งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการจัดการข้อมูลการ ผลิต สำหรับ บริษัทอินโนลาเท็กซ์ ( ประเทศไทย ) จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการจัดการข้อมูลการ ผลิต สำหรับ บริษัทอินโนลาเท็กซ์ ( ประเทศไทย ) จำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการจัดการข้อมูลการ ผลิต สำหรับ บริษัทอินโนลาเท็กซ์ ( ประเทศไทย ) จำกัด

2 ประวัติผู้วิจัย นางสาวนาตยา ปัญญานุกิจ วท. บ มหาวิทยาลัยทักษิณ QA Executive บริษัท อินโนลาเท็กซ์ ( ประเทศ ไทย ) จำกัด (2548- ปัจจุบัน )

3 ความสำคัญและที่มาของการวิจัย ก่อตั้งวันที่ 7 สิงหาคม 2546 ผลิต / นำเข้า ถุงยาง อนามัย ส่งออกและ จำหน่าย ภายในประเทศ แนะนำบริษัท ฯ

4 ความสำคัญและที่มาของการวิจัย ( ต่อ ) รับคำ สั่งซื้อ วาง แผนการ ผลิต สั่งซื้อ วัตถุดิบ DippingET FoilingPacking ตรวจรับ วัตถุดิบ ตรวจสอบ ก่อนส่งมอบ

5 ความสำคัญและที่มาของการวิจัย ( ต่อ ) ปัญหานำ วิจัย การ ปรับปรุง ข้อมูล

6 ความสำคัญและที่มาของการวิจัย ( ต่อ ) ปัญหานำ วิจัย

7 ความสำคัญและที่มาของการวิจัย ( ต่อ ) การทำงานของ ระบบใหม่

8 วัตถุประสงค์งานวิจัย  เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบการ จัดการข้อมูลการผลิต สำหรับบริษัท อินโนลาเท็กซ์ ( ประเทศไทย ) จำกัด

9 ขอบเขตงานวิจัย

10 ระยะทำการวิจัย มิถุนายน 2554 – มกราคม 2555

11 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่ม เจ้าหน้าที่ กลุ่ม ผู้บริหาร กลุ่มผู้ดูแล ระบบ  ลดระยะเวลา ในการ รวบรวมข้อมูล ในการจัดทำ รายงาน  ลดระยะเวลา ในการค้นหา ข้อมูลการ ผลิต  ลดระยะเวลา ในการ รวบรวมข้อมูล ในการจัดทำ รายงาน  ลดระยะเวลา ในการค้นหา ข้อมูลการ ผลิต  สามารถดู รายงานการ ผลิตได้ทันที  สามารถนำ ข้อมูลการ ผลิตเพื่อใช้ ในการวาง แนวทาง หรือ นโยบายการ ผลิตใน อนาคตได้  สามารถดู รายงานการ ผลิตได้ทันที  สามารถนำ ข้อมูลการ ผลิตเพื่อใช้ ในการวาง แนวทาง หรือ นโยบายการ ผลิตใน อนาคตได้  ได้เอกสาร คู่มือการใช้ งานและคู่มือ โปรแกรม ระบบการ จัดการข้อมูล การ

12 อุปกรณ์การทำการวิจัย Microsoft Visual Basic Microsoft SQL Server Crystal Reports ซอฟต์แวร์ (Software)


ดาวน์โหลด ppt ระบบการจัดการข้อมูลการ ผลิต สำหรับ บริษัทอินโนลาเท็กซ์ ( ประเทศไทย ) จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google