งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมุดบันทึกผลงาน และคุณงามความดีของข้าราชการพล เรือนสามัญ ชื่อข้าราชการ...............................................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมุดบันทึกผลงาน และคุณงามความดีของข้าราชการพล เรือนสามัญ ชื่อข้าราชการ..............................................................................................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมุดบันทึกผลงาน และคุณงามความดีของข้าราชการพล เรือนสามัญ ชื่อข้าราชการ............................................................................................... เลขประจำตัวประชาชน.............................................................................. สำนัก / กอง.................................................................................................. กรม............................................................................................................. กระทรวง....................................................................................................

2 ข้อมูลบุคคลของข้าราชการเจ้าของ บันทึกประวัติ ชื่อ......................................... นามสกุล.............................. ตำแหน่ง....................................................................... ระดับ...............................  ประวัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน ( ระบุผลการเลื่อนขั้น เงินเดือน 5 ปีที่ผ่านมา )..........................................................................................................................  รางวัลหรือสิ่งที่เชิดชูเกียรติและคุณงามความดี ความชอบอื่น ๆ ที่ได้รับ.............. ( เช่น เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร โล่รางวัลต่าง ๆ ฯลฯ )............................................................................. ข้อมูล บุคคล

3 บันทึก ผลงาน 1. บันทึกผลงานที่ได้ปฏิบัติตาม หน้าที่ความรับผิดชอบ ที่วันเดือนปีรายการปฏิบัติ 1 8-11 ตุลาคม 2550 จัดอบรมเกษตรกรโครงการปลูกพืช ปลอดภัย ณ ศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบล................................. จำนวน 30 ราย เกษตรกรที่เข้าร่วมการ อบรมสามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ย ชีวภาพแทนสารเคมี ช่วยลดต้นทุนการในผลิตและได้ผลผลิตที่ ปลอดภัยจากสารเคมี ผู้บังคับบัญชาคนที่ 1 ผู้รับรอง...................................................

4 บันทึก ผลงาน 2. บันทึกผลงานที่ได้รับมอบหมาย พิเศษ ( ถ้ามี ) ที่วันเดือนปีรายการปฏิบัติ 1 ตุลาคม 2550 - รับผิดชอบดูแลจัดสวนพันธุ์ไม้บริเวณ อุทยาน ร.2 อำเภออัมพวา มีนาคม 2551 โดยดูแลระบบการให้น้ำ การปรับปรุงบำรุง ดิน การจัดหาพันธุ์ไม้ ต่าง ๆ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ การ จัดสวนและการปลูกพืช อย่างถูกวิธีแก่เจ้าหน้าที่และคนงานของ อุทยาน ผู้บังคับบัญชาคนที่ 1 ผู้รับรอง...................................................

5 บันทึก ผลงาน 3. สรุปผลงานที่เห็นว่าโดดเด่นหรือ ผลงานสำคัญที่ปฏิบัติได้ในช่วงนี้ ( จากที่บันทึกไว้ไม่เกิน 6 ผลงาน ) ที่วันเดือนปีรายการปฏิบัติ......................................... ให้นำข้อมูลจากบันทึกผลงานข้อ 1 และ ข้อ 2 มาบันทึกจำนวน 6 ผลงาน กรณีมีผลงานมากกว่า 6 ผลงาน ให้จัดเรียงลำดับ ความสำคัญไว้ ผู้บังคับบัญชาคนที่ 1 ผู้รับรอง...................................................

6 บันทึกพฤติกรรมที่เป็น คุณงามความดี 1. ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย จรรยาบรรณ ต่อตนเอง หน่วยงาน และประชาชน ที่วันเดือนปีรายการปฏิบัติ 1 ตุลาคม 2550 ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบของทางราชการ - มีนาคม 2551 ระมัดระวังประโยชน์ทางราชการ ช่วย ประหยัดงบประมาณของ หน่วยงาน เอาใจใส่ หมั่นหาความรู้ใหม่เพื่อ พัฒนางานของตนเอง อย่างสม่ำเสมอแล้วยังนำความรู้ไป ถ่ายทอดและเผยแพร่ให้ ข้าราชการอื่นได้เรียนรู้ด้วย จนได้รับยก ย่องว่าเป็นตัวอย่างที่ดี ผู้บังคับบัญชาคนที่ 1 ผู้รับรอง...................................................

7 บันทึกพฤติกรรมที่เป็น คุณงามความดี 2. การประพฤติปฏิบัติตามงานใน หน้าที่ความรับผิดชอบ ที่วันเดือนปีรายการปฏิบัติ 1 8-11 ตุลาคม 2550 ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ สาธารณสุขจังหวัดเพื่อให้ ความรู้ในเรื่องอันตรายจากสารเคมี ให้กับเกษตรกรตามโครงการ บรรลุผลสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการติดต่อประสาน งานที่ดีกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้บังคับบัญชาคนที่ 1 ผู้รับรอง...................................................

8 บันทึกพฤติกรรมที่เป็น คุณงามความดี 3. พฤติกรรมการทำคุณงามความดี อื่น ๆ ที่วันเดือนปีรายการปฏิบัติ 1 4 ธันวาคม 2550 ทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน ห้อง ทำงาน ห้องประชุม โกดังเก็บของ จนสะอาดเรียบร้อยและมี ระเบียบ และปลูกต้นไม้ บริเวณรอบสำนักงาน เนื่องในวันพ่อ แห่งชาติ ผู้บังคับบัญชาคนที่ 1 ผู้รับรอง...................................................

9 หลักสูตรอบรมและ สัมมนา หลักสูตรที่ อบรมสัมมนา / ระยะเวลา สิ่งที่ต้องการพัฒนาเพื่อ นำไปจัดทำแผนพัฒนา รายบุคคล ความเห็น / ข้อเสนอแ นะ การวิจัยเครือข่าย วิสาหกิจ - - การวางแผนเตรียมพื้นที่ใน ตำบลเพื่อดำเนินงาน ควรมี งบประมาณ ชุมชน ระหว่าง วันที่ 25-27 วิจัย รวบรวมข้อมูลมาสรุป วิเคราะห์ เพื่อนำเสนอ ที่เพียงพอ ในการ กุมภาพันธ์ 2551 เป็นแนวทางในการพัฒนา สร้างเครือข่ายวิสาหกิจดำเนินงาน ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาคนที่ 1 ผู้รับรอง........................................


ดาวน์โหลด ppt สมุดบันทึกผลงาน และคุณงามความดีของข้าราชการพล เรือนสามัญ ชื่อข้าราชการ...............................................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google