งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA:01 HA คืออะไร วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียน 1. เข้าใจความหมาย แนวคิด เหตุผล วิวัฒนาการของ HA 2. เข้าใจกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA:01 HA คืออะไร วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียน 1. เข้าใจความหมาย แนวคิด เหตุผล วิวัฒนาการของ HA 2. เข้าใจกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA:01 HA คืออะไร วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียน 1. เข้าใจความหมาย แนวคิด เหตุผล วิวัฒนาการของ HA 2. เข้าใจกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ HA 3. เข้าใจภาพรวมของมาตรฐาน การจัด หมวดหมู่ การเชื่อมโยง ประเด็นสำคัญของมาตรฐาน แและ แนวทางการใช้มาตรฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพ

2 Hospital Accreditation คืออะไร ( โดยพยัญชนะ ) Credit Credit หมายถึงความน่าไว้ใจ เกียรติยศ Accredit Accredit หมายถึงการให้ความ ไว้วางใจ ให้ความเชื่อถือ Hospital Accreditation Hospital Accreditation หมายถึง การประเมินและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาล สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA:02

3 Hospital Accreditation คืออะไร ( โดยพยัญชนะ ) โครงการ : โครงการ : พัฒนาและรับรอง คุณภาพโรงพยาบาล รับรอง : รับรอง : กระบวนการคุณภาพ โรงพยาบาล สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA:03

4 Hospital Accreditation คือ อะไร ( โดยอรรถะ ) Hospital Accreditation Hospital Accreditation คือกลไก กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาระบบงาน ภายในของโรงพยาบาลอย่างเป็น ระบบทั้งองค์กร ทำให้องค์กรเกิดการ เรียนรู้ มีการประเมินและพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่อง การรับรองเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ส่วน เดียวในขั้นตอนส่วนสุดท้ายของ กระบวนการ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA:04

5 แนวคิดของ HA คุณค่าของความ เป็นไทย คุณค่าของความ เป็นไทย พัฒนาคน พัฒนาคน กระบวนการ เรียนรู้ กระบวนการ เรียนรู้ จิตวิญญาณของ คุณภาพ จิตวิญญาณของ คุณภาพ มาตรฐาน มาตรฐาน การประเมินตนเอง การประเมินตนเอง การประเมินจาก ภายนอก การประเมินจาก ภายนอก การรับรอง การรับรอง สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA:05

6 ทำไมต้องมี HA อุดมการณ์ของชาติตามรัฐธรรมนูญ อุดมการณ์ของชาติตามรัฐธรรมนูญ ทิศทางการพัฒนาประเทศ สังคม คุณภาพ ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สมานฉันท์ ทิศทางการพัฒนาประเทศ สังคม คุณภาพ ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สมานฉันท์ ความต้องการของสังคม ความต้องการของสังคม สถานการณ์ของระบบบริการสุขภาพ สถานการณ์ของระบบบริการสุขภาพ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA:06

7 ประชาชนสังคม ผู้ป่วย / ญาติ ผู้ปฎิบัติงาน ผู้บริหาร องค์กรวิชาชีพ ผู้จ่ายเงิน ใครจะได้อะไรจากการรับรองคุณภาพ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA:07

8 เป้าหมายของ HA กระตุ้นโรงพยาบาล กระตุ้นโรงพยาบาล สร้างความรับผิดชอบ ต่อสังคม สร้างความรับผิดชอบ ต่อสังคม ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ ผู้บริโภค ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ ผู้บริโภค สร้างสังคมแห่งการ เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสังคมแห่งการ เรียนรู้ร่วมกัน สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA:08

9 วิวัฒนาการของ HA เริ่มจากการตรวจรับรองโรงพยาบาลเพื่อเป็น สถานที่ฝึกอบรมศัลยแพทย์ การ ทำงานร่วมกัน เปลี่ยนจากการเน้นที่แพทย์ มาสู่จุดเน้นของการ ทำงานร่วมกันระหว่างวิชาชีพต่างๆ กระบวนการและผลลัพธ์ เปลี่ยนจากการเน้นที่โครงสร้างและเอกสาร มา สู่ กระบวนการและผลลัพธ์ ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เปลี่ยนจากการเน้นที่ตัวผู้ปฏิบัติงาน มาสู่การ เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง กระบวนการเรียนรู้ เปลี่ยนจากกระบวนการตรวจสอบ มาเป็น กระบวนการเรียนรู้ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA:09

10 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA:10

11 รพ. พัฒนา คุณภาพ ได้การรับรอง คุณภาพ แรงจูงใจ - ผู้จ่ายเงิน - ประชาชน -Professional Accountability ภาพใหญ่ของระบบคุณภาพ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA:11

12 ประเด็นหลักในการรับรอง มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพ มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพ มีทรัพยากรที่เพียงพอ และการจัดการ ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ มีทรัพยากรที่เพียงพอ และการจัดการ ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ มีระบบป้องกันความเสี่ยง การพัฒนา คุณภาพอย่างต่อเนื่อง และธำรงไว้ซึ่ง คุณภาพที่พัฒนาได้ มีระบบป้องกันความเสี่ยง การพัฒนา คุณภาพอย่างต่อเนื่อง และธำรงไว้ซึ่ง คุณภาพที่พัฒนาได้ มีการกำกับดูแลมาตรฐานและจริยธรรม วิชาชีพ มีการกำกับดูแลมาตรฐานและจริยธรรม วิชาชีพ มีการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและดูแลจริยธรรม องค์กร มีการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและดูแลจริยธรรม องค์กร มีกระบวนการทำงานและการดูแลผู้ป่วยซึ่ง เน้นการทำมาตรฐานวิชาชีพและความรู้ที่ ทันสมัย มาตอบสนองความต้องการของ ผู้ป่วย มีกระบวนการทำงานและการดูแลผู้ป่วยซึ่ง เน้นการทำมาตรฐานวิชาชีพและความรู้ที่ ทันสมัย มาตอบสนองความต้องการของ ผู้ป่วย สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA:12

13 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA:13


ดาวน์โหลด ppt สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA:01 HA คืออะไร วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียน 1. เข้าใจความหมาย แนวคิด เหตุผล วิวัฒนาการของ HA 2. เข้าใจกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google