งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SPAไม่สบายอย่างที่คิด. ทบทวน 3P & 3C-PDSA 4 Circles, 6 Tracts & 8 Tracers.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SPAไม่สบายอย่างที่คิด. ทบทวน 3P & 3C-PDSA 4 Circles, 6 Tracts & 8 Tracers."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SPAไม่สบายอย่างที่คิด

2 ทบทวน 3P & 3C-PDSA 4 Circles, 6 Tracts & 8 Tracers

3 ทำไมต้องเป็น 3P 3P เป็นหลักพื้นฐานที่ง่ายที่สุด ใช้ได้กับทุกระดับ 3P ย้ำให้เราต้องเข้าใจเป้าหมายของทุกสิ่งที่เราทำ 3P เป็นเครื่องมือให้เราทบทวนงานของเราอย่างง่ายที่สุด ไม่ ต้องเน้นเอกสาร แต่นำไปสู่การปรับปรุงโดยทันที 3P เป็นหลักพื้นฐานที่ง่ายที่สุด ใช้ได้กับทุกระดับ 3P ย้ำให้เราต้องเข้าใจเป้าหมายของทุกสิ่งที่เราทำ 3P เป็นเครื่องมือให้เราทบทวนงานของเราอย่างง่ายที่สุด ไม่ ต้องเน้นเอกสาร แต่นำไปสู่การปรับปรุงโดยทันที 3 พยายามหาจุดร่วมของเครื่องมือต่างๆ

4 ทำไมต้องเป็น 3C-PDSA PDSA คือการหมุนวงล้อของการพัฒนาและการเรียนรู้ 3C คือการกำหนดสิ่งที่จะนำไปหมุนให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ และหลักการ 3C-PDSA ก็คือ 3P ภาคพิศดาร Core values -> ลุ่มลึก Context -> ตรงประเด็น Criteria -> ครบถ้วน PDSA -> ต่อเนื่อง PDSA คือการหมุนวงล้อของการพัฒนาและการเรียนรู้ 3C คือการกำหนดสิ่งที่จะนำไปหมุนให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ และหลักการ 3C-PDSA ก็คือ 3P ภาคพิศดาร Core values -> ลุ่มลึก Context -> ตรงประเด็น Criteria -> ครบถ้วน PDSA -> ต่อเนื่อง 4 ทำแนวคิด TQA ให้เรียบง่าย

5 ทำไมต้องพื้นที่พัฒนา 4 วง • เพื่อเลือกใช้เครื่องมือคุณภาพที่เหมาะสมกับ แต่ละลักษณะพื้นที • เพื่อพัฒนาให้ครอบคลุมทุกลักษณะพื้นที่ • เพื่อพิจารณาโอกาสซ้ำซ้อน โอกาสประสาน โอกาสกำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน • เพื่อเลือกใช้เครื่องมือคุณภาพที่เหมาะสมกับ แต่ละลักษณะพื้นที • เพื่อพัฒนาให้ครอบคลุมทุกลักษณะพื้นที่ • เพื่อพิจารณาโอกาสซ้ำซ้อน โอกาสประสาน โอกาสกำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน 5 รพ. เน้นพัฒนาระดับหน่วยมากกว่าด้านอื่นๆ

6 ทำไมต้องเป็นเส้นทางการพัฒนา 6 Tracks • เพื่อมีแนวทางเดินที่ชัดเจนในการพัฒนา • เพื่อให้เห็นจุดเริ่ม การเติบโต และการเชื่อมโยง อย่าง เป็นขั้นตอน • เพื่อมิให้การพัฒนาหยุดชะงักอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่ง • เพื่อมีแนวทางเดินที่ชัดเจนในการพัฒนา • เพื่อให้เห็นจุดเริ่ม การเติบโต และการเชื่อมโยง อย่าง เป็นขั้นตอน • เพื่อมิให้การพัฒนาหยุดชะงักอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่ง 6

7 7 1. Unit Optimization2. Patient Safety 3. Clinical Population 5. Strategic Management 6. Self Assessment 4. Standard Implementation ตามรอยคุณภาพ ของแต่ละหน่วยงาน ตามรอย AE ตามรอย SIMPLE ตามรอย Clinical Tracer ตามรอยผู้ป่วยแต่ละราย ตามรอยมาตรฐานและ SPA ตามรอยแผนกลยุทธ์ ตามรอยการประเมินตนเอง 4 วง 6 Track 8 Tracing

8 Standards SPA คืออะไร Practice Assessment นำมาตรฐาน มาสู่การปฏิบัติ ประเมินให้เห็นชัด Purpose Process Performance

9 SPA ศึกษาทำความเข้าใจ ประเมินการปฏิบัติ ธำรงคุณภาพพัฒนาและประเมินซ้ำ สรุปผลใน Self Assessment ประเมินการปฏิบัติ คุยกันเล่น เห็นของจริง • ตามรอย •self enquiry •clinical self enquiry อิงการวิจัย QA CQI การประเมินตนเองเป็นบันทึกการเดินทางของการใช้ SPA และการพัฒนา

10 Assessment เรียนรู้วิธีการใช้ ประโยชน์จาก SPA เรื่องเล่าที่ประทับใจ ประเมินตนเองเบื้องต้น คุยกันเล่น ศึกษาความหมายของคำที่ไม่เข้าใจ ระบุความมุ่งหมายของมาตรฐาน วิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง เห็นของจริง โอกาสพัฒนา พัฒนา ประเมินผล ประเมินตนเองอย่างสมบูรณ์ อิงการวิจัย - + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Incident / Adverse Event Clinical Self Enquiry Incident / Adverse Event Clinical Self Enquiry 6 Standards Practice ทบทวนการใช้ core values

11 11 ทำไมจึงเน้นเรื่องเล่าที่ประทับใจ

12 ตัว P (Practice) ใน SPA พยายามสื่ออะไร กับ รพ. ตัว P (Practice) ใน SPA พยายามสื่ออะไร กับ รพ.

13 เริ่มต้นจากปลายทาง คือ การเขียนสรุปการประเมินตนเอง เริ่มต้นจากปลายทาง คือ การเขียนสรุปการประเมินตนเอง

14 14 ประเมินตนเอง เบื้องต้น + หมายถึงสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว - หมายถึงโอกาสพัฒนา ± หมายถึงก่ำกึ่ง เช่น ต้องพัฒนา และมีแผนแล้ว + หมายถึงสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว - หมายถึงโอกาสพัฒนา ± หมายถึงก่ำกึ่ง เช่น ต้องพัฒนา และมีแผนแล้ว + รพ. ปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายใน รพ. เมื่อเทียบกับ 3 P = ?

15 15 บอกผลลัพธ์ได้หรือไม่ • ทำให้จำนวนผู้ป่วยจิตเวชที่ลงมือฆ่าตัวตาย ใน รพ. ลดลงจากปีละ 10 รายเหลือปีละ 0- 1 ราย • ผู้ป่วยจิตเวชที่ฆ่าตัวตายใน รพ. มีจำนวน น้อยอยู่แล้ว ประมาณปีละ 1 ราย เมื่อเทียบกับ 3 P = ?

16 16 มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไป ? • มีการปรับปรุง CPG และย้ำให้ทุกคน ปฏิบัติตาม เมื่อเทียบกับ 3 P = ?

17 17 อะไรที่เป็นจุดสำคัญ ของ CPG • มีการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต เช่น ประสาทหลอน เพิ่มจากที่เคยมุ่งเน้นเฉพาะ ผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้า •Key Word …. ? • เกี่ยวข้องกับ SPA & 3C ?

18 18 รวมข้อมูลทั้งหมด สรุป ใน 3 บันทัด • แม้ว่าจำนวนผู้ป่วยที่ฆ่าตัวตายใน รพ. จะมี เพียงปีละ 0-1 ราย แต่เป็นความสูญเสียที่ รุนแรง รพ. ได้ปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายใน รพ. ด้วยการเฝ้า ระวังผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต เช่น ประสาท หลอน เพิ่มจากที่เคยมุ่งเน้นเฉพาะผู้ป่วยที่มี อาการซึมเศร้า • รพ. ได้ปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่เสี่ยง ต่อการฆ่าตัวตายใน รพ. ด้วยการเฝ้าระวัง ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต เช่น ประสาทหลอน เพิ่มจากที่เคยมุ่งเน้นเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการ ซึมเศร้า ทำให้จำนวนผู้ป่วยที่ลงมือฆ่าตัว ตายลดลงจากปีละ 10 รายเหลือ 0-1 ราย

19 19 ประเมินตนเองอย่าง สมบูรณ์ เกณฑ์ พิจารณา การปฏิบัติที่สะท้อนคุณภาพ การ ปรับปรุง ผลลัพธ์ โอกาสพัฒนาและแผนการพัฒนา Score ตอบในลักษณะ bullet อย่างกระชับ ประมาณ ประเด็นละไม่เกิน 3 บันทัด

20 20 การตอบที่แสดงผลลัพธ์ เกณฑ์พิจารณาการปฏิบัติที่สะท้อนคุณภาพ การปรับปรุง ผลลัพธ์ โอกาสพัฒนาและแผนการพัฒนา Score (2) การดูแลฉุกเฉิน / เร่งด่วน 2.5 acute MI KPI Door to drug time ที่ > 30 นาที ปี 2551 ได้เพียง 4.26 % ปี 2552 ทีม ได้มีการปรับแนวทางเพิ่มความรวดเร็วในเรื่องนี้ โดยให้ผู้ป่วย ACS สามารถ ได้รับยาที่ ER แทนการรอไปให้ที่ IPD/ICU อยู่ระหว่างการติดตามผล acute stroke ปี 2552 มีการปรับระบบบริการโดยมี nurse case manager ติดตามผู้ป่วย acute stroke ที่ ER และประสานให้ได้รับยาตาม protocol ตามแนวทางที่ กำหนด อยู่ระหว่างการติดตามผล head Injury, multiple trauma มีทีมพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ติดตามตัวชี้วัดที่สะท้อนความ รวดเร็วในการดูแลและทบทวนผลที่เกิดขึ้นจากความล่าช้า เช่น ผู้ป่วย HI ได้รับ CT Scan Emergency ล่าช้ากว่า 1 ชม. ลดลงจาก 9.9% ในปี 2551 เหลือ 6.6% ในปี 2552, ผู้ป่วย blunt abdominal trauma ที่ความดันเกินกว่า 90/60 mmHg และได้รับการผ่าตัดช้ากว่า 4 ชม. ลดจาก 29.3% ในปี 2550 เหลือ 18.6% ในปี 2552 และกลุ่มที่มีความดันต่ำกว่า 90/60 mmHg ที่ได้รับ การผ่าตัดช้ากว่า 1 ชม. ลดลงจาก 53.2% ในปี 2550 เหลือ 15% ในปี 2552

21 เหมือนจะง่าย ?? … แต่ไม่ยากเกินไป …

22 ประเมินตนเองเบื้องต้นประเมินตนเองเบื้องต้น 22

23 ภายใน 5 นาที คิดถึง - เขียนสิ่งที่เรา/ทีมทำมาแล้ว ภายใน 5 นาที 1. ปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่เสี่ยงต่อ การฆ่าตัวตายใน รพ. 2.……………………………………………… ……………………… 3.……………………………………………… ……………………… 4.……………………………………………… ……………………… 5.……………………………………………… ……………………….

24 ให้กลุ่มแลกเปลี่ยนถามกันเอง • โดยใช้ 3 P ในการถามเสมอ • ถ้าตอบได้ให้ + • ถ้าตอบไม่ได้ให้ – • ถ้ามีคำตอบ แต่จำผลลัพธ์/การเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ให้  • … เจ้าของเรื่องกลับไปหาคำตอบกับทีมที่รพ. และทำ เพิ่มกับสมิกคนอื่นๆ

25 รพ.จะรับรองขั้น 3 … Standard Implementation ทั้งหมด

26 SPA ศึกษาทำความเข้าใจ ประเมินการปฏิบัติ ธำรงคุณภาพ พัฒนาและประเมินซ้ำ สรุปผลใน Self Assessment ประเมินการปฏิบัติ คุยกันเล่น เห็นของจริง • ตามรอย •self enquiry •clinical self enquiry อิงการวิจัย QA CQI การประเมินตนเองเป็นบันทึกการเดินทางของการใช้ SPA และการพัฒนา

27 ใช้ SPA ส่วน A 1.เปรียบเทียบผลงานเดิมกับสิ่งที่ยังไม่มีผลงาน 2.สรุปสิ่งที่เป็นโอกาสพัฒนาทั้งหมดในมาตรฐาน แต่ละเรื่อง

28 ใคร? จะทำ SPA ส่วนไหน?

29 …. วิธีเริ่มต้น เริ่มจาก A ใน SPA แต่ละมาตรฐาน….

30 A ในระบบยาทั้งหมด

31 สรุปแผน เมื่อผ่านการกรองผลงานโดยรวมแล้ว 1.ผลงานเรื่องไหนที่ควรเร่งพัฒนาเพื่อให้ผลงานดีตาม target ที่ กำหนดไว้ จะทำวิธีไหน ต้องติดตาม process อะไร จะติดตาม อย่างไร ทีมไหนจะติดตาม ติดตามแล้วจะรายงานอย่างไร จากนั้นนำ process ที่สำคัญไปกำหนดเป็น KPI process นั้นๆ ลงมือติดตามตามข้อสรุป 2.ผลงานที่ควรติดตามเพิ่มคือข้อใดบ้าง, วิชาชีพไหนจะ รับผิดชอบ, จะหาผลงานเพิ่มวิธีไหน เช่น ทบทวนเวชระเบียน, ตรวจผลงานจริงใน site งาน เป็นต้น 3.กำหนดให้รายงานความคืบหน้าครั้งที่ 1 เมื่อไร

32 อย่างไรที่เป็นเรื่องสำคัญ ? 1.เป็นผลงานที่สอดคล้องกับเข็มมุ่งที่รพ.กำหนด 2.เป็นผลงานที่จะสะท้อนการใช้ค่านิยม (Core Value) ที่องค์กร กำหนดไว้ 3.นำ criteria overall scorebook ตั้งแต่คะแนน 1-3 หรือ นำ ประเด็นในมาตรฐานที่มี weight มากกว่าในประเด็นอื่นๆมาใช้ เช่นcriteria overall scorebook o ระบบยา; ประเมินการปฏิบัติในการใช้ยา HAD, ประเมินความปลอดภัยใน การให้ยา, ประเมินระบบการจัดการยาที่ผู้ป่วยนำมาจากบ้าน เป็นต้น 4.ลอง score ให้คะแนนตัวเองใหม่

33 เมื่อตอบ SPA แบบสมบูรณ์ 1.ทำแล้วให้ทีมช่วยกันอ่าน เพิ่มเติม/ตัดออก 2.เพิ่มเติม ถ้า…. อ่านแล้วมีแต่ process หรือ ไม่ชัดเจนว่ามีการ ปรับเปลี่ยนอะไรที่แตกต่างไปจากงานเดิมที่ทำอยู่แล้ว (routine) … กลุ่มผู้ป่วยที่เฝ้าระวังเพิ่ม คือ กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ใช่ routine เดิมในการเฝ้าระวัง 3.ตัดออก ถ้า …. เป็นข้อความที่เป็นทฤษฎี/เขียนเชิงวิชาการ/ เขียนหลักการเหตุผล 4.ทำเพิ่ม/เขียนแผนพัฒนา ถ้า … เป็นเรื่องสำคัญที่ยังไม่มี ผลลัพธ์ที่ชัดเจน หรือ ผลงานยังไม่ได้ตาม target ที่กำหนดไว้

34 อย่างไรที่เป็นเรื่องสำคัญ ? 1.เป็นผลงานที่สอดคล้องกับเข็มมุ่งที่รพ.กำหนด 2.เป็นผลงานที่จะสะท้อนการใช้ค่านิยม (Core Value) ที่องค์กร กำหนดไว้ 3.นำ criteria overall scorebook ตั้งแต่คะแนน 1-3 หรือ นำ ประเด็นในมาตรฐานที่มี weight มากกว่าในประเด็นอื่นๆมาใช้ เช่นcriteria overall scorebook o ระบบยา; ประเมินการปฏิบัติในการใช้ยา HAD, ประเมินความปลอดภัยใน การให้ยา, ประเมินระบบการจัดการยาที่ผู้ป่วยนำมาจากบ้าน เป็นต้น 4.ลอง score ให้คะแนนตัวเองใหม่


ดาวน์โหลด ppt SPAไม่สบายอย่างที่คิด. ทบทวน 3P & 3C-PDSA 4 Circles, 6 Tracts & 8 Tracers.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google