งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 PMQA PMQA : STATUS ระดับความมีส่วนร่วม ต่ำกลางสูง การรับรู้ ความเข้าใจ การนำไปปฏิบัติ การประเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 PMQA PMQA : STATUS ระดับความมีส่วนร่วม ต่ำกลางสูง การรับรู้ ความเข้าใจ การนำไปปฏิบัติ การประเมินผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 PMQA PMQA : STATUS ระดับความมีส่วนร่วม ต่ำกลางสูง การรับรู้ ความเข้าใจ การนำไปปฏิบัติ การประเมินผล

2 2 PMQA P : Plan = วางแผน D : Do = ปฏิบัติ C : Check = ตรวจวัด A : Act = ปรับปรุง

3 3 PMQA P : Plan = วางแผน กำหนดนโยบาย กำหนดเป้าหมาย กำหนดแผนปฏิบัติงาน ปัญหา/ อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ...............................???

4 4 PMQA D : Do = ปฏิบัติ สื่อสาร (รับรู้ เข้าใจ ยอมรับ มุ่งมั่น) กำหนดวิธีการ และ ฝึกอบรม ปฏิบัติงานตามที่กำหนด บันทึกผล ปัญหา/ อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ...............................???

5 5 PMQA C : Check = ตรวจวัด ตรวจสอบ วัดผล ตรวจประเมิน ปัญหา/ อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ...............................???

6 6 PMQA A : Act = ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง พัฒนา ให้ดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การวางแผน ต่อไป ปัญหา/ อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ...............................???

7 7 PMQA P : D : C : A Integration ปัญหา/ อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ...............................???

8


ดาวน์โหลด ppt 1 PMQA PMQA : STATUS ระดับความมีส่วนร่วม ต่ำกลางสูง การรับรู้ ความเข้าใจ การนำไปปฏิบัติ การประเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google