งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดทำ นายจักรพงศ์ นันโช รหัส 493041119-1 นายธนิต มานะกุล รหัส 493041254-5 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว ระบบคลังสินค้า นม Milk Warehouse.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดทำ นายจักรพงศ์ นันโช รหัส 493041119-1 นายธนิต มานะกุล รหัส 493041254-5 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว ระบบคลังสินค้า นม Milk Warehouse."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้จัดทำ นายจักรพงศ์ นันโช รหัส 493041119-1 นายธนิต มานะกุล รหัส 493041254-5 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว ระบบคลังสินค้า นม Milk Warehouse System ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่โครงงาน I152C04008 1

2 หัวข้อที่จะ นำเสนอ - ความสำคัญและที่มาของ โครงการ - วัตถุประสงค์ของโครงการ - ขอบเขตของโครงการ - แผนการดำเนินงาน - เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ - ผลงานที่ได้จัดทำแล้ว - งานที่ดำเนินการต่อไป - สรุป Image image เลขที่โครงงาน I152C04008 2

3 ความสำคัญและที่มา ของโครงการ • การบันทึกการเก็บนมที่ผลิต และการจ่ายนมนั้น มีการจัดเก็บโดย Excel • ต้องการโปรแกรมบริหาร จัดการคลังสินค้านม • ต้องการเว็บแอปพลิเคชันเพื่อ ทำการบันทึกข้อมูลการนำเข้านม ดิบ ข้อมูลสถานที่จัดเก็บนมที่ ผลิตแล้ว และข้อมูลการจำหน่าย นมให้กับลูกค้า เลขที่โครงงาน I152C04008 3

4 วัตถุประสงค์ ของโครงการ • เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถ บันทึกและค้นหาข้อมูล เกี่ยวกับตำแหน่งของนมใน คลังสินค้านมได้ง่าย • เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถ บันทึก ค้นหา แสดงข้อมูล สถิติสรุปนมดิบที่รับเข้ามา และผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตใน คลังสินค้านม เลขที่โครงงาน I152C04008 4

5 ขอบเขตของ โครงการ เว็บแอปพลิเคชันที่ได้สามารถ นำมาใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ทุก ประเภทและสามารถช่วยบริษัท ค้นหาข้อมูลและสถิติตามที่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง ประเทศไทย สาขาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือต้องการ เลขที่โครงงาน I152C04008 5

6 แผนการ ดำเนินงาน เลขที่โครงงาน I152C04008 6

7 • ใช้ HTML ในการสร้างเว็บเพจ • ใช้ PHP ใช้ในการสร้างเว็บแอป พลิเคชันและส่วน ที่ติดต่อกับฐานข้อมูล • ใช้ MySQL Database ในการเก็บ บันทึกฐานข้อมูล • ใช้ Apache เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ • JpGraph (Graph creating library for PHP) • ทุกเครื่องมือเป็นโอเพนซอร์ส สามารถใช้ได้ฟรี เครื่องมือที่ใช้ใน การพัฒนา เลขที่โครงงาน I152C04008 7

8 ประโยชน์ที่คาด ว่าจะได้รับ • ได้ระบบที่สามารถบันทึกและ ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของ นมในคลังสินค้านม • ได้ระบบที่สามารถบันทึก ค้นหา และแสดงข้อมูลสถิติสรุปนมดิบที่ รับเข้ามาและผลิตภัณฑ์นมที่ผลิต ในคลังสินค้านม เลขที่โครงงาน I152C04008 8

9 การดำเนินงาน อสค ใน ปัจจุบัน - ตาราง Excel รับ ผลิตภัณฑ์นม เลขที่โครงงาน I152C04008 9

10 การดำเนินงาน อสค ในปัจจุบัน - ตาราง Excel จ่าย ผลิตภัณฑ์นม เลขที่โครงงาน I152C04008 10

11 ออกแบบระบบ - ออกแบบโครงสร้างโปรแกรม และระบบ ฐานข้อมูล เลขที่โครงงาน I152C04008 11

12 เว็บแอปพลิเคชันที ได้พัฒนา - บันทึกการจ่ายนม เลขที่โครงงาน I152C04008 12

13 เว็บแอปพลิเคชัน ทีได้พัฒนา - ระบบค้นหา >> กรอกคีย์เวิร์ด ที่ต้องการค้นหา เลขที่โครงงาน I152C04008 13

14 เว็บแอปพลิเคชัน ทีได้พัฒนา - ระบบค้นหา >> ผลลัพธ์ ของการค้นหา เลขที่โครงงาน I152C04008 14

15 คุณสมบัติของเว็บ แอปพลิเคชัน เลขที่โครงงาน I152C04008 - ใช้ Ajax ช่วยในการทำ Type Ahead AutoComplete 15

16 ระบบสมาชิก เลขที่โครงงาน I152C04008 - จัดลำดับสมาชิก 16 ผู้ดูแลระบบ ผู้บันทึก ข้อมูล สมาชิกทั่วไป

17 ระบบสมาชิก เลขที่โครงงาน I152C04008 - ทำระบบสมาชิก >> แบบฟอร์มการ สมัครสมาชิก 17

18 ระบบสมาชิก เลขที่โครงงาน I152C04008 - การเข้าสู้ระบบ สมาชิก 18

19 ระบบสมาชิก เลขที่โครงงาน I152C04008 - จัดลำดับสมาชิก 19

20 ทำส่วนวิเคราะห์ ข้อมูล เลขที่โครงงาน I152C04008 20 - สรุปสถิติ โดยการค้นหาตามช่วงวัน เดือนปี

21 ทำส่วนวิเคราะห์ ข้อมูล เลขที่โครงงาน I152C04008 - ผลการค้นหาสถิติตามช่วง วันเดือนปี 21

22 ทำส่วนวิเคราะห์ ข้อมูล เลขที่โครงงาน I152C04008 - การทำกราฟ 22

23 การสร้างรายงาน เลขที่โครงงาน I152C04008 - สร้างไฟล์การพิมพ์ รายงาน PDF 23

24 งานที่จะ ดำเนินการ ต่อไป • นำระบบที่พัฒนาเสร็จแล้ว เสนอต่อองค์การสหกรณ์ ส่งเสริมโคนม • จัดทำคู่มือการใช้งาน เลขที่โครงงาน I152C04008 24

25 สรุป • โครงการนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อ ช่วยทำให้ อสค ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือสามารถ จัดการระบบคลังสินค้านมได้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น • เว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาจะช่วย ทำให้ อสค ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือสามารถ • บันทึกนมที่รับเข้ามาจาก เกษตรกรและนมที่จ่ายออก ให้กับลูกค้า • ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับนมที่ผลิต • สรุปสถิติเกี่ยวกับการผลิตนม ในแต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน และ ในแต่ละปี เลขที่โครงงาน I152C04008 25

26 กิตติกรรมประกาศ • ขอขอบคุณ อสค ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือที่ให้โอกาสในการ ทำงานร่วมกัน • ขอขอบคุณสำนักงานโครงการ IRPUS ที่ให้ทุน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ประสานงาน เลขที่โครงงาน I152C04008 26 Image image

27 Milk Warehouse System ระบบคลังสินค้านม เลขที่โครงงาน I152C04008 27 ขอบคุณทุกท่านที่รับ ฟังการรายงาน Q & A คำถามและ ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดทำ นายจักรพงศ์ นันโช รหัส 493041119-1 นายธนิต มานะกุล รหัส 493041254-5 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว ระบบคลังสินค้า นม Milk Warehouse.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google