งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักบริหารงานวิรัชกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพงาน งานมหกรรมคุณภาพ ก้าวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่... ก้าวใหม่ เพื่อ จุฬาฯ ประจำปี พ. ศ. 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักบริหารงานวิรัชกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพงาน งานมหกรรมคุณภาพ ก้าวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่... ก้าวใหม่ เพื่อ จุฬาฯ ประจำปี พ. ศ. 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักบริหารงานวิรัชกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพงาน งานมหกรรมคุณภาพ ก้าวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่... ก้าวใหม่ เพื่อ จุฬาฯ ประจำปี พ. ศ. 2554

2 ที่มา / มูลเหตุจูงใจของ โครงการ  1. บัตรประจำตัวชั่วคราวของนิสิตและ บุคลากรต่างชาติเดิมเป็น  บัตรแบบอ่อน  ไม่มีความคงทน  ฉีกขาดง่าย  การสั่งพิมพ์ตามช่องว่างผิดพลาดบ่อย  สิ้นเปลืองทรัพยากร และเกิดความล่าช้า

3 ที่มา / มูลเหตุจูงใจของ โครงการ ( ต่อ )  2. การรวบรวมข้อมูลนิสิตและบุคลากร ต่างชาติแบบเดิม  มีหลายขั้นตอน ( ส่งบันทึกข้อความ  ดาวน์โหลดไฟล์  กรอก ข้อมูล  ส่งอีเมล์  แปลงข้อมูลเข้าระบบ )  ใช้เวลาในการดำเนินการ  เกิดความผิดพลาด ( ขั้นตอนการให้ข้อมูล และการ แปลงข้อมูลเข้าระบบ )

4 เป้าหมายและตัวชี้วัด  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ระยะเวลาที่น้อยลงของการจัดทำบัตร ประจำตัวชั่วคราว และการจัดทำฐานข้อมูล

5 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุ ของปัญหา  การจัดทำบัตรประจำตัวชั่วคราวนิสิตและ บุคลากรต่างชาติล่าช้า มีความผิดพลาด สิ้นเปลืองทรัพยากร  ฐานข้อมูลนิสิตและบุคลากรต่างชาติไม่ ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน

6 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ ดำเนินการ  การจัดทำบัตรประจำตัวชั่วคราวนิสิตและ บุคลากรต่างชาติ  จัดหาเครื่องพิมพ์บัตร  จัดพิมพ์บัตรประจำตัวชั่วคราวโดยนำเข้าข้อมูล จากระบบฐานข้อมูล

7 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ ดำเนินการ  ฐานข้อมูลนิสิตและบุคลากรต่างชาติ 1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าหน้าที่คณะ / สถาบันที่รับผิดชอบโดยตรงทางอีเมล์ 2. ทำบันทึกชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 3. จัดซื้อ / จัดจ้างระบบฐานข้อมูล 4. สำนักบริหารงานวิรัชกิจจัดหาเจ้าหน้าที่ดูแลและ รับผิดชอบ 5. จัดอบรมการจัดเก็บข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่คณะ / สถาบันที่รับผิดชอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8

9 ผลลัพธ์การดำเนินการ  1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

10 ผลลัพธ์การดำเนินการ  1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

11 ผลลัพธ์การดำเนินการ  2. การจัดทำบัตรประจำตัวชั่วคราว

12 ผลลัพธ์การดำเนินการ  3. การจัดทำฐานข้อมูล

13


ดาวน์โหลด ppt สำนักบริหารงานวิรัชกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพงาน งานมหกรรมคุณภาพ ก้าวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่... ก้าวใหม่ เพื่อ จุฬาฯ ประจำปี พ. ศ. 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google