งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2553 ( ประชาคมระยะที่ 1) จังหวัดนราธิวาส โครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ โครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2553 ( ประชาคมระยะที่ 1) จังหวัดนราธิวาส โครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ โครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2553 ( ประชาคมระยะที่ 1) จังหวัดนราธิวาส โครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ โครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2553 ( ประชาคมระยะที่ ( ประชาคมระยะที่ 1) จังหวัดนราธิวาส

2 1. โครงการสนับสนุนการเลี้ยงปลาใน กระชังและบ่อดิน 1.1 กิจกรรมเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง เป้าหมาย 40 ราย - พื้นที่ดำเนินการ หมู่บ้านประมงพื้นบ้าน 40 ราย - ฝึกอบรมแล้ว เมื่อวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2553 - สนับสนุนปัจจัยแล้ว เมื่อเดือนเมษายน 2553 ปัจจัยที่สนับสนุน ได้แก่ ปัจจัยที่สนับสนุน ได้แก่ 1. กระชังปลาขนาด 4*4 ตรม. รายละ 2 กระชัง 2. โครงกระชังพร้อมทุ่น 3. พันธุ์ปลากะพงขาวขนาด 6 - 7 นิ้ว ราย ละ 1,000 ตัว 4. อาหารปลา - ผลผลิตภาพรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ) จับผลผลิต บริโภค 530 กก. จำหน่าย 16,779.70 กก. รวม 17,409.70 กก. จับผลผลิต บริโภค 530 กก. จำหน่าย 16,779.70 กก. รวม 17,409.70 กก. คิดเป็นมูลค่า 2,064,192 บาท 1. โครงการสนับสนุนการเลี้ยงปลาใน กระชังและบ่อดิน 1.1 กิจกรรมเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง เป้าหมาย 40 ราย - พื้นที่ดำเนินการ หมู่บ้านประมงพื้นบ้าน 40 ราย - ฝึกอบรมแล้ว เมื่อวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2553 - สนับสนุนปัจจัยแล้ว เมื่อเดือนเมษายน 2553 ปัจจัยที่สนับสนุน ได้แก่ ปัจจัยที่สนับสนุน ได้แก่ 1. กระชังปลาขนาด 4*4 ตรม. รายละ 2 กระชัง 2. โครงกระชังพร้อมทุ่น 3. พันธุ์ปลากะพงขาวขนาด 6 - 7 นิ้ว ราย ละ 1,000 ตัว 4. อาหารปลา - ผลผลิตภาพรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ) จับผลผลิต บริโภค 530 กก. จำหน่าย 16,779.70 กก. รวม 17,409.70 กก. จับผลผลิต บริโภค 530 กก. จำหน่าย 16,779.70 กก. รวม 17,409.70 กก. คิดเป็นมูลค่า 2,064,192 บาท

3 ภาพกิจกรรม

4 ภาพกิจกรรม

5 ภาพกิจกรรม การทยอยจับผลผลิตปลา กะพงขาวในกระชัง

6

7

8

9 1.2 กิจกรรมเลี้ยงปลานิลในกระชัง เป้าหมาย 20 ราย - พื้นที่ดำเนินการ 1. หมู่บ้านยากจน 17 ราย 1. หมู่บ้านยากจน 17 ราย 2. หมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุข 1 ราย 2. หมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุข 1 ราย 3. หมู่บ้านประมงพื้นบ้าน 2 ราย 3. หมู่บ้านประมงพื้นบ้าน 2 ราย - ฝึกอบรมแล้ว เมื่อวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2553 - สนับสนุนปัจจัยแล้ว เมื่อเดือนเมษายน 2553 ปัจจัยที่สนับสนุน ได้แก่ 1. กระชังปลาขนาด 4*4 ตรม. รายละ 2 กระชัง 2. โครงกระชังพร้อมทุ่น 3. พันธุ์ปลานิลขนาด 4 นิ้ว รายละ 1,000 ตัว 4. อาหารปลา 1.2 กิจกรรมเลี้ยงปลานิลในกระชัง เป้าหมาย 20 ราย - พื้นที่ดำเนินการ 1. หมู่บ้านยากจน 17 ราย 1. หมู่บ้านยากจน 17 ราย 2. หมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุข 1 ราย 2. หมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุข 1 ราย 3. หมู่บ้านประมงพื้นบ้าน 2 ราย 3. หมู่บ้านประมงพื้นบ้าน 2 ราย - ฝึกอบรมแล้ว เมื่อวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2553 - สนับสนุนปัจจัยแล้ว เมื่อเดือนเมษายน 2553 ปัจจัยที่สนับสนุน ได้แก่ 1. กระชังปลาขนาด 4*4 ตรม. รายละ 2 กระชัง 2. โครงกระชังพร้อมทุ่น 3. พันธุ์ปลานิลขนาด 4 นิ้ว รายละ 1,000 ตัว 4. อาหารปลา

10 1.2 กิจกรรมเลี้ยงปลานิลในกระชัง ( ต่อ ) - ผลผลิตภาพรวม ( ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553) ทยอยจับผลผลิต บริโภค 468 กก. จำหน่าย 3,511 กก. รวม 4,472 กก. คิดเป็นมูลค่า 238,200.00 บาท ทยอยจับผลผลิต บริโภค 468 กก. จำหน่าย 3,511 กก. รวม 4,472 กก. คิดเป็นมูลค่า 238,200.00 บาท - ผลผลิตภาพรวม ( ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553) ทยอยจับผลผลิต บริโภค 468 กก. จำหน่าย 3,511 กก. รวม 4,472 กก. คิดเป็นมูลค่า 238,200.00 บาท ทยอยจับผลผลิต บริโภค 468 กก. จำหน่าย 3,511 กก. รวม 4,472 กก. คิดเป็นมูลค่า 238,200.00 บาท

11 ภาพกิจกรรม

12 ภาพกิจกรรม

13 1.3 กิจกรรมเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน เป้าหมาย 20 ราย - พื้นที่ดำเนินการ หมู่บ้านยากจน 20 ราย - ฝึกอบรมแล้ว เมื่อวันที่ 8 – 9 เมษายน 2553 - สนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว ปัจจัยที่สนับสนุน ได้แก่ 1. ปรับปรุงบ่อ 2. พันธุ์ปลานิลขนาด 3 นิ้ว ( จำนวนปลา ขึ้นอยู่กับขนาดของบ่อปลา ) 3. อาหารปลา - ผลผลิตภาพรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ) ทยอยจับผลผลิต บริโภค 130 กก. จำหน่าย 1,070 กก. รวม 1,200 กก. คิดเป็น มูลค่า 44,700 บาท ทยอยจับผลผลิต บริโภค 130 กก. จำหน่าย 1,070 กก. รวม 1,200 กก. คิดเป็น มูลค่า 44,700 บาท 1.3 กิจกรรมเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน เป้าหมาย 20 ราย - พื้นที่ดำเนินการ หมู่บ้านยากจน 20 ราย - ฝึกอบรมแล้ว เมื่อวันที่ 8 – 9 เมษายน 2553 - สนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว ปัจจัยที่สนับสนุน ได้แก่ 1. ปรับปรุงบ่อ 2. พันธุ์ปลานิลขนาด 3 นิ้ว ( จำนวนปลา ขึ้นอยู่กับขนาดของบ่อปลา ) 3. อาหารปลา - ผลผลิตภาพรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ) ทยอยจับผลผลิต บริโภค 130 กก. จำหน่าย 1,070 กก. รวม 1,200 กก. คิดเป็น มูลค่า 44,700 บาท ทยอยจับผลผลิต บริโภค 130 กก. จำหน่าย 1,070 กก. รวม 1,200 กก. คิดเป็น มูลค่า 44,700 บาท

14 ภาพกิจกรรม

15 2. โครงการสนับสนุนการเลี้ยงปลาดุกใน บ่อดิน เป้าหมาย 100 ราย - พื้นที่ดำเนินการ 1. หมู่บ้านยากจน 64 ราย 2. หมู่บ้านประมงพื้นบ้าน 36 ราย - ฝึกอบรมแล้ว - ฝึกอบรมแล้ว เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 - สนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว ปัจจัยที่สนับสนุน ได้แก่ 1. ปรับปรุงบ่อ 2. พันธุ์ปลาดุกขนาด 3 นิ้ว รายละ 2,500 ตัว 3. อาหารปลา - ผลผลิตภาพรวม ( ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553) ทยอยจับผลผลิต บริโภค 3,263 กก. จำหน่าย 32,560 กก. รวม 35,992 กก. คิดเป็น มูลค่า 1,244,317 บาท

16 ภาพกิจกรรม

17 ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม

18 3. โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องมือ ประมง เป้าหมาย 100 ราย 3. โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องมือ ประมง เป้าหมาย 100 ราย - พื้นที่ดำเนินการ - พื้นที่ดำเนินการ หมู่บ้านประมงพื้นบ้าน 100 ราย - ฝึกอบรมแล้ว - ฝึกอบรมแล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 - สนับสนุนปัจจัยแล้ว - สนับสนุนปัจจัยแล้ว เมื่อเดือนเมษายน 2553 ปัจจัยที่สนับสนุน ได้แก่ 1. อวนลอยกุ้ง, อวนลอยปู, อวนลอยปลากะพง, อวนลอยปลากระบอก, อวนลอยปลาทราย, อวนลอยปลาทู, อวนลอยปลาหลังเขียว, อวนลอยปลาจาระเม็ด, อวนลอยปลาดาบลาว, อวนลอยปลากุเรา 2. เชือกโพลีเอทิลีน 3. ทุ่นพลาสติก, ทุ่นยาง 4. ตะกั่ว - ผลผลิตภาพรวม ( ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553) ทยอยจับผลผลิต บริโภค 1,884.00 กก. จำหน่าย 59,480.40 กก. รวม 61,363.40 กก. คิดเป็น มูลค่า 4,969,032.00 บาท

19 ภาพกิจกรรม

20 4. โครงการเฝ้าระวังทรัพยากรชายฝั่งทะเล เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ โดยการมีส่วนร่วมของ ชุมชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป้าหมาย 100 ราย - พื้นที่ดำเนินการ - พื้นที่ดำเนินการ หมู่บ้านประมงพื้นบ้าน 100 ราย - ฝึกอบรมแล้ว - ฝึกอบรมแล้ว เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2553 - ส่งมอบเรือตรวจการณ์แล้ว - ส่งมอบเรือตรวจการณ์แล้ว จำนวน 2 ลำ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 - จ้างเหมาอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง - จ้างเหมาอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง จำนวน 12 ราย

21 ภาพกิจกรรม

22 งบประมาณที่ใช้ไป - งบประมาณที่ได้รับ 13,213,690.00 บาท - งบประมาณที่ใช้ไป 11,166,827.97 บาท - งบประมาณคงเหลือ 2,046,862.03 บาท  ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

23 ปัญหา / อุปสรรคข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 1. ตัวเกษตรกร 1.1 เกษตรกรไม่มีพื้นที่ดำเนินการ 1.2 มีพื้นที่ไม่เหมาะสม เช่น ไม่มีแหล่งน้ำ - กรณีเกษตรกรสละสิทธิ์ในภายหลัง / ไม่มีพื้นที่ดำเนินงาน / พื้นที่ไม่เหมาะสม ให้ 4 เสาหลักยืนยันการสละสิทธิ์และให้ เกษตรกรที่ผ่านการประชาคมรายอื่นเข้า ร่วมโครงการได้ 1.3 เกษตรกรเสียชีวิต - กรณีเกษตรกรเสียชีวิตให้ภรรยาหรือ ทายาท ดำเนินการแทนได้

24 ปัญหา / อุปสรรคข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 2. เกษตรกรจำนวนหนึ่งประสบปัญหา ภัยแล้ง ไม่มีน้ำในการเลี้ยง ( การเลี้ยง ปลากินพืชในบ่อดินและปลาดุกในบ่อดิน ) ทำให้การดำเนินงานล่าช้า ไม่เป็นไปตาม แผนงาน - ตรวจสอบคัดเลือกพื้นที่ให้มีความ เหมาะสม เช่น มีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับ การเลี้ยงปลาตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 3. ช่วงประมาณเดือนตุลาคม - มกราคม ของทุกปี จะเป็นช่วงฤดูมรสุม ทำให้ น้ำจืดน้ำพรุไหลหลากลงสู่แหล่งเลี้ยง ปลากะพงขาวในกระชัง ทำให้ปลา เจริญเติบโตช้าและตาย - วางแผนการสนับสนุนปัจจัยการผลิต และเริ่มเลี้ยงก่อนเดือนพฤษภาคม เพื่อ จะได้จับผลผลิตขายก่อนฤดูมรสุมจะมา

25 จบการนำเสนอ... โดย... สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส


ดาวน์โหลด ppt โครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2553 ( ประชาคมระยะที่ 1) จังหวัดนราธิวาส โครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ โครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google