งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Tool:01 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียน 1) รู้จักเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ ต่างๆ ที่จะช่วย เสริมการทำกิจกรรมพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Tool:01 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียน 1) รู้จักเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ ต่างๆ ที่จะช่วย เสริมการทำกิจกรรมพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Tool:01 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียน 1) รู้จักเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ ต่างๆ ที่จะช่วย เสริมการทำกิจกรรมพัฒนา คุณภาพว่ามี ลักษณะอย่างไร มีเหตุผลอย่างไร มีวิธีการ ทำอย่างไร 2) ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพัฒนา คุณภาพต่างๆ

2 Attribute Rating Map ความสำคัญสูง คุณภาพดี / มีประสิทธิผล ความสำคัญต่ำ คุณภาพด้อย / ประสิทธิผลต่ำ เร่งปรับปรุง ธำรงไว้ ใช้ไม่คุ้มยังรอได้ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Tool:02

3 ตาราง พบปัญหา / ไม่พบปัญหา พบกับใคร พบเมื่อไร พบที่ไหน พบปัญหา (is) ไม่พบปัญหา (no) คำอธิบาย การกระจายของปัญหา สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Tool:03

4 ข้อความปัญหาคุณภาพ ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 ธันวาคม 2541 มีผู้ป่วยกระดูกหัก แบบแผลเปิดซึ่งไม่ได้รับการผ่าตัด ทำความสะอาดบาดแผลภายใน 6 ชั่วโมง ร้อยละ 30 จากจำนวนผู้ป่วย ทั้งหมด 120 ราย และมีการติดเชื้อ เกิดขึ้นร้อยละ 7. สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Tool:04

5 Top-Down Flow Chart สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Tool:05

6 Deployment Flow Chart แพทย์พยาบาลผช. พยาบาลรังสีเทคนิค อธิบายแก่ผู้ป่วย เตรียมอุปกรณ์ เตรียมผู้ป่วย ฉีด ยา จัดกระดูก เข้าที่ พันเฝือก ดูแลจนรู้สึกตัว สั่งตรวจเอกซเรย์ถ่ายภาพเอกซเรย์ อ่านภาพ, แนะนำ, นัดออกใบ นัด สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Tool:06

7 Process Flow Chart สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Tool:07

8 กำหนดคำจำกัดความในการ เก็บข้อมูล อะไรคือคุณลักษณะ (concept) ที่เราต้องการ ประเมิน จะใช้ข้อมูล (data) อะไรเพื่อประเมินแนวคิด ข้างต้น แผนการเก็บข้อมูลเป็นอย่างไร – จะใช้วิธีการเก็บอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไร – เก็บที่ไหน ใครเป็นผู้เก็บ – มีการสุ่มตัวอย่างหรือไม่ บ่อยเพียงใด มาก เท่าไร หลักเกณฑ์การตัดสินใจสำหรับข้อมูลเชิง คุณภาพคืออะไร สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Tool:08

9 Control Chart: The Best Tool for Quality Indicators สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Tool:09

10 ค่าสถิติของกราฟควบคุม ค่าเฉลี่ย (Mean) ระดับควบคุม Control Limit 3 SD x-chartp-chart variable, continuous ข้อมูลจากการวัด attribute, discrete ข้อมูลจากการนับ ลักษณะข้อมูล 3 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Tool:10

11 เป้าหมายของการปรับปรุงแก้ไข 1 2 3 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Tool:11

12 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Tool:12

13 แผนภูมิเหตุและผล CPR ไม่มีประสิทธิภาพ CPR ไม่มี ประสิทธิภาพ ไม่มีทีม CPR ขาดความรู้ / ประสบการณ์ จนท. ไม่เพียงพอ เครื่องมือไม่พร้อม จนท. ไม่รู้บทบาท จนท. ปฏิบัติไม่ถูก การสื่อสารและประสานงานไม่ดี สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Tool:13


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Tool:01 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียน 1) รู้จักเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ ต่างๆ ที่จะช่วย เสริมการทำกิจกรรมพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google