งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับ ร้านอะไหล่ Carparts Database Systems COE2005-30 นาย อภิเดชา น่าบัณฑิต รหัส 453041042-6 นาย ดนุพน สูรย์ราช รหัส 453040701-7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับ ร้านอะไหล่ Carparts Database Systems COE2005-30 นาย อภิเดชา น่าบัณฑิต รหัส 453041042-6 นาย ดนุพน สูรย์ราช รหัส 453040701-7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับ ร้านอะไหล่ Carparts Database Systems COE2005-30 นาย อภิเดชา น่าบัณฑิต รหัส 453041042-6 นาย ดนุพน สูรย์ราช รหัส 453040701-7

2 ทีมงาน นาย อภิเดชา น่าบัณฑิต รหัส 453041042-6 นาย ดนุพน สูรย์ราช รหัส 453040701-7 ดร. ชัชชัย คุณบัว อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผศ. ดร. วนิดา แก่นอากาศ อ. อนัตต์ เจ่าสกุล อาจารย์ร่วมประเมิน

3 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา • ปัจจุบันมีการใช้รถยนต์เพิ่มมากขึ้น • การดูแล และบำรุงรักษารถยนต์ • ขาดระบบจัดเก็บข้อมูลและการสืบค้นอะไหล่ ยนต์

4 วัตถุประสงค์ และประโยชน์ ที่จะได้รับ 1. เพื่อเก็บข้อมูลอะไหล่รถที่มีขนาดใหญ่ได้ 2. มีการจัดหมวดหมู่ที่ดีเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการค้นหา 3. สามารถออกระบบโปรแกรมโดยคำนึงถึง ความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก

5 ขอบเขตของงาน • พัฒนาระบบ database ที่ให้บริการข้อมูล อะไหล่ของรถยนต์ที่ส่วนใหญ่ใช้ในประเทศ บนโปรแกรมโดยใช้ C++ • ใช้ภาษา Visual C++.net ในการพัฒนา

6 เครื่องมือที่ใช้ •language : C++.net •Database : SQL •Tool : Visual Basic.NET

7 ทฤษฎีและงานที่เกี่ยวข้อง • โครงงาน dictionary ภาษามือ จัดทำโดย นางสาว นิตตะวัน รองนุชิต ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี • การพัฒนาซอร์ฟแวร์โดยใช้คอมโพเนนท์ – การพัฒนาระบบเช่าซื้อ จัดทำโดย นางสาวสุรีรัตน์ ธีรเวชกุล และ นายทินกร ศิริธัญพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8 ขั้นตอนและแผนการ ดำเนินงาน 1. รวบรวมข้อมูลและ Tool ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง 2. ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลและเขียน โปรแกรมเบื่องต้น 3. ออกแบบและเขียนระบบฐานข้อมูล 4. ออกแบบ user interface 5. ทดลองและปรับปรุง

9 ผลงานที่ทำ • จากขั้นตอนการดำเนินการข้างต้น ผลการดำเนินการกำลังดำเนินไปตาม แผนที่วางไว้โดย ขณะนี้อยู่ในช่วง ขั้นตอนที่ 1 • ศึกษาและรวบรวมข้อมูลอะไหล่จาก แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยการสืบค้น จากอินเตอร์เน็ตและออกแบบ Database ไปแล้วบางส่วน

10 ลำดับของการสืบค้น

11 ยี่ห้อรถยนต์ที่จะนำมาทำฐานข้อมูลอะไหล่

12 เอกสารอ้างอิง •www.carparts.comwww.one2car.comwww.carparts.comwww.one2car.com •www.thaisecondhand.comwww.motor2market.omwww.thaisecondhand.comwww.motor2market.om •www.toyota.th.comwww.honda.co.thwww.toyota.th.comwww.honda.co.th •www.mazda.co.thwww.isuzu-tis.comwww.mazda.co.thwww.isuzu-tis.com •www.nissn-th.comwww.subaruthailand.comwww.nissn-th.comwww.subaruthailand.com •www.hyundaiusa.comwww.thaisuzuki.co.thwww.hyundaiusa.comwww.thaisuzuki.co.th •www.daewoo.comwww.kia.comwww.daewoo.comwww.kia.com •www.bmw.comwww.audi.comwww.bmw.comwww.audi.com •www.opel.comwww.peugeot.comwww.opel.comwww.peugeot.com •www.volkswagen.comwww.volvo.comwww.volkswagen.comwww.volvo.com •www.landrover.comwww.mercedes-benz.comwww.landrover.comwww.mercedes-benz.com •www.porche.comwww.ford.comwww.porche.comwww.ford.com •www.jeep.comGrandTourismowww.jeep.com •www.chevrolet.comNeed For Speed Underground 2www.chevrolet.com •www.cadillac.comwww.cadillac.com


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับ ร้านอะไหล่ Carparts Database Systems COE2005-30 นาย อภิเดชา น่าบัณฑิต รหัส 453041042-6 นาย ดนุพน สูรย์ราช รหัส 453040701-7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google