งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2553 (ประชาคมระยะที่ 1) จังหวัดนราธิวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2553 (ประชาคมระยะที่ 1) จังหวัดนราธิวาส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2553 (ประชาคมระยะที่ 1)
จังหวัดนราธิวาส

2 1.โครงการสนับสนุนการเลี้ยงปลาในกระชังและบ่อดิน
1.1 กิจกรรมเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง เป้าหมาย 40 ราย - พื้นที่ดำเนินการ หมู่บ้านประมงพื้นบ้าน 40 ราย - ฝึกอบรมแล้ว เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2553 - สนับสนุนปัจจัยแล้ว เมื่อเดือนเมษายน 2553 ปัจจัยที่สนับสนุน ได้แก่ 1. กระชังปลาขนาด 4*4 ตรม. รายละ 2 กระชัง 2. โครงกระชังพร้อมทุ่น 3. พันธุ์ปลากะพงขาวขนาด นิ้ว รายละ 1,000 ตัว 4. อาหารปลา - ผลผลิตภาพรวม (ข้อมูล ณ วันที่ ธันวาคม 2553) จับผลผลิต บริโภค 530 กก. จำหน่าย 16, กก. รวม 17, กก. คิดเป็นมูลค่า 2,064,192 บาท

3 ภาพกิจกรรม

4 ภาพกิจกรรม

5 ภาพกิจกรรม การทยอยจับผลผลิตปลากะพงขาวในกระชัง
ภาพกิจกรรม การทยอยจับผลผลิตปลากะพงขาวในกระชัง

6 ภาพกิจกรรม การทยอยจับผลผลิตปลากะพงขาวในกระชัง
ภาพกิจกรรม การทยอยจับผลผลิตปลากะพงขาวในกระชัง

7 ภาพกิจกรรม การทยอยจับผลผลิตปลากะพงขาวในกระชัง
ภาพกิจกรรม การทยอยจับผลผลิตปลากะพงขาวในกระชัง

8 ภาพกิจกรรม การทยอยจับผลผลิตปลากะพงขาวในกระชัง
ภาพกิจกรรม การทยอยจับผลผลิตปลากะพงขาวในกระชัง

9 1. 2 กิจกรรมเลี้ยงปลานิลในกระชัง เป้าหมาย 20 ราย - พื้นที่ดำเนินการ 1
1.2 กิจกรรมเลี้ยงปลานิลในกระชัง เป้าหมาย 20 ราย - พื้นที่ดำเนินการ 1. หมู่บ้านยากจน 17 ราย 2. หมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุข 1 ราย 3. หมู่บ้านประมงพื้นบ้าน 2 ราย - ฝึกอบรมแล้ว เมื่อวันที่ 11 – 12 มีนาคม สนับสนุนปัจจัยแล้ว เมื่อเดือนเมษายน 2553 ปัจจัยที่สนับสนุน ได้แก่ 1. กระชังปลาขนาด 4*4 ตรม. รายละ 2 กระชัง 2. โครงกระชังพร้อมทุ่น 3. พันธุ์ปลานิลขนาด 4 นิ้ว รายละ 1,000 ตัว 4. อาหารปลา

10 1.2 กิจกรรมเลี้ยงปลานิลในกระชัง (ต่อ)
ผลผลิตภาพรวม (ข้อมูล ณ วันที่ ธันวาคม ) ทยอยจับผลผลิต บริโภค 468 กก. จำหน่าย 3,511 กก. รวม 4,472 กก. คิดเป็นมูลค่า , บาท

11 ภาพกิจกรรม

12 ภาพกิจกรรม

13 - ฝึกอบรมแล้ว เมื่อวันที่ 8 – 9 เมษายน 2553
1.3 กิจกรรมเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน เป้าหมาย 20 ราย - พื้นที่ดำเนินการ หมู่บ้านยากจน 20 ราย - ฝึกอบรมแล้ว เมื่อวันที่ 8 – 9 เมษายน 2553 - สนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว ปัจจัยที่สนับสนุน ได้แก่ 1.ปรับปรุงบ่อ 2.พันธุ์ปลานิลขนาด 3 นิ้ว (จำนวนปลาขึ้นอยู่กับขนาดของบ่อปลา) 3.อาหารปลา - ผลผลิตภาพรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553) ทยอยจับผลผลิต บริโภค 130 กก. จำหน่าย 1,070 กก. รวม 1,200 กก. คิดเป็นมูลค่า 44,700 บาท

14 ภาพกิจกรรม

15 2.โครงการสนับสนุนการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน เป้าหมาย 100 ราย
- พื้นที่ดำเนินการ 1.หมู่บ้านยากจน 64 ราย 2.หมู่บ้านประมงพื้นบ้าน 36 ราย - ฝึกอบรมแล้ว เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 - สนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว ปัจจัยที่สนับสนุน ได้แก่ 1.ปรับปรุงบ่อ 2.พันธุ์ปลาดุกขนาด 3 นิ้ว รายละ 2,500 ตัว 3.อาหารปลา - ผลผลิตภาพรวม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ) ทยอยจับผลผลิต บริโภค 3,263 กก. จำหน่าย 32,560 กก. รวม 35,992กก. คิดเป็นมูลค่า 1,244,317 บาท

16 ภาพกิจกรรม

17 ภาพกิจกรรม

18 3.โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง เป้าหมาย 100 ราย
3.โครงการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง เป้าหมาย 100 ราย - พื้นที่ดำเนินการ หมู่บ้านประมงพื้นบ้าน 100 ราย - ฝึกอบรมแล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 - สนับสนุนปัจจัยแล้ว เมื่อเดือนเมษายน 2553 ปัจจัยที่สนับสนุน ได้แก่ 1.อวนลอยกุ้ง, อวนลอยปู, อวนลอยปลากะพง, อวนลอยปลากระบอก, อวนลอยปลาทราย, อวนลอยปลาทู, อวนลอยปลาหลังเขียว, อวนลอยปลาจาระเม็ด, อวนลอยปลาดาบลาว, อวนลอยปลากุเรา 2.เชือกโพลีเอทิลีน 3.ทุ่นพลาสติก, ทุ่นยาง 4.ตะกั่ว - ผลผลิตภาพรวม (ข้อมูล ณ วันที่ ธันวาคม ) ทยอยจับผลผลิต บริโภค 1, กก. จำหน่าย 59, กก. รวม 61, กก คิดเป็นมูลค่า 4,969, บาท

19 ภาพกิจกรรม

20 4.โครงการเฝ้าระวังทรัพยากรชายฝั่งทะเลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป้าหมาย 100 ราย - พื้นที่ดำเนินการ หมู่บ้านประมงพื้นบ้าน 100 ราย - ฝึกอบรมแล้ว เมื่อวันที่ มีนาคม 2553 - ส่งมอบเรือตรวจการณ์แล้ว จำนวน 2 ลำ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 - จ้างเหมาอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรประมง จำนวน 12 ราย

21 ภาพกิจกรรม

22 งบประมาณที่ใช้ไป - งบประมาณที่ได้รับ 13,213,690.00 บาท
- งบประมาณที่ได้รับ 13,213, บาท - งบประมาณที่ใช้ไป 11,166, บาท - งบประมาณคงเหลือ 2,046, บาท  ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

23 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 1. ตัวเกษตรกร 1.1 เกษตรกรไม่มีพื้นที่ดำเนินการ 1.2 มีพื้นที่ไม่เหมาะสม เช่น ไม่มีแหล่งน้ำ - กรณีเกษตรกรสละสิทธิ์ในภายหลัง/ ไม่มีพื้นที่ดำเนินงาน/พื้นที่ไม่เหมาะสม ให้ 4 เสาหลักยืนยันการสละสิทธิ์และให้ เกษตรกรที่ผ่านการประชาคมรายอื่นเข้า ร่วมโครงการได้ 1.3 เกษตรกรเสียชีวิต กรณีเกษตรกรเสียชีวิตให้ภรรยาหรือ ทายาท ดำเนินการแทนได้

24 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 2. เกษตรกรจำนวนหนึ่งประสบปัญหา ภัยแล้ง ไม่มีน้ำในการเลี้ยง (การเลี้ยง ปลากินพืชในบ่อดินและปลาดุกในบ่อดิน) ทำให้การดำเนินงานล่าช้า ไม่เป็นไปตาม แผนงาน ตรวจสอบคัดเลือกพื้นที่ให้มีความ เหมาะสม เช่น มีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับ การเลี้ยงปลาตลอดระยะเวลาการเลี้ยง 3. ช่วงประมาณเดือนตุลาคม-มกราคม ของทุกปี จะเป็นช่วงฤดูมรสุม ทำให้ น้ำจืดน้ำพรุไหลหลากลงสู่แหล่งเลี้ยง ปลากะพงขาวในกระชัง ทำให้ปลา เจริญเติบโตช้าและตาย วางแผนการสนับสนุนปัจจัยการผลิต และเริ่มเลี้ยงก่อนเดือนพฤษภาคม เพื่อ จะได้จับผลผลิตขายก่อนฤดูมรสุมจะมา

25 โดย...สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส
จบการนำเสนอ... โดย...สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส


ดาวน์โหลด ppt โครงการภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2553 (ประชาคมระยะที่ 1) จังหวัดนราธิวาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google