งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมชี้แจงรายละเอียด โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยและ ของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมชี้แจงรายละเอียด โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยและ ของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมชี้แจงรายละเอียด โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยและ ของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

2 ความเป็นมา มลพิษจากขยะมูลฝอย เป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวี ความรุนแรงขึ้น ในปี พ. ศ. 2551 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ เกิดขึ้น จำนวน 15.03 ล้านตัน ปี พ. ศ. 2552 จำนวน 15.11 ล้านตัน และปี พ. ศ. 2553 จำนวน 15.16 ล้านตัน ซึ่งในแต่ละปีหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการขยะ มูลฝอย ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากในการจัดการ ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดนโยบายการจัดการขยะมูล ฝอย ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย กำหนดให้มีการจัดการในรูปแบบของการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Resource conservation and recovery) โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการ บริหารจัดการขยะ มูลฝอยในชุมชนแบบครบวงจร ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการ เกิดขยะมูลฝอย จนถึงการกำจัดขั้นสุดท้าย และให้ ความสำคัญต่อการนำขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพกลับมาใช้ ประโยชน์ให้มากที่สุด รวมทั้งลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ จะต้องนำไปกำจัดให้เหลือน้อยที่สุด โดยระบบการบริหาร จัดการที่กล่าวถึงข้างต้น จะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุก ภาคส่วน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ใน ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ อปท. ในการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน

3 ความเป็นมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรม ควบคุมมลพิษ ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินโครงการสนับสนุนและ เสริมสร้างสมรรถนะให้กับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจาก ชุมชน อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ. ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน พ. ศ. 2555 รวมระยะเวลา 5 ปี วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ อปท. ในการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายจากชุมชน และมูลฝอยติด เชื้อ ในแต่ละกลุ่มพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อให้ อปท. มีการเตรียมความพร้อมในการประกาศให้สถานที่ กำจัดขยะมูลฝอยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูก ควบคุม ตามมาตรา 68 และ 69 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ. ศ. 2535 โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ อปท. ในการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน

4 พื้นที่เป้าหมาย ปี พ. ศ. 2551 พื้นที่ อปท. เป้าหมาย จำนวน 23 แห่ง โดยเป็นเทศบาลนครทั้ง 23 แห่ง อปท. ที่ผ่านเกณฑ์การ ประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่กำหนด อย่าง น้อย 4 จาก 6 สมรรถนะ จำนวน 19 แห่ง จาก 23 แห่ง ( ร้อยละ 82.6) ปี พ. ศ. 2551 พื้นที่ อปท. เป้าหมาย จำนวน 23 แห่ง โดยเป็นเทศบาลนครทั้ง 23 แห่ง อปท. ที่ผ่านเกณฑ์การ ประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่กำหนด อย่าง น้อย 4 จาก 6 สมรรถนะ จำนวน 19 แห่ง จาก 23 แห่ง ( ร้อยละ 82.6) พื้นที่ อปท. เป้าหมาย จำนวน 59 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนคร 21 แห่ง เทศบาลเมือง 38 แห่ง อปท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการขยะมูล ฝอยที่กำหนด อย่างน้อย 4 จาก 6 สมรรถนะ ปี พ. ศ. 2552 พื้นที่ อปท. เป้าหมาย จำนวน 59 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนคร 21 แห่ง เทศบาลเมือง 38 แห่ง อปท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการขยะมูล ฝอยที่กำหนด อย่างน้อย 4 จาก 6 สมรรถนะ จำนวน 54 แห่ง จาก 59 แห่ง ( ร้อยละ 91.5) โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ อปท. ในการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน

5 พื้นที่เป้าหมาย ปี พ. ศ. 2553 พื้นที่ อปท. เป้าหมาย จำนวน 94 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนคร 22 แห่ง เทศบาลเมือง 68 แห่ง เทศบาลตำบล 4 แห่ง อปท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการ บริหารจัดการขยะมูลฝอยที่กำหนด อย่างน้อย 4 จาก 6 สมรรถนะ จำนวน 90 แห่ง จาก 94 แห่ง ( ร้อยละ 95.7) ปี พ. ศ. 2554 พื้นที่ อปท. เป้าหมาย จำนวน 131 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนคร 22 แห่ง เทศบาลเมือง 83 แห่ง เทศบาลตำบล 25 แห่ง เขตการปกครองพิเศษ 1 แห่ง อปท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการขยะมูล ฝอยที่กำหนด อย่างน้อย 4 จาก 6 สมรรถนะ จำนวน 127 แห่ง จาก 131 แห่ง ( ร้อยละ 96.9) โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ อปท. ในการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน

6 จำนวน อปท. เป้าหมาย ที่ดำเนินโครงการฯ พ. ศ. 2551 - 2554 โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ อปท. ในการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน

7 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้เริ่มดำเนิน โครงการฯ ดังนี้ - ปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลนครยะลา - ปีงบประมาณ พ. ศ. 2552 จำนวน 7 แห่ง เพิ่มพื้นที่ใหม่ 4 แห่ง คือ เทศบาลเมืองพัทลุง เทศบาลเมืองคอหงส์ และเทศบาลเมืองปัตตานี - ปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 จำนวน 7 แห่ง ไม่มีการเพิ่มพื้นที่ - ปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 จำนวน 9 แห่ง เพิ่มพื้นที่ใหม่ 2 แห่ง คือ เทศบาลเมือง สะเดาและเทศบาลเมืองนราธิวาส จำนวน อปท. เป้าหมายที่ดำเนินโครงการใน พื้นที่ สสภ.16 โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ อปท. ในการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน

8 จบการนำเสนอ THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt การประชุมชี้แจงรายละเอียด โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยและ ของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google