งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน) พฤศจิกายน 2557

2 บันได 3 ขั้นสู่ HA วิสัยทัศน์: เป็น รพ. ที่ชุมชนวางใจ
ขั้นที่ 1 อุดรูรั่ว (ทำงานประจำให้ดี มีอะไรให้คุยกัน ขยันทบทวน) ขั้นที่ 2 ปรับทิศ (เป้าหมายชัด วัดผลได้ ให้คุณค่า อย่ายึดติด) ขั้นที่ 3 เร่งความเร็ว (ผลล้พธ์ที่ดี มีวัฒนธรรม นำมาตรฐานมาใช้)

3 Stepwise Recognition Step 3: Quality Culture
Identify OFI from standards Focus on integration, learning, result Step 2: Quality Assurance & Improvement Identity OFI from goal & obj.of unit/system Focus on key process improvement Step 1: Risk prevention Identify OFI from 12 reviews Focus on high risk problems

4 Step 1 Step 2 Step 3 Overview Reactive Proactive Quality Culture
Starting Point Review Problems & Adverse Events Systematic Analysis of Goal & Process Evaluate Compliance with HA Standards Quality Process QA: PDCA Learning & Improvement Check-Act-Plan-Do CQI: CAPD Success Criteria Compliance with Preventive Measures QA/CQI Relevant with Purpose (3P) Better Outcomes HA Standard Focus on Key Standards Focus on All Standards Not Focus To Identify Opportunity for Improvement To Assess Overall Effort & Impact of Improvement Self Assessment To Prevent Risk Coverage Integration of Key Systems Key Problems Key Processes

5 กิจกรรมทบทวนคุณภาพ เพื่อหาโอกาสพัฒนา

6 3P (PDSA) คือ Basic Building Block ของการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมาย
หรือ Process Management Plan/Design -> Do เราทำงานกันอย่างไร ทำไปเพื่ออะไร ทำไมต้องมีเรา ทำได้ดีหรือไม่ Purpose Process Performance Study/Learn เป้าหมายชัด วัดผลได้ จะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร Act/Improve ให้คุณค่า อย่ายึดติด

7 พื้นที่พัฒนา 4 วง เพื่อประยุกต์ใช้ 3P ให้เหมาะสมกับแต่ละลักษณะพื้นที
เพื่อพัฒนาให้ครอบคลุมทุกลักษณะพื้นที่ เพื่อพิจารณาโอกาสซ้ำซ้อน โอกาสประสาน โอกาส กำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน

8 4 Domains for Improvement
Step 2: Quality Assurance & Improvement Identity OFI from goals & objectives of units/systems Focus on key process improvement

9

10 การต่อเชื่อมระหว่างบันไดขั้นที่ 1 กับ บันไดขั้นที่ 2 & 3
บันไดขั้นที่ 2 & 3 เหตุการณ์ วิเคราะห์ระบบ เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของระบบ Aim/Measure องค์ประกอบของระบบ แก้ปัญหา เฉพาะหน้า วิเคราะห์ Root cause ออกแบบระบบงานที่ดี Plan ป้องกัน ปัญหา ปรับปรุงระบบ สื่อสาร/ฝึกอบรม/ ปฏิบัติ/ควบคุมกำกับ/ ทบทวน/เรียนรู้ Act Do-Check

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 การธำรงบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พฤศจิกายน 2557

22 ความหมายของการธำรงบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA
เป็นการซักซ้อมและทบทวนความเข้าใจแนวคิดคุณภาพ เป็นกระจกส่องการทำงานของ รพ. เป็น aerobic exercise ที่เพิ่มความฟิตในเรื่องคุณภาพ เป็นการเตรียมพร้อมที่จะก้าวสู่ความสำเร็จในขั้นต่อไป

23 % รพ.ที่ได้รับการรับรองในระดับขั้นต่างๆ
ประเภทโรงพยาบาล จำนวนโรงพยาบาล ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 รวม จำนวน % รพช. 742 1 0.13 295 39.76 371 50.00 667 89.89 %

24 กิจกรรมการธำรงบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA
(รพ.ที่มีเตียงไม่เกิน 120 เตียง) ต่ออายุขั้น 2 Site Visit รับรู้ เรียนรู้ ร่วมวางแผน 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ศึกษา วางแผน รพ.ดำเนินการพัฒนา & สรุปบทเรียน 5 CQIs (clinical & system) มาตรฐาน HA ในส่วนที่มุ่งเน้นให้ปฏิบัติ เพิ่มเติมด้วย SPA-in-Action ที่ รพ.เห็นสมควร

25 CQI ควรเป็นเรื่องที่มีการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา อาจจะเป็นการต่อยอดของเดิมหรือเป็นเรื่องใหม่ก็ได้ ควรอธิบายให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา เป็นเพราะมาตรการหรือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการอะไร เกณฑ์ในการคัดเลือกอาจจะเป็น high risk, high volume, high cost, high variation ควรนำเสนอการพัฒนาทางคลินิกที่ครอบคลุมเป้าหมายสำคัญในการดูแลอย่างน้อย 2 เรื่อง ที่เหลือเป็นการพัฒนาระบบงานสำคัญ ควรสรุปข้อมูลอย่างกระชับ อาจใช้รายงานตามตัวอย่าง 3P Report หรือตามรูปแบบที่ รพ.เห็นสมควรก็ได้

26 ตัวอย่าง 3P Report ประเด็นมาตรฐาน การเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ป่วยโรคหอบหืด วัตถุประสงค์ของการพัฒนา (Purpose) ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อช่วยดูแลผู้ป่วยที่บ้าน กิจกรรมการพัฒนา (Process Improvement) ผลลัพธ์/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (Performance)


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google