งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว
บริการปฏิทินและตารางนัดหมายภาษาไทย Thai Shared Calendar and Event Schedules Service อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว ผู้จัดทำ นางสาวมณฑิรา ทิพย์โชติ รหัส นางสาวจุฬีลักษณ์ พละมาตย์ รหัส

2 หัวข้อนำเสนอ ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน ทฤษฎีและบทความที่เกี่ยวข้อง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

3 ที่มาของโครงการ ปัจจุบันการประชุม มีการใช้กระดาษในการจดบันทึก นัดหมาย และ เมื่อมีการนัดหมายหลายๆ คน ซึ่งจะต้องมีการเผยแพร่นั้นทำได้ไม่ สะดวก การตรวจสอบวันและเวลาที่ว่างของบุคคลที่เกี่ยวข้องทำได้ยาก โครงการนี้จึงต้องการที่จะพัฒนาระบบบริการปฎิทินและตารางนัด หมายแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกในการ จดบันทึก

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
ศึกษาโอเพนซอร์สและแก้ไขของโค้ดโอเพนซอร์สได้ พัฒนาในส่วนของการเข้าระบบโดยใช้ LDAP ได้ พัฒนาปฏิทินและตารางนัดหมายเพื่อให้ใช้งานได้ในองค์กร

5 ขอบเขตของโครงการ มีระบบการลงทะเบียนเข้าใช้ โดยบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีระบบการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้สำหรับบุคคลทั่วไป สามารถแจ้งเตือนผ่านอีเมล์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรืออีเมล์อื่น มีการแจ้งเตือนวันสำคัญต่างๆ สามารถใช้งานร่วมกันได้สำหรับกลุ่มบุคคลที่ผู้ใช้ต้องการ สามารถค้นหาข้อมูลจากคำสำคัญได้

6 ขั้นตอนการดำเนินงาน (1/2)
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ศึกษาการใช้งานโอเพนซอร์ส จากโค้ดตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง ศึกษาการเข้าระบบโดยใช้ LDAP ศึกษาลักษณะการทำงานของปฏิทินและตารางนัดหมายที่มีการใช้งานอยู่ ศึกษาอัลกอริทึมในการเขียนโปรแกรมปฏิทินและตารางนัด ออกแบบระบบ รายละเอียดฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของโปรแกรม และระบบฐานข้อมูล

7 ขั้นตอนการดำเนินงาน (2/2)
พัฒนาระบบ รูปแบบของปฏิทินและตารางนัดหมาย ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบ จัดทำรายงาน และคู่มือการใช้งาน

8 แผนการดำเนินงาน

9 ทฤษฎีและบทความที่เกี่ยวข้อง (1/3)
Microsoft Office Outlook รูปที่ 1 ปฏิทินของ Microsoft Office Outlook

10 ทฤษฎีและบทความที่เกี่ยวข้อง (2/3)
Google Calendar (ปฏิทิน Google) รูปที่ 2 ภาพแสดงลักษณะของ Google Calendar

11 ทฤษฎีและบทความที่เกี่ยวข้อง (3/3)
Zimbra รูปที่ 3 ภาพแสดงลักษณะของ Zimbra ที่มา :

12 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ช่วยทำให้การนัดหมายพบปะสังสรรค์ทำได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งเสริมการใช้โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์หรือการใช้ซอฟต์แวร์ที่ ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ ช่วยลดปริมาณกระดาษและเวลาในการนัดหมายระหว่างบุคคล

13 Q & A Thank you


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google