งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์ อย่างง่าย A Simplified Robot Controlling Software นายจักรีวิญญาณ 453040635-4 นายนฤนารถ อออิงทรัพย์ 453040773-2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์ อย่างง่าย A Simplified Robot Controlling Software นายจักรีวิญญาณ 453040635-4 นายนฤนารถ อออิงทรัพย์ 453040773-2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์ อย่างง่าย A Simplified Robot Controlling Software นายจักรีวิญญาณ 453040635-4 นายนฤนารถ อออิงทรัพย์ 453040773-2

2 ทีมงาน นายจักรี วิญญาณ 453040635-4 นายนฤนารถอออิงทรัพย์ 453040773-2 ดร. ดารณี หอมดี อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1. ดร. นวภัค เอื้อ อนันต์ 2. ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ร่วมประเมิน

3 ที่มาและความสำคัญของปัญหา เทคโนโลยีในปัจจุบันได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่าง รวดเร็ว มนุษย์โดยส่วนใหญ่พึ่งพาเทคโนโลยีในการ ดำรงชีวิต เช่น โทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการ ติดต่อสื่อสาร คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่ สนใจในปัจจุบัน มีการพัฒนาจนสามารถเลียนแบบ มนุษย์ได้ แต่หุ่นยนต์ที่ใช้กันอยู่ ส่วนมากนำเข้ามา จากต่างประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพัฒนา เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ของไทยยังไม่เป็นที่ แพร่หลาย จึงเกิดแนวความคิดที่จะสร้างโปรแกรมควบคุม หุ่นยนต์อย่างง่าย เพื่อทำให้การศึกษาทางด้านนี้มี ความเข้าใจง่ายขึ้น

4 วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะ ได้รับ 1. สามารถใช้โปรแกรมเพื่อที่จะควบคุมหุ่นยนต์ อย่างง่ายได้ 2. เพื่อให้มีคนเข้ามาสนใจเทคโนโลยีทางด้าน หุ่นยนต์มากขึ้น 3. สร้างพื้นฐานความรู้ให้แก่บุคคลที่สนใจทาง เทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์

5 ขอบเขตของงาน 1. โปรแกรมบนตัวหุ่นยนต์สามารถอ่านภาษา อย่างง่ายแล้วควบคุมหุ่นยนต์ได้ ภาษาอย่าง ง่ายนี้จะเป็นกลุ่มของชุดคำสั่งที่มีการทำงาน เฉพาะในตัวของหุ่นยนต์เอง 2. โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์สามารถสร้างภาษา อย่างง่ายได้ 3. โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์สามารถส่งภาษา อย่างง่ายไปเก็บในหน่วยความจำของตัว หุ่นยนต์ได้

6 เครื่องมือที่ใช้  หุ่นยนต์ที่ใช้ทดสอบ  Microsoft Visual C++  Compiler for Microcontroller

7 งานที่เกี่ยวข้อง I-Box Robot

8 Cricket Logo Editor

9 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 1. ศึกษาความสามารถของภาษาแต่ละภาษาที่ใช้นิยม ใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ 2. ศึกษาการควบคุมหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่มีในท้องตลาด 3. ศึกษาการสร้างภาษาอย่างง่าย 4. เขียนโปรแกรมบนหุ่นยนต์เพื่ออ่านโปรแกรมภาษา อย่างง่ายบนหน่วยความจำ 5. ทดสอบการทำงานของโปรแกรมบนหุ่นยนต์และ แก้ไขข้อผิดพลาด 6. เขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างภาษาอย่าง ง่าย 7. เขียนโปรแกรมส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปเก็บที่ หน่วยความจำบนตัวหุ่นยนต์ 8. แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมและพัฒนาเพื่อให้ใช้ งานได้ง่ายขึ้น 9. สรุปรายงานขั้นสุดท้าย เขียนรายงานสรุป

10 TIME LINE

11 ผลงานที่ทำ 1. ศึกษาภาษาที่นิยมใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ ได้ศึกษาจำนวน 3 ภาษา 2. ศึกษาด้านการควบคุมหุ่นยนต์และคุณสมบัติ ของหุ่นยนต์ขนาดเล็กแต่ละตัวที่มีขายใน ท้องตลาด

12 ภาษา Basic

13 ภาษา c

14 ภาษา Cricket Logo

15 เอกสารอ้างอิง 1. อิว ไอยรากาญจนกุลม, การเขียนคอมไพเลอร์ สำหรับ IBM PC, พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด,2521 2. นายสมบูรณ์ โสภีร์, คู่มือการใช้งานบอร์ด ET-ROBOT LOGO 877, พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร, บริษัท อีทีที จำกัด 3. http://www.cpe.ku.ac.th/~yuen/204471/example/robot/ ค้นหาข้อมูลเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2548 http://www.cpe.ku.ac.th/~yuen/204471/example/robot/ 4. http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/LFrobot/LFrobot.html ค้นหาข้อมูลเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2548 http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/LFrobot/LFrobot.html 5. http://www.inex.co.th/robot/robobox.html http://www.inex.co.th/robot/robobox.htmlhttp://www.inex.co.th/robot/robobox.html ค้นหาข้อมูลเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2548 ค้นหาข้อมูลเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2548


ดาวน์โหลด ppt ซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์ อย่างง่าย A Simplified Robot Controlling Software นายจักรีวิญญาณ 453040635-4 นายนฤนารถ อออิงทรัพย์ 453040773-2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google