งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับร้านอะไหล่ Carparts Database Systems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับร้านอะไหล่ Carparts Database Systems"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับร้านอะไหล่ Carparts Database Systems
COE นาย อภิเดชา น่าบัณฑิต รหัส นาย ดนุพน สูรย์ราช รหัส

2 ทีมงาน นาย อภิเดชา น่าบัณฑิต รหัส 453041042-6
นาย ดนุพน สูรย์ราช รหัส อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดร.ชัชชัย คุณบัว อาจารย์ร่วมประเมิน ผศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ อ.อนัตต์ เจ่าสกุล

3 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันมีการใช้รถยนต์เพิ่มมากขึ้น การดูแล และบำรุงรักษารถยนต์ ขาดระบบจัดเก็บข้อมูลและการสืบค้นอะไหล่ยนต์

4 วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะได้รับ
เพื่อเก็บข้อมูลอะไหล่รถที่มีขนาดใหญ่ได้ มีการจัดหมวดหมู่ที่ดีเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา สามารถออกระบบโปรแกรมโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก

5 ขอบเขตของงาน พัฒนาระบบ database ที่ให้บริการข้อมูลอะไหล่ของรถยนต์ที่ส่วนใหญ่ใช้ในประเทศบนโปรแกรมโดยใช้ C++ ใช้ภาษา Visual C++ .net ในการพัฒนา

6 เครื่องมือที่ใช้ language : C++ .net Database : SQL
Tool : Visual Basic .NET

7 ทฤษฎีและงานที่เกี่ยวข้อง
โครงงาน dictionary ภาษามือ จัดทำโดย นางสาว นิตตะวัน รองนุชิต ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การพัฒนาซอร์ฟแวร์โดยใช้คอมโพเนนท์ – การพัฒนาระบบเช่าซื้อ จัดทำโดย นางสาวสุรีรัตน์ ธีรเวชกุล และ นายทินกร ศิริธัญพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน
1. รวบรวมข้อมูลและ Tool ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลและเขียนโปรแกรมเบื่องต้น 3. ออกแบบและเขียนระบบฐานข้อมูล 4. ออกแบบ user interface 5. ทดลองและปรับปรุง

9 ผลงานที่ทำ จากขั้นตอนการดำเนินการข้างต้น ผลการดำเนินการกำลังดำเนินไปตามแผนที่วางไว้โดย ขณะนี้อยู่ในช่วงขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลอะไหล่จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยการสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตและออกแบบ Database ไปแล้วบางส่วน

10 ลำดับของการสืบค้น

11 ยี่ห้อรถยนต์ที่จะนำมาทำฐานข้อมูลอะไหล่

12 เอกสารอ้างอิง www.carparts.com www.one2car.com
GrandTourismo Need For Speed Underground 2


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับร้านอะไหล่ Carparts Database Systems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google