งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวนให้ถึง แก่น น. พ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล สถาบันพัฒนาและรับรอง คุณภาพโรงพยาบาล Care & Share ครั้งที่ 2 การจัดการความรู้ในกลุ่มโรงพยาบาลภาคเหนือตอนล่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวนให้ถึง แก่น น. พ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล สถาบันพัฒนาและรับรอง คุณภาพโรงพยาบาล Care & Share ครั้งที่ 2 การจัดการความรู้ในกลุ่มโรงพยาบาลภาคเหนือตอนล่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทบทวนให้ถึง แก่น น. พ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล สถาบันพัฒนาและรับรอง คุณภาพโรงพยาบาล Care & Share ครั้งที่ 2 การจัดการความรู้ในกลุ่มโรงพยาบาลภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 31 สิงหาคม 2547

2 ข้อแนะนำเพื่อการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการเรียนรู้กระบวนการ – จากเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จะพัฒนาเพื่อ ยกระดับให้สูงขึ้นได้อย่างไร – จากแนวทางที่เสนอไว้ในการทบทวน มีใคร ทำอะไรที่แผลงๆ แตกต่างออกไป หรือต่อ ยอดให้เจ๋งขึ้นอย่างไร เพราะเหตุใด เพื่อการเรียนรู้เนื้อหา – บทเรียน / ความรู้ที่ได้จากการฟังเรื่องเล่าคือ อะไร จะไปประยุกต์ใช้ในเชิงกว้างได้ อย่างไร

3 System Perspective การใช้มุมมองเชิงระบบ Med Error Root CausesImpact Goals & Vertical Alignment Key Quality Dimension IntegrationPDCA Information, Education & Communication Human capital Environment Equipment Process Design Process Control & Monitor Risk Management Leadership & Culture Access Accept Appropriate Competency Continuity Effective Efficient Safety Customer Organization Profession Community Team Workplan Process System Evaluation Improvement Learning Behaviour Environment Health Service Genetic

4 System Perspective การใช้มุมมองเชิงระบบ Health Issues Root CausesImpact Goals & Vertical Alignment Key Quality Dimension IntegrationPDCA Information, Education & Communication Human capital Environment Equipment Process Design Process Control & Monitor Risk Management Leadership & Culture Access Accept Appropriate Competency Continuity Effective Efficient Safety Customer Organization Profession Community Team Workplan Process System Evaluation Improvement Learning Behaviour Environment Health Service Genetic

5 System Perspective ครอบคลุมด้วยการใช้มุมมองเชิง ระบบ Health Issues Root CausesImpact Goals & Vertical Alignment Key Quality Dimension IntegrationPDCA ถ้าไม่แก้ไข จะเสียหายอย่างไร เป้าหมายสำคัญของเรื่องนี้คืออะไร เชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่อย่างไร สาเหตุลึกๆ ของปัญหาคืออะไร เชื่อมคน เชื่อมงาน อย่างไรจะวัดผล ปรับปรุง และเรียนรู้อย่างไร

6 จากบันไดขั้นที่ 1 จุดพลังส่งต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับเปลี่ยนระบบงาน สร้างการเรียนรู้เรียนรู้ทุกครั้งที่ทำกิจกรรม นำเนื้อหามาใช้ประโยชน์ สร้างนวตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ถามคำถามพื้นฐานสม่ำเสมอ ทบทวนเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทุกครั้ง C3THER เป็นประจำทุกวัน รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ป่วยทุกวัน สำรวจความเสี่ยงทุกวัน จากตั้งรับสู่การป้องกันที่เป็นระบบ จากป้องกันความเสี่ยงสู่การเพิ่มคุณค่า จากทบทวนรายผู้ป่วยไปสู่กลุ่มผู้ป่วย เชื่อมโยงการพัฒนาหน่วยกับทิศทางองค์กร พรุ่งนี้จะทำอะไรให้ดีขึ้น จะทำให้งานง่ายขึ้นอย่างไร จะทำให้เพื่อนของเราทำงานง่ายขึ้นอย่างไร จะเพิ่มคุณค่าให้ลูกค้าของเราอย่างไร เราทำหน้าที่ตามเป้าหมายสมบูรณ์หรือยัง C3THER, After Action Review กรณีศึกษา, บอกเล่าเรื่องราว, อ้างอิงในคู่มือ องค์รวม สร้างเสริม Purpose, Priority, Process Improvement, KPI

7 ปรับเปลี่ยนระบบงาน จากตั้งรับสู่การป้องกันที่เป็นระบบ จากป้องกันความเสี่ยงสู่การเพิ่มคุณค่า จากทบทวนรายผู้ป่วยไปสู่กลุ่มผู้ป่วย เชื่อมโยงการพัฒนาหน่วยกับทิศทางองค์กร ติดตามเครื่องชี้วัดทางคลินิกในประเด็นที่เรา concern ใช้มุมมองสหสาขาวิชาชีพมาร่วมกันพัฒนา ใช้มุมมองแบบองค์รวมเข้ามาเพิ่มคุณค่า ใช้ gap analysis เพื่อตรวจสอบหาข้อมูลวิชาการมาใช้ ใช้อุบัติการณ์ที่เกิดมาวิเคราะห์ root cause และปรับระบบ ใช้จุดอ่อนที่พบจากการทบทวนเวชระเบียนมาปรับปรุง เรียนรู้จากคนที่ทำได้ดีกว่าเรา คิดนอกกรอบ แนวคิดองค์รวม แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ เชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบเฉพาะ พัฒนางานอย่างเป็นระบบ : Purpose, Priority, Process Improvement, KPI

8 ยึดเป้าหมาย หลากหลายวิธี ไม่ติดรูปแบบ ผู้ป่วยเบาหวาน ควบคุมสภาวะสุขภาพของตนได้ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ติดตามเครื่องชี้วัดสำคัญ มาช่วยกันดูหลายๆ มุม รุมดูแลแบบองค์รวม สวมความรู้วิชาการใช้อุบัติการณ์มาวิเคราะห์ เจาะหาจุดอ่อนจากบันทึก ศึกษาจากผู้เยี่ยมยุทธ์ Evidence-based Practice Holistic Care Multidisciplinary Team Benchmarking Root cause Analysis from Incidence Medical Record Review KPI Monitoring

9 Medical Record Assessment PlanningImplementationEvaluationPreparation Record Bedside Review (C3THER) Risk & Care Communication Continuity & D/C plan Team work HRD Environment & Equipment Other Reviews Complaint Management System Adverse Event/Risk Management System Competency Management System Infection Control Drug Management System Medical Record System Resource Management System (UR) Measurement & Monitoring System Individual Patient Aggregate Level -Unit Level -CLT Level -Hospital Level Unit/CLT Profile Against Advice Morbidity Mortality Context Core Process Objectives & Monitoring CQI Further Challenges Key clinical conditions Key risk Specific working conditions Check Act Nursing Medical Education Rehab Nutrition


ดาวน์โหลด ppt ทบทวนให้ถึง แก่น น. พ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล สถาบันพัฒนาและรับรอง คุณภาพโรงพยาบาล Care & Share ครั้งที่ 2 การจัดการความรู้ในกลุ่มโรงพยาบาลภาคเหนือตอนล่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google