข้อมูลวิสาหกิจ / ไตรภาคี / สหกรณ์ ข้อมูลความต้องการองค์ความรู้ ข้อมูลนิคมการเกษตร / เศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูลกลุ่มปราชญ์เกษตร เชื่อมโยงหน่วยงาน เกี่ยวข้อง ( เลขบัตร ) เชื่อมโยงหน่วยงาน เกี่ยวข้อง ( เลขบัตร ) ฐานข้อมูลเกษตรกร วิเคราะห์ออกแบบระบบ ฐานข้อมูลเกษตรกร พัฒนาระบบเพื่อการบริหารจัดการ เผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่าย วิเคราะห์พื้นที่ด้วย LIS/GIS/RS พัฒนาระบบเพื่อการบริหารจัดการ เผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่าย วิเคราะห์พื้นที่ด้วย LIS/GIS/RS วางแผนบริหารจัดการ พัฒนาพื้นที่ การตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วม / ภัยแล้ง วางแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อม บริการด้านองค์ความรู้ พัฒนาบุคลากร (HRD) ตรวจสอบติดตาม / ประเมินผลงาน การตรวจสอบพื้นที่พิพาท ข้อมูลอาสาปฏิรูปที่ดิน ข้อมูลการเพิ่มศักยภาพการปลูกพืชเศรษกิจ ศูนย์สารสนเทศ ฐานข้อมูลที่ดิน รวบรวมเอกสารจัดที่ดิน บันทึก / ตรวจสอบ ฐานข้อมูลแผนที่ Scan/Digitize สร้าง ID เชื่อมโยง ฐานข้อมูลที่ดิน ( ระวาง / กลุ่ม, เลข แปลง ) - แผนที่เขต / แปลงที่ดิน - แผนที่เขตชลประทาน ถนน แหล่งน้ำ ชุดดิน การใช้ประโยชน์ ที่ดินฯลฯ ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ บันทึก ตรวจสอบ วิเคราะห์ออกแบบระบบ

3 ระบบรายงานความก้าวหน้าแผนงาน ผลงาน ประจำเดือนปี 2553 ศึกษา วิเคราะห์ จำแนก ประเภทข้อมูล รับฟังความคิดเห็น ( ส. ป. ก. จังหวัด / ส่วนกลาง ) วิเคราะห์ ออกแบบ วางระบบ จัดทำโปรแกรม พัฒนา ทดสอบระบบงาน อบรม ติดตาม ประเมินผล 1. ผลงานกิจกรรมจัดที่ดิน  ที่ดินรัฐ ( ไฟล์ Publicxx.dbf, DPARAxx.dbf)  ที่ดินชุมชน ( ไฟล์ Chumxx.dbf, DChumxx.dbf)  งานปรับปรุงเอกสาร 4-01 ง ( ไฟล์ Kxx.dbf) - ไตรมาส 1-2 ส่ง ศสท. นำเข้าระบบทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน - ไตรมาส 3-4 ส่งทุกวันพุธ 2. ผลงาน X-RAY ส่งก่อนวันที่ 25 ของเดือน ผลงานกิจกรรมอื่น  ผู้เกี่ยวข้องรายงานในระบบ Real time  สวผ. รวบรวมผลงานเสนอ ผู้บริหาร ทุกสิ้นเดือน

4 หน่วยงาน ภายใน  ขอบเขต ปฏิรูปที่ดิน  แปลงที่ดิน  โครงสร้าง พื้นฐาน  ถนน  แหล่งน้ำ  ข้อมูล เกษตรกร หน่วยงาน ภายใน  ขอบเขต ปฏิรูปที่ดิน  แปลงที่ดิน  โครงสร้าง พื้นฐาน  ถนน  แหล่งน้ำ  ข้อมูล เกษตรกร หน่วยงาน ภายนอก  เขตการ ปกครอง  เส้นทาง คมนาคม  แหล่งน้ำผิว ดิน / ใต้ดิน  พื้นที่ ชลประทาน  กลุ่มชุดดิน / ความ  เหมาะสมการ ปลูกพืช  การใช้ ประโยชน์ที่ดิน  พื้นที่น้ำท่วม / ภัยแล้ง หน่วยงาน ภายนอก  เขตการ ปกครอง  เส้นทาง คมนาคม  แหล่งน้ำผิว ดิน / ใต้ดิน  พื้นที่ ชลประทาน  กลุ่มชุดดิน / ความ  เหมาะสมการ ปลูกพืช  การใช้ ประโยชน์ที่ดิน  พื้นที่น้ำท่วม / ภัยแล้ง  ตรวจสอบ / แก้ไข /convert และปรับปรุงข้อมูล  วางแผน / กำหนดรูปแบบ ประมวลผล  เชื่อมโยงฐานข้อมูลเกษตรกร / ที่ดิน  ตรวจสอบ / แก้ไข /convert และปรับปรุงข้อมูล  วางแผน / กำหนดรูปแบบ ประมวลผล  เชื่อมโยงฐานข้อมูลเกษตรกร / ที่ดิน การจัดการข้อมูล ( ข้อมูลเชิงพื้นที่ & ข้อมูล อรรถาธิบาย ) การจัดการข้อมูล ( ข้อมูลเชิงพื้นที่ & ข้อมูล อรรถาธิบาย )  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง  ศูนย์บริการเทคโนโลยี สารสนเทศ  โครงการความร่วมมือ ไตรภาคี  นิคมเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการฟื้นฟู สภาพแวดล้อม (OECF)  โครงการคุ้มครองพื้นที่ เกษตรกรรม  นิคมการเกษตร  โครงการวางแผนแม่บทการ พัฒนาพื้นที่  วางแผนปลูกไม้เศรษฐกิจ  โครงการเพิ่มศักยภาพการ ปลูกพืช เศรษฐกิจ ( ข้าว, อ้อย, ปาล์ม, มันสำปะหลัง, ข้าวโพด )  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง  ศูนย์บริการเทคโนโลยี สารสนเทศ  โครงการความร่วมมือ ไตรภาคี  นิคมเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการฟื้นฟู สภาพแวดล้อม (OECF)  โครงการคุ้มครองพื้นที่ เกษตรกรรม  นิคมการเกษตร  โครงการวางแผนแม่บทการ พัฒนาพื้นที่  วางแผนปลูกไม้เศรษฐกิจ  โครงการเพิ่มศักยภาพการ ปลูกพืช เศรษฐกิจ ( ข้าว, อ้อย, ปาล์ม, มันสำปะหลัง, ข้าวโพด ) ข้อมูลสนับสนุนการ วางแผน / ติดตาม / ประเมินผล ข้อมูลสนับสนุนการ วางแผน / ติดตาม / ประเมินผล  ข้อมูลกายภาพของพื้นที่ ( ถนน เขตชลประทาน แหล่ง น้ำ ชุดดิน ฯลฯ )  ข้อมูลเฉพาะเรื่อง ตามความ ต้องการผู้ใช้  ผลการเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดิน  ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ ( น้ำ ท่วม / ภัยแล้ง )  ข้อมูลกายภาพของพื้นที่ ( ถนน เขตชลประทาน แหล่ง น้ำ ชุดดิน ฯลฯ )  ข้อมูลเฉพาะเรื่อง ตามความ ต้องการผู้ใช้  ผลการเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดิน  ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ ( น้ำ ท่วม / ภัยแล้ง ) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จัดเตรียม รวบรวม จัดเก็บ แผนที่เชิงเลข (1:4,000, 1:50,000) จัดเตรียม รวบรวม จัดเก็บ แผนที่เชิงเลข (1:4,000, 1:50,000) พัฒนาระบบการเรียกใช้ข้อมูล ภูมิสารสนเทศ ผ่านระบบเครือข่าย พัฒนาระบบการเรียกใช้ข้อมูล ภูมิสารสนเทศ ผ่านระบบเครือข่าย  แสดงข้อมูลแผนที่ ( เขตปฏิรูป ที่ดิน / แปลงที่ดิน / ชุดดิน / แหล่งน้ำฯลฯ )  สืบค้นและแสดงรายละเอียด ข้อมูลแผนที่ / เกษตรกรจากตำแหน่งบนแผนที่ และ / หรือชื่อสกุล  แสดงข้อมูลแผนที่ ( เขตปฏิรูป ที่ดิน / แปลงที่ดิน / ชุดดิน / แหล่งน้ำฯลฯ )  สืบค้นและแสดงรายละเอียด ข้อมูลแผนที่ / เกษตรกรจากตำแหน่งบนแผนที่ และ / หรือชื่อสกุล  การซ้อนทับข้อมูล แผนที่เชิงเลข  การคำนวณทางสถิติ และ อื่นๆ ประมวลผล / วิเคราะห์ข้อมูล ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ดินเกษตรกรรม  การติดตามการทำประโยชน์  จัดทำ & ปรับปรุง 4-01 ระบบการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลที่ดิน ระบบข้อมูลเกษตรกร ฐานข้อมูลที่ดิน + แผนที่เชิงเลข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google