งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดทำ นายจักรพงศ์ นันโช รหัส 493041119-1 นายธนิต มานะกุล รหัส 493041254-5 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว ระบบคลังสินค้า นม Milk Warehouse.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดทำ นายจักรพงศ์ นันโช รหัส 493041119-1 นายธนิต มานะกุล รหัส 493041254-5 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว ระบบคลังสินค้า นม Milk Warehouse."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้จัดทำ นายจักรพงศ์ นันโช รหัส นายธนิต มานะกุล รหัส อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว ระบบคลังสินค้า นม Milk Warehouse System ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่โครงงาน I152C

2 หัวข้อที่จะ นำเสนอ - ความสำคัญและที่มาของ โครงการ - วัตถุประสงค์ของโครงการ - ขอบเขตของโครงการ - แผนการดำเนินงาน - เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ - ผลงานที่ได้จัดทำแล้ว - งานที่ดำเนินการต่อไป - สรุป Image image เลขที่โครงงาน I152C

3 ความสำคัญและที่มา ของโครงการ • การบันทึกการเก็บนมที่ผลิต และการจ่ายนมนั้น มีการจัดเก็บโดย Excel • ต้องการโปรแกรมบริหาร จัดการคลังสินค้านม • ต้องการเว็บแอปพลิเคชันเพื่อ ทำการบันทึกข้อมูลการนำเข้านม ดิบ ข้อมูลสถานที่จัดเก็บนมที่ ผลิตแล้ว และข้อมูลการจำหน่าย นมให้กับลูกค้า เลขที่โครงงาน I152C

4 วัตถุประสงค์ ของโครงการ • เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถ บันทึกและค้นหาข้อมูล เกี่ยวกับตำแหน่งของนมใน คลังสินค้านมได้ง่าย • เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถ บันทึก ค้นหา แสดงข้อมูล สถิติสรุปนมดิบที่รับเข้ามา และผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตใน คลังสินค้านม เลขที่โครงงาน I152C

5 ขอบเขตของ โครงการ เว็บแอปพลิเคชันที่ได้สามารถ นำมาใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ทุก ประเภทและสามารถช่วยบริษัท ค้นหาข้อมูลและสถิติตามที่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง ประเทศไทย สาขาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือต้องการ เลขที่โครงงาน I152C

6 แผนการ ดำเนินงาน เลขที่โครงงาน I152C

7 • ใช้ HTML ในการสร้างเว็บเพจ • ใช้ PHP ใช้ในการสร้างเว็บแอป พลิเคชันและส่วน ที่ติดต่อกับฐานข้อมูล • ใช้ MySQL Database ในการเก็บ บันทึกฐานข้อมูล • ใช้ Apache เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ • JpGraph (Graph creating library for PHP) • ทุกเครื่องมือเป็นโอเพนซอร์ส สามารถใช้ได้ฟรี เครื่องมือที่ใช้ใน การพัฒนา เลขที่โครงงาน I152C

8 ประโยชน์ที่คาด ว่าจะได้รับ • ได้ระบบที่สามารถบันทึกและ ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของ นมในคลังสินค้านม • ได้ระบบที่สามารถบันทึก ค้นหา และแสดงข้อมูลสถิติสรุปนมดิบที่ รับเข้ามาและผลิตภัณฑ์นมที่ผลิต ในคลังสินค้านม เลขที่โครงงาน I152C

9 การดำเนินงาน อสค ใน ปัจจุบัน - ตาราง Excel รับ ผลิตภัณฑ์นม เลขที่โครงงาน I152C

10 การดำเนินงาน อสค ในปัจจุบัน - ตาราง Excel จ่าย ผลิตภัณฑ์นม เลขที่โครงงาน I152C

11 ออกแบบระบบ - ออกแบบโครงสร้างโปรแกรม และระบบ ฐานข้อมูล เลขที่โครงงาน I152C

12 เว็บแอปพลิเคชันที ได้พัฒนา - บันทึกการจ่ายนม เลขที่โครงงาน I152C

13 เว็บแอปพลิเคชัน ทีได้พัฒนา - ระบบค้นหา >> กรอกคีย์เวิร์ด ที่ต้องการค้นหา เลขที่โครงงาน I152C

14 เว็บแอปพลิเคชัน ทีได้พัฒนา - ระบบค้นหา >> ผลลัพธ์ ของการค้นหา เลขที่โครงงาน I152C

15 คุณสมบัติของเว็บ แอปพลิเคชัน เลขที่โครงงาน I152C ใช้ Ajax ช่วยในการทำ Type Ahead AutoComplete 15

16 ระบบสมาชิก เลขที่โครงงาน I152C จัดลำดับสมาชิก 16 ผู้ดูแลระบบ ผู้บันทึก ข้อมูล สมาชิกทั่วไป

17 ระบบสมาชิก เลขที่โครงงาน I152C ทำระบบสมาชิก >> แบบฟอร์มการ สมัครสมาชิก 17

18 ระบบสมาชิก เลขที่โครงงาน I152C การเข้าสู้ระบบ สมาชิก 18

19 ระบบสมาชิก เลขที่โครงงาน I152C จัดลำดับสมาชิก 19

20 ทำส่วนวิเคราะห์ ข้อมูล เลขที่โครงงาน I152C สรุปสถิติ โดยการค้นหาตามช่วงวัน เดือนปี

21 ทำส่วนวิเคราะห์ ข้อมูล เลขที่โครงงาน I152C ผลการค้นหาสถิติตามช่วง วันเดือนปี 21

22 ทำส่วนวิเคราะห์ ข้อมูล เลขที่โครงงาน I152C การทำกราฟ 22

23 การสร้างรายงาน เลขที่โครงงาน I152C สร้างไฟล์การพิมพ์ รายงาน PDF 23

24 งานที่จะ ดำเนินการ ต่อไป • นำระบบที่พัฒนาเสร็จแล้ว เสนอต่อองค์การสหกรณ์ ส่งเสริมโคนม • จัดทำคู่มือการใช้งาน เลขที่โครงงาน I152C

25 สรุป • โครงการนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อ ช่วยทำให้ อสค ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือสามารถ จัดการระบบคลังสินค้านมได้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น • เว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาจะช่วย ทำให้ อสค ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือสามารถ • บันทึกนมที่รับเข้ามาจาก เกษตรกรและนมที่จ่ายออก ให้กับลูกค้า • ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับนมที่ผลิต • สรุปสถิติเกี่ยวกับการผลิตนม ในแต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน และ ในแต่ละปี เลขที่โครงงาน I152C

26 กิตติกรรมประกาศ • ขอขอบคุณ อสค ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือที่ให้โอกาสในการ ทำงานร่วมกัน • ขอขอบคุณสำนักงานโครงการ IRPUS ที่ให้ทุน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ประสานงาน เลขที่โครงงาน I152C Image image

27 Milk Warehouse System ระบบคลังสินค้านม เลขที่โครงงาน I152C ขอบคุณทุกท่านที่รับ ฟังการรายงาน Q & A คำถามและ ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดทำ นายจักรพงศ์ นันโช รหัส 493041119-1 นายธนิต มานะกุล รหัส 493041254-5 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว ระบบคลังสินค้า นม Milk Warehouse.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google