งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) แนวคิดบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) แนวคิดบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) พฤศจิกายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) แนวคิดบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) พฤศจิกายน 2557 1

2 2 บันได 3 ขั้นสู่ HA ขั้นที่ 1 อุดรูรั่ว (ทำงานประจำให้ดี มีอะไรให้คุยกัน ขยันทบทวน) ขั้นที่ 2 ปรับทิศ (เป้าหมายชัด วัดผลได้ ให้คุณค่า อย่ายึดติด) ขั้นที่ 3 เร่งความเร็ว (ผลล้พธ์ที่ดี มีวัฒนธรรม นำมาตรฐานมาใช้) ขั้นที่ 1 อุดรูรั่ว (ทำงานประจำให้ดี มีอะไรให้คุยกัน ขยันทบทวน) ขั้นที่ 2 ปรับทิศ (เป้าหมายชัด วัดผลได้ ให้คุณค่า อย่ายึดติด) ขั้นที่ 3 เร่งความเร็ว (ผลล้พธ์ที่ดี มีวัฒนธรรม นำมาตรฐานมาใช้) วิสัยทัศน์: เป็น รพ. ที่ชุมชนวางใจ

3 Stepwise Recognition Step 2: Quality Assurance & Improvement Identity OFI from goal & obj.of unit/system Focus on key process improvement Step 3: Quality Culture Identify OFI from standards Focus on integration, learning, result 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 Step 1: Risk prevention Identify OFI from 12 reviews Focus on high risk problems 3

4 Step 1Step 2Step 3 Overview ReactiveProactiveQuality Culture Starting Point Review Problems & Adverse Events Systematic Analysis of Goal & Process Evaluate Compliance with HA Standards Quality Process Check-Act-Plan-Do CQI: CAPD QA: PDCALearning & Improvement Success Criteria Compliance with Preventive Measures QA/CQI Relevant with Purpose (3P) Better Outcomes HA Standard Not Focus Focus on Key Standards Focus on All Standards Self Assessment Coverage To Prevent Risk To Identify Opportunity for Improvement To Assess Overall Effort & Impact of Improvement Key Problems Key Processes Integration of Key Systems 4

5 กิจกรรมทบทวนคุณภาพ เพื่อ หาโอกาสพัฒนา 5

6 PurposeProcessPerformance ทำไมต้องมีเรา เราทำงานกันอย่างไร ทำไปเพื่ออะไร ทำได้ดีหรือไม่ จะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร 3P (PDSA) คือ Basic Building Block ของการพัฒนาเพื่อบรรลุ เป้าหมาย หรือ Process Management Study/Learn Act/Improve Plan/Design -> Do เป้าหมายชัด วัดผลได้ ให้คุณค่า อย่ายึดติด

7 พื้นที่พัฒนา 4 วง เพื่อประยุกต์ใช้ 3P ให้เหมาะสมกับแต่ละลักษณะพื้นที เพื่อพัฒนาให้ครอบคลุมทุกลักษณะพื้นที่ เพื่อพิจารณาโอกาสซ้ำซ้อน โอกาสประสาน โอกาส กำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน เพื่อประยุกต์ใช้ 3P ให้เหมาะสมกับแต่ละลักษณะพื้นที เพื่อพัฒนาให้ครอบคลุมทุกลักษณะพื้นที่ เพื่อพิจารณาโอกาสซ้ำซ้อน โอกาสประสาน โอกาส กำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน 7

8 4 Domains for Improvement Step 2: Quality Assurance & Improvement Identity OFI from goals & objectives of units/systems Focus on key process improvement 8

9

10 บันไดขั้นที่ 1 บันไดขั้นที่ 2 & 3 เหตุการณ์ แก้ปัญหา เฉพาะหน้า วิเคราะห์ Root cause ป้องกัน ปัญหา วิเคราะห์ระบบ เป้าหมาย / ตัวชี้วัดของระบบ องค์ประกอบของระบบ ออกแบบระบบงานที่ดี สื่อสาร / ฝึกอบรม / ปฏิบัติ / ควบคุมกำกับ / ทบทวน / เรียนรู้ Plan Do-Check ปรับปรุงระบบ Aim/Measure Act การต่อเชื่อมระหว่างบันไดขั้นที่ 1 กับ บันไดขั้นที่ 2 & 3

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 การธำรงบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) พฤศจิกายน 2557

22 22 ความหมายของการธำรง บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA เป็นการซักซ้อมและทบทวนความเข้าใจแนวคิดคุณภาพ เป็นกระจกส่องการทำงานของ รพ. เป็น aerobic exercise ที่เพิ่มความฟิตในเรื่องคุณภาพ เป็นการเตรียมพร้อมที่จะก้าวสู่ความสำเร็จในขั้นต่อไป

23 % % รพ. ที่ได้รับการรับรองใน ระดับขั้นต่างๆ ประเภทโรงพยาบาล จำนวน โรงพยาบ าล ขั้น 1 ขั้น 2 ขั้น 3 รวม จำนวน % % % % รพช. 7421 0.1 3295 39. 76371 50.0 0667 89.8 9

24 รพ. ดำเนินการพัฒนา & สรุป บทเรียน 101112010203 040506070809101112 ศึกษา วางแ ผน ศึกษา วางแ ผน Site Visit รับรู้ เรียนรู้ ร่วม วางแผน Site Visit รับรู้ เรียนรู้ ร่วม วางแผน 5 CQIs (clinical & system) มาตรฐาน HA ในส่วนที่มุ่งเน้นให้ปฏิบัติ เพิ่มเติมด้วย SPA-in-Action ที่ รพ. เห็นสมควร กิจกรรมการธำรงบันไดขั้น ที่ 2 สู่ HA ( รพ. ที่มีเตียงไม่เกิน 120 เตียง ) กิจกรรมการธำรงบันไดขั้น ที่ 2 สู่ HA ( รพ. ที่มีเตียงไม่เกิน 120 เตียง ) ต่ออายุ ขั้น 2

25 CQI ควรเป็นเรื่องที่มีการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา อาจจะเป็นการต่อยอดของเดิมหรือเป็นเรื่อง ใหม่ก็ได้ ควรอธิบายให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา เป็นเพราะ มาตรการหรือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ อะไร เกณฑ์ในการคัดเลือกอาจจะเป็น high risk, high volume, high cost, high variation ควรนำเสนอการพัฒนาทางคลินิกที่ ครอบคลุมเป้าหมายสำคัญในการดูแลอย่าง น้อย 2 เรื่อง ที่เหลือเป็นการพัฒนาระบบงาน สำคัญ ควรสรุปข้อมูลอย่างกระชับ อาจใช้รายงาน ตามตัวอย่าง 3P Report หรือตามรูปแบบที่ รพ. เห็นสมควรก็ได้

26 26 กิจกรรมการพัฒนา (Process Improvement) ตัวอย่าง 3P Report ประเด็นมาตรฐานการเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยโรคหอบหืด วัตถุประสงค์ของการพัฒนา (Purpose) ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อช่วยดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ผลลัพธ์ / การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (Performance)


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) แนวคิดบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google