งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บริการปฏิทินและตารางนัด หมายภาษาไทย Thai Shared Calendar and Event Schedules Service.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บริการปฏิทินและตารางนัด หมายภาษาไทย Thai Shared Calendar and Event Schedules Service."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บริการปฏิทินและตารางนัด หมายภาษาไทย Thai Shared Calendar and Event Schedules Service

2 หัวข้อนำเสนอ 2  ที่มาของโครงการ  วัตถุประสงค์ของโครงการ  ขอบเขตของโครงการ  ขั้นตอนการดำเนินงาน  แผนการดำเนินงาน  ทฤษฎีและบทความที่เกี่ยวข้อง  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

3 ที่มาของโครงการ 3  ปัจจุบันการประชุม มีการใช้กระดาษในการจด บันทึก นัดหมาย และ เมื่อมีการนัดหมายหลายๆ คน ซึ่งจะต้องมี การเผยแพร่นั้นทำได้ไม่ สะดวก  การตรวจสอบวันและเวลาที่ว่างของบุคคลที่ เกี่ยวข้องทำได้ยาก  โครงการนี้จึงต้องการที่จะพัฒนาระบบบริการ ปฎิทินและตารางนัด หมายแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้ ผู้ใช้งานมีความสะดวกในการ จดบันทึก

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ 4  ศึกษาโอเพนซอร์สและแก้ไขของโค้ด โอเพนซอร์สได้  พัฒนาในส่วนของการเข้าระบบโดยใช้ LDAP ได้  พัฒนาปฏิทินและตารางนัดหมายเพื่อให้ ใช้งานได้ในองค์กร

5 ขอบเขตของโครงการ 5  มีระบบการลงทะเบียนเข้าใช้ โดยบุคลากรและ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีระบบการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้สำหรับบุคคล ทั่วไป  สามารถแจ้งเตือนผ่านอีเมล์ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรืออีเมล์อื่น  มีการแจ้งเตือนวันสำคัญต่างๆ  สามารถใช้งานร่วมกันได้สำหรับกลุ่มบุคคลที่ผู้ใช้ ต้องการ  สามารถค้นหาข้อมูลจากคำสำคัญได้

6 ขั้นตอนการดำเนินงาน (1/2) 6  ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม  ศึกษาการใช้งานโอเพนซอร์ส จากโค้ดตัวอย่างที่ เกี่ยวข้อง  ศึกษาการเข้าระบบโดยใช้ LDAP  ศึกษาลักษณะการทำงานของปฏิทินและตาราง นัดหมายที่มีการใช้งานอยู่  ศึกษาอัลกอริทึมในการเขียนโปรแกรมปฏิทินและ ตารางนัด  ออกแบบระบบ  รายละเอียดฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของ โปรแกรม และระบบฐานข้อมูล

7 ขั้นตอนการดำเนินงาน (2/2) 7  พัฒนาระบบ  รูปแบบของปฏิทินและตารางนัดหมาย  ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบ  จัดทำรายงาน และคู่มือการใช้งาน

8 แผนการดำเนินงาน 8

9 ทฤษฎีและบทความที่ เกี่ยวข้อง (1/3) 9 รูปที่ 1 ปฏิทินของ Microsoft Office Outlook  Microsoft Office Outlook

10 ทฤษฎีและบทความที่ เกี่ยวข้อง (2/3) 10 รูปที่ 2 ภาพแสดงลักษณะของ Google Calendar  Google Calendar ( ปฏิทิน Google)

11 ทฤษฎีและบทความที่ เกี่ยวข้อง (3/3) 11 รูปที่ 3 ภาพแสดงลักษณะของ Zimbra  Zimbra ที่มา : http://www.zimbrablog.com

12 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 12  ช่วยทำให้การนัดหมายพบปะสังสรรค์ทำ ได้ง่ายและรวดเร็ว  ส่งเสริมการใช้โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์หรือ การใช้ซอฟต์แวร์ที่ ถูกต้องตามลิขสิทธิ์  ช่วยลดปริมาณกระดาษและเวลาในการนัด หมายระหว่างบุคคล

13 Q & A 13 Thank you


ดาวน์โหลด ppt 1 บริการปฏิทินและตารางนัด หมายภาษาไทย Thai Shared Calendar and Event Schedules Service.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google