งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการปฏิบัติงานด้านประกัน คุณภาพการศึกษา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 โดย พีณา สลีวงศ์ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการปฏิบัติงานด้านประกัน คุณภาพการศึกษา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 โดย พีณา สลีวงศ์ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการปฏิบัติงานด้านประกัน คุณภาพการศึกษา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 โดย พีณา สลีวงศ์ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

2 ตอบคำถาม ?? 1. การประกันคุณภาพการศึกษา คือ อะไร 2. ใครได้ประโยชน์จากการประกันคุณภาพฯ บ้าง 3. หน่วยงานท่านทำอะไร ที่เป็นการประกันคุณภาพ บ้าง 4. ท่านทำอะไรบ้างในการประกันคุณภาพ

3 จะเริ่มอย่างไร ปรับปรุงแก้ไข สร้างความเข้าใจ วางแผน / วางระบบ นำไปปฏิบัติ ตรวจสอบ / ประเมิน จุดเริ่มต้น ผู้บริหารตระหนักและให้ความสำคัญ

4 ประกันคุณภาพทำไม การประกันคุณภาพ คือ ระบบการบริหาร จัดการที่กำกับขบวนการดำเนินงาน ( การ ผลิต การบริการ ) เพื่อให้เกิดความมั่นใจและ รับรองได้ว่าผลและ / ผลลัพธ์จากการ ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและจุดประสงค์ที่ กำหนดไว้ ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ …. “ สร้างความมั่นใจให้ผู้เกี่ยวข้อง ( ผู้ปกครอง นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ) ว่าผู้จบการศึกษาจะมีคุณภาพตามที่ต้องการ ”

5 การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วนที่สำคัญ 1. การประกันคุณภาพภายใน 2. การประกันคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพภายใน เป็นการจัดกิจกรรมการ ควบคุมคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย โดยการจัดระบบและกลไกตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ คุณภาพที่กำหนดไว้ เพื่อให้มีความมั่นใจว่ามหาวิทยาลัย ดำเนินการตามภารกิจหลักอย่างมีคุณภาพ การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการตรวจสอบและ ประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยโดยหน่วยงานภายนอก ( สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา [ องค์การมหาชน ]: สมศ.) เพื่อประกันว่ามหาวิทยาลัย ดำเนินการตามภารกิจหลักได้อย่างมีคุณภาพกระบวนการ ประกันคุณภาพจากภายใน การประเมินคุณภาพและการ รับรองคุณภาพ

6 แนวทางปฏิบัติ เก็บ ข้อมูล การ ปฏิบัติงา น ให้ความ ร่วมมือใน การ ปฏิบัติ ตาม นโยบาย / ระบบ / แผนงาน ของ หน่วยงา น ให้ใจ เปิด ใจยอมรับ การ ประกัน คุณภาพ ให้ใจ เปิด ใจยอมรับ การ ประกัน คุณภาพ Phase 1 Phase 2 Phase 3

7 ข้อมูลในการปฏิบัติงาน งานหลักงานรองงานอื่นๆการพัฒนาเอง ภาระงานที่ ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติเป็น ลายลักษณ์ อักษรให้ปฏิบัติ ตามหน้าที่ที่ระบุ ในสัญญาจ้าง หรือ โดยการแต่งตั้ง ของ มหาวิทยาลัย หรือโดยการ มอบหมายของ ผู้บังคับบัญชา เป็นหน้าที่หลัก ที่ปฏิบัติเป็น กิจวัตรซึ่งมี ความแตกต่าง กันตามสายงาน ของแต่ละ หน่วยงาน ภาระงาน นอกเหนือจา กงานหลัก และต้อง ได้รับ มอบหมาย เป็นลาย ลักษณ์อักษร ให้ปฏิบัติใน เวลาทำการ การได้รับ แต่งตั้งเป็น กรรมการต่างๆ การเป็น วิทยากร - ภายใน - ภายนอก การทำงานวิจัย ที่ปรึกษา กิจกรรม การทำกิจกรรม ทำนุบำรุง ศิลปะและ วัฒนธรรม การเข้าร่วม สัมมนาอบรม - ภายใน - ภายนอก การได้รับรางวัล / ประกาศเกียรติ คุณ

8 แนวทางปฏิบัติ ให้ความ ร่วมมือ ให้ข้อมูล กับคณะ ผู้ ประเมิน คุณภาพ ในและ ภายนอก ให้ความ ร่วมมือส่ง ข้อมูล ให้แก่ กรรมการ QA คณะ / ผู้บริหาร จัดทำแฟ้ม สะสมงาน / ประเมิน ตนเอง จัดทำแฟ้ม สะสมงาน / ประเมิน ตนเอง Phase 4 Phase 5 Phase 6

9 แนวทางการปฏิบัติของกรรมการ QA – รวบรวมข้อมูล – ตรวจสอบข้อมูล – จัดทำรายงานการ ประเมินตนเอง (SAR) – ประสานงานกับ qao เพื่อรับการประเมิน คุณภาพภายใน – ส่งเสริมกิจกรรมการ ประกันคุณภาพให้ บุคลากรใน หน่วยงาน

10 แนวทางสู่คุณภาพ กำหนดตัวชี้วัด Plan วางแผน ACT นำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน CHECK วัดประเมินผลการปฏิบัติงาน บันทึกผลการปฏิบัติงาน Do ลงมือปฏิบัติ

11 Thank You สำนักประกันคุณภาพการศึกษา The Educational Quality Assurance Office http://qao.payap.ac.th E-Mail : qa@payap.ac.th http://qao.payap.ac.th


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการปฏิบัติงานด้านประกัน คุณภาพการศึกษา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 โดย พีณา สลีวงศ์ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google