งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 โดย พีณา สลีวงศ์ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

2 ตอบคำถาม ?? 1. การประกันคุณภาพการศึกษา คือ อะไร
2. ใครได้ประโยชน์จากการประกันคุณภาพฯ บ้าง 3. หน่วยงานท่านทำอะไร ที่เป็นการประกันคุณภาพ บ้าง 4. ท่านทำอะไรบ้างในการประกันคุณภาพ

3 จะเริ่มอย่างไร จุดเริ่มต้น สร้างความเข้าใจ วางแผน / วางระบบ
วางแผน / วางระบบ ปรับปรุงแก้ไข ผู้บริหารตระหนักและให้ความสำคัญ นำไปปฏิบัติ ตรวจสอบ/ประเมิน

4 ประกันคุณภาพทำไม การประกันคุณภาพ คือ ระบบการบริหารจัดการที่กำกับขบวนการดำเนินงาน (การผลิต การบริการ) เพื่อให้เกิดความมั่นใจและรับรองได้ว่าผลและ/ผลลัพธ์จากการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ…. “ สร้างความมั่นใจให้ผู้เกี่ยวข้อง(ผู้ปกครอง นักศึกษา ประชาชนทั่วไป) ว่าผู้จบการศึกษาจะมีคุณภาพตามที่ต้องการ”

5 การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วนที่สำคัญ
1. การประกันคุณภาพภายใน 2. การประกันคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพภายใน เป็นการจัดกิจกรรมการควบคุมคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย โดยการจัดระบบและกลไกตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพที่กำหนดไว้ เพื่อให้มีความมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยดำเนินการตามภารกิจหลักอย่างมีคุณภาพ การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยโดยหน่วยงานภายนอก (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา [องค์การมหาชน]:สมศ.)เพื่อประกันว่ามหาวิทยาลัยดำเนินการตามภารกิจหลักได้อย่างมีคุณภาพกระบวนการประกันคุณภาพจากภายใน การประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพ

6 เก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติ Phase 1 Phase 2 Phase 3 ให้ใจ เปิดใจยอมรับ การประกันคุณภาพ ให้ความร่วมมือในการ ปฏิบัติตาม นโยบาย /ระบบ / แผนงาน ของหน่วยงาน เก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน

7 ข้อมูลในการปฏิบัติงาน
งานหลัก งานรอง งานอื่นๆ การพัฒนาเอง ภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรให้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุในสัญญาจ้างหรือ โดยการแต่งตั้งของ มหาวิทยาลัยหรือโดยการมอบหมายของผู้บังคับบัญชาเป็นหน้าที่หลักที่ปฏิบัติเป็นกิจวัตรซึ่งมีความแตกต่างกันตามสายงานของแต่ละหน่วยงาน ภาระงานนอกเหนือจากงานหลัก และต้องได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ปฏิบัติในเวลาทำการ การได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต่างๆ การเป็นวิทยากร ภายใน ภายนอก การทำงานวิจัย ที่ปรึกษากิจกรรม การทำกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การเข้าร่วมสัมมนาอบรม -ภายใน -ภายนอก การได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ

8 ให้ความร่วมมือให้ข้อมูลกับคณะผู้ ประเมินคุณภาพในและภายนอก
แนวทางปฏิบัติ Phase 4 Phase 5 Phase 6 จัดทำแฟ้มสะสมงาน / ประเมินตนเอง ให้ความร่วมมือส่งข้อมูลให้แก่ กรรมการ QA คณะ/ผู้บริหาร ให้ความร่วมมือให้ข้อมูลกับคณะผู้ ประเมินคุณภาพในและภายนอก

9 แนวทางการปฏิบัติของกรรมการ QA
รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล จัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประสานงานกับqao เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน ส่งเสริมกิจกรรมการประกันคุณภาพให้บุคลากรในหน่วยงาน

10 แนวทางสู่คุณภาพ Plan วางแผน กำหนดตัวชี้วัด ACT
นำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน Do ลงมือปฏิบัติ CHECK วัดประเมินผลการปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน

11 Thank You สำนักประกันคุณภาพการศึกษา The Educational Quality Assurance Office


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google