งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมชี้แจงรายละเอียด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมชี้แจงรายละเอียด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมชี้แจงรายละเอียด
โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ ของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 1 1 1

2 ความเป็นมา มลพิษจากขยะมูลฝอย เป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้น ในปี พ.ศ มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น จำนวน ล้านตัน ปี พ.ศ จำนวน ล้านตัน และปี พ.ศ จำนวน ล้านตัน ซึ่งในแต่ละปีหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการขยะ มูลฝอย ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากในการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดนโยบายการจัดการขยะมูลฝอย ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้มีการจัดการในรูปแบบของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Resource conservation and recovery) โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยในชุมชนแบบครบวงจร ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเกิดขยะมูลฝอย จนถึงการกำจัดขั้นสุดท้าย และให้ความสำคัญต่อการนำขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด รวมทั้งลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องนำไปกำจัดให้เหลือน้อยที่สุด โดยระบบการบริหารจัดการที่กล่าวถึงข้างต้น จะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ อปท. ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน

3 ความเป็นมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ จนถึงปัจจุบัน พ.ศ รวมระยะเวลา 5 ปี วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ อปท. ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายจากชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ ในแต่ละกลุ่มพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อให้ อปท. มีการเตรียมความพร้อมในการประกาศให้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม ตามมาตรา 68 และ 69 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ อปท. ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน

4 พื้นที่เป้าหมาย ปี พ.ศ พื้นที่ อปท. เป้าหมาย จำนวน 23 แห่ง โดยเป็นเทศบาลนครทั้ง 23 แห่ง อปท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่กำหนด อย่างน้อย 4 จาก 6 สมรรถนะ จำนวน 19 แห่ง จาก 23 แห่ง (ร้อยละ 82.6) ปี พ.ศ พื้นที่ อปท. เป้าหมาย จำนวน 59 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนคร 21 แห่ง เทศบาลเมือง 38 แห่ง อปท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่กำหนด อย่างน้อย 4 จาก 6 สมรรถนะ จำนวน 54 แห่ง จาก 59 แห่ง (ร้อยละ 91.5) โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ อปท. ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน

5 พื้นที่เป้าหมาย ปี พ.ศ พื้นที่ อปท. เป้าหมาย จำนวน 94 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนคร 22 แห่ง เทศบาลเมือง 68 แห่ง เทศบาลตำบล 4 แห่ง อปท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่กำหนด อย่างน้อย 4 จาก 6 สมรรถนะ จำนวน 90 แห่ง จาก 94 แห่ง (ร้อยละ 95.7) ปี พ.ศ พื้นที่ อปท. เป้าหมาย จำนวน 131 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนคร 22 แห่ง เทศบาลเมือง 83 แห่ง เทศบาลตำบล 25 แห่ง เขตการปกครองพิเศษ 1 แห่ง อปท. ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่กำหนด อย่างน้อย 4 จาก 6 สมรรถนะ จำนวน 127 แห่ง จาก 131แห่ง (ร้อยละ 96.9) โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ อปท. ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน

6 จำนวน อปท. เป้าหมาย ที่ดำเนินโครงการฯ พ.ศ. 2551 - 2554
จำนวน อปท. เป้าหมาย ที่ดำเนินโครงการฯ พ.ศ โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ อปท. ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน

7 จำนวน อปท. เป้าหมายที่ดำเนินโครงการในพื้นที่ สสภ.16
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ได้เริ่มดำเนินโครงการฯ ดังนี้ - ปีงบประมาณ พ.ศ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลนครยะลา - ปีงบประมาณ พ.ศ จำนวน 7 แห่ง เพิ่มพื้นที่ใหม่ 4 แห่ง คือ เทศบาลเมืองพัทลุง เทศบาลเมืองคอหงส์ และเทศบาลเมืองปัตตานี - ปีงบประมาณ พ.ศ จำนวน 7 แห่ง ไม่มีการเพิ่มพื้นที่ - ปีงบประมาณ พ.ศ จำนวน 9 แห่ง เพิ่มพื้นที่ใหม่ 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองสะเดาและเทศบาลเมืองนราธิวาส โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ อปท. ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน

8 จบการนำเสนอ THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt การประชุมชี้แจงรายละเอียด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google