งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบรรยายเรื่อง “ แนวปฏิบัติจัดการความรู้ ” (The Practices of Knowledge Management) โดย ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการสื่อสาร พัฒนาการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบรรยายเรื่อง “ แนวปฏิบัติจัดการความรู้ ” (The Practices of Knowledge Management) โดย ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการสื่อสาร พัฒนาการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบรรยายเรื่อง “ แนวปฏิบัติจัดการความรู้ ” (The Practices of Knowledge Management) โดย ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการสื่อสาร พัฒนาการเรียนรู้ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อ สังคม ( สคส.) The Knowledge Management Institute (KMI) www.kmi.or.th

2 คำถามที่ถูก ถามบ่อย KM (Knowledge Management) คืออะไร ? จะนำ KM มาประยุกต์ใช้ ในองค์กรของเราได้ อย่างไร ? KM กับ LO (Learning Organization) ต่างกัน อย่างไร ?

3 องค์กรทั่วไปในปัจจุบัน องค์กรที่พึงประสงค์ (HPO, SFO, NO, LO) Result-Based Management Balanced Scorecard Knowledge Management

4 กำหนด เป้าหมาย ของงาน งานบรรลุ เป้าหมาย Model 3 มิติ ของ สคส. ( ดัดแปลงจากหนังสือ Learning to Fly) จัดเก็บ ปรับปรุง คลังความรู้ ( ภายใน ) ค้น หา แลกเปลี่ย นเรียนรู้ ยกระดับ ความรู้ ใ ช้ ความรู้จากภายนอก เลือ ก คว้า ความรู้ งาน คน + วัฒนธรรม องค์กร

5 ส่วนหัว ส่วนตา มองว่ากำลังจะไปทางไหน ต้องตอบได้ว่า “ ทำ KM ไปเพื่ออะไร ” Knowledge Vision Knowledge Sharing ส่วนกลางลำตัว ส่วนที่เป็น “ หัวใจ ” ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Share & Learn) Knowledge Assets ส่วนหาง สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้ ICT “ สะบัดหาง ” สร้างพลังจาก CoPs 3 Parts of KM: Knowledge Vision (KV) Knowledge Sharing (KS) Knowledge Assets (KA) KVKSKA

6

7

8 เริ่มต้น ( ระดับ 1) พอใช้ ( ระดับ 2) ดี ( ระดับ 3) ดีมาก ( ระดับ 4 ) ดีเยี่ยม ( ระดับ 5) 1. การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วย 2. การทบทวนความคิดเห็น / คำ ร้องเรียนของ ผู้รับบริการ 3. การทบทวนการส่งต่อ / ขอ ย้าย / ปฏิเสธการรักษา 4. การทบทวนการตรวจรักษา โดยผู้ชำนาญกว่า 5. การค้นหาและป้องกันความ เสี่ยง 6. การป้องกันและเฝ้าระวังการ ติดเชื้อในโรงพยาบาล 7. การป้องกันและเฝ้าระวัง ความคลาดเคลื่อนทางยา 8. การทบทวนการดูแลผู้ป่วย จากเหตุการณ์สำคัญ 9. การทบทวนความสมบูรณ์ ของการบันทึกเวชระเบียน 10. การทบทวนการใช้ข้อมูล วิชาการ 11. การทบทวนการใช้ ทรัพยากร 12. การติดตามเครื่องชี้วัด สำคัญ กรอบแนวคิดการประเมินตนเองตามบันไดขั้นที่ 1 สู่ HA (Self Assessment Framework for HA) ร. พ. ที่ 1

9 ระดับปัจจุบันของ รพ. ที่ 1 และรพ. อื่นๆ

10 ระดับที่แตกต่างของแต่ละองค์ประกอบ

11 แสดงระดับปัจจุบันของ รพ. ที่ 1 เมื่อเทียบกับกลุ่ม “ ธารปัญญา ”

12 ส่วนหัว ส่วนตา มองว่ากำลังจะไปทางไหน ต้องตอบได้ว่า “ ทำ KM ไปเพื่ออะไร ” Knowledge Vision (KV) Knowledge Sharing (KS) ส่วนกลางลำตัว ส่วนที่เป็น “ หัวใจ ” ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Share & Learn) จาก KV สู่ KS

13 ช่องว่าง (Gap) ระหว่างระดับที่เป็นเป้าหมาย (Target) กับระดับปัจจุบัน (Current) ในเรื่องการป้องกันและเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล Current Target

14 6. การป้องกันและเฝ้าระวัง การติดเชื้อในโรงพยาบาล GAP ( = Target minus Current) 5 4 3 2 1 0 1 234 LEVEL ร.พ.1ร.พ.1 ร.พ.4ร.พ.4 ร.พ.7ร.พ.7 ร.พ.3ร.พ.3 ร. พ.5, 9 ร. พ.2, 8 ร.พ.6ร.พ.6 ร. พ.10, 11 พร้อมให้ ใฝ่รู้

15

16 Care & Share/ Give& Grow การจัดการความรู้ การจัดการความสัมพันธ์ Share & Shine

17 … KM เริ่มต้นที่ ใจ … เป็นเรื่อง ของสายใย … เป็นเรื่อง ของสายใย … เป็นเรื่อง ของเครือข่าย … เป็นเรื่อง ของเครือข่าย … เป็นเรื่องของ ความเชื่อมโยง … ที่มาจาก ความผูกพัน อันมั่นคง

18 ส่วนหัว ส่วนตา มองว่ากำลังจะไปทางไหน ต้องตอบได้ว่า “ ทำ KM ไปเพื่ออะไร ” Knowledge Vision (KV) Knowledge Sharing (KS) ส่วนกลางลำตัว ส่วนที่เป็น “ หัวใจ ” ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Share & Learn) Knowledge Assets (KA) ส่วนหาง สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้ ICT “ สะบัดหาง ” สร้างพลังจาก CoPs จาก KS สู่ KA

19 สิบเรื่องสำคัญที่สุดที่จะต้องรู้ หารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากที่ไหน เอามาปรับใช้ได้อย่างไร ควรปรึกษาใคร สิบเรื่องสำคัญที่สุดที่จะต้องรู้ หารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากที่ไหน เอามาปรับใช้ได้อย่างไร ควรปรึกษาใคร เพิ่ม สรุป เพิ่ม สรุป เพิ่ม สรุป บทเรียน สรุป บทเรียน ขุมความรู้ (Knowledge Asset) เรื่อง ……..

20 ประเด็น / หลักการ แหล่งข้อมูล / บุคคล โทร.... “ “ “ “ เรื่องเล่า & คำพูด “ เราทดลอง วิธีการใหม่ …”..... เป็นขุมความรู้ (Knowledge Assets) ที่มีบริบท และรายละเอียด ตามกาละและเทศะที่ต้องการความรู้นั้น

21

22

23 Knowledge Assets (KA) Knowledge Vision (KV) ส่วนหัว ส่วนตา มองว่ากำลังจะไปทางไหน ต้องตอบได้ว่า “ ทำ KM ไปเพื่ออะไร ” Knowledge Sharing (KS) ส่วนกลางลำตัว ส่วนที่เป็น “ หัวใจ ” ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Share & Learn) ส่วนหาง สร้างคลังความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้ ICT สร้าง CoPs ที่มีพลัง ดุจดั่งปลา “ สะบัดหาง ” Knowledge Practitioners CKO Knowledge Facilitators “ คุณกิจ ” “ คุณอำนวย ” “ คุณ.......” Chief Knowledge Officer

24 หนังสือใหม่....มีจำหน่ายในงาน !


ดาวน์โหลด ppt การบรรยายเรื่อง “ แนวปฏิบัติจัดการความรู้ ” (The Practices of Knowledge Management) โดย ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการสื่อสาร พัฒนาการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google