งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Service Profile บริการ / ทีม : โรงพยาบาล วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Service Profile บริการ / ทีม : โรงพยาบาล วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Service Profile บริการ / ทีม : โรงพยาบาล วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

2 2 Plan Do Study Act ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ : กระบวนการ หลัก Purpose : ความต้องการของผู้รับ ผลงาน ข้อกำหนดทาง วิชาชีพ จุดเน้นขององค์กร วัตถุประสง ค์ ตัวชี้วัด ประเด็น สำคัญ ความเสี่ยง สำคัญ ความ ต้องการ ความ คาดหวัง Service Profile (Unit/Team Profile) โรค / หัตถการ สำคัญ ออกแบบระบบ ทบท วน ประเ มิน เรียน รู้ ปรับปรุง ( เฉพาะบริการดูแลผู้ป่วย ) บริบ ท

3 3 บริการ / ทีม : บริบท (Context) ความมุ่งหมาย (Purpose): ขอบเขตบริการ (Scope of Service): ความต้องการของผู้รับผลงานสำคัญ : ลักษณะสำคัญของงานบริการและปริมาณงาน : ความต้องการในการประสานงานภายในที่สำคัญ : ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ (Key Quality Issues): ศ้กยภาพและข้อจำกัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เทคโนโลยี ความท้าทายและความเสี่ยงที่สำคัญ ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง :

4 4 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด การ พัฒนา ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ / ความท้าทายที่สำคัญ เป้าหมาย / วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและผลลัพธ์ (Link) กิจกรรมพัฒนา (Link) บริการ / ทีม : เรื่อง...... ตัวชี้วัด.....

5 5 แผนภูมิกระบวนการทำงาน ( รวมทั้งความเสี่ยงและตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน ) บริการ / ทีม :

6 6 กิจกรรมทบทวนคุณภาพ การทบทวนคำร้องเรียน การทบทวนเมื่อส่งต่อ / ขอย้าย / ปฏิเสธการรักษา การทบทวนข้างเตียง (C3THER) การทบทวนโดยผู้ชำนาญกว่า การทบทวนการติดเชื้อในโรงพยาบาล การทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยา / ผลไม่พึงประสงค์จากยา การทบทวนเหตุการณ์สำคัญ / เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ การทบทวนเวชระเบียน การทบทวนการใช้ข้อมูลวิชาการ (Scientific Evidence Review) การทบทวนการใช้ทรัพยากร (UR) การทบทวนตัวชี้วัด (KPI Review) Team Specific Activities Hospital-wide Combination บริการ / ทีม :

7 7 กลุ่มประชากรทางคลินิกที่ สำคัญ (Key Clinical Population) Example: Acute Appendicitis บริการ / ทีม :

8 8 ตัวชี้วัด : กราฟ /control chart/ ข้อมูล การแปลผลและการใช้ประโยชน์ บริการ / ทีม :

9 9 บทเรียนจากการพัฒนา ปัญหา / โอกาสพัฒนา วัตถุประสงค์ การปรับปรุง / เปลี่ยนแปลง ผลลัพธ์ เรื่อง : บริการ / ทีม :

10 10 การทบทวนข้างเตียง ความครอบคลุม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น วิธีการ / ความถี่ / ผู้เข้าร่วม กรณีตัวอย่าง บริการ / ทีม :

11 11 การทบทวนเมื่อส่งต่อ ขอย้าย ปฏิเสธการรักษา ความครอบคลุม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น วิธีการ / ความถี่ / ผู้เข้าร่วม กรณีตัวอย่าง บริการ / ทีม :

12 12 การทบทวนโดยผู้ชำนาญกว่า ความครอบคลุม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น วิธีการ / ความถี่ / ผู้เข้าร่วม กรณีตัวอย่าง บริการ / ทีม :

13 13 การทบทวนการใช้ข้อมูล วิชาการ ความครอบคลุม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น วิธีการ / ความถี่ / ผู้เข้าร่วม กรณีตัวอย่าง บริการ / ทีม :

14 14 การทบทวนตัวชี้วัด ความครอบคลุม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น วิธีการ / ความถี่ / ผู้เข้าร่วม กรณีตัวอย่าง บริการ / ทีม :

15 15 การทบทวนการติดเชื้อใน โรงพยาบาล ความครอบคลุม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น วิธีการ / ความถี่ / ผู้เข้าร่วม กรณีตัวอย่าง บริการ / ทีม :

16 16 การทบทวนความคลาดเคลื่อนทางยา / ผล ไม่พึงประสงค์จากยา ความครอบคลุม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น วิธีการ / ความถี่ / ผู้เข้าร่วม กรณีตัวอย่าง บริการ / ทีม :

17 17 การทบทวนเหตุการณ์สำคัญ ความครอบคลุม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น วิธีการ / ความถี่ / ผู้เข้าร่วม กรณีตัวอย่าง บริการ / ทีม :

18 18 การทบทวนเวชระเบียน ความครอบคลุม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น วิธีการ / ความถี่ / ผู้เข้าร่วม กรณีตัวอย่าง บริการ / ทีม :

19 19 การทบทวนการใช้ทรัพยากร ความครอบคลุม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น วิธีการ / ความถี่ / ผู้เข้าร่วม กรณีตัวอย่าง บริการ / ทีม :

20 20 การทบทวนคำร้องเรียน ความครอบคลุม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น วิธีการ / ความถี่ / ผู้เข้าร่วม กรณีตัวอย่าง บริการ / ทีม :

21 21 Initial Assessment Entry Consultation Investigation Diagnosis Planning Observation Operation Anesthesia OR Transfer Preop Care Anesthesia Operative Procedure Postanes Care Postop care & monitoring D/C plan Follow up Risk Prevention Form/CPG/ CareMap Link KPI Link CQI Link Research Link Delayed/missed diagnosis Delayed operation SSI “Door to operation” time SSI rate Anes complication Patho. Diag. confirmed Predictive value of US Use of clinical sign Undetected change Care Process Clinical Tracer: Ac Appendicitis


ดาวน์โหลด ppt 1 Service Profile บริการ / ทีม : โรงพยาบาล วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google