งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management-RBM) ผลสัมฤทธิ์ (Results) ผลลัพธ์ (O utcomes) ผลผลิต (O utputs) คือ วิธีการบริหารจัดการที่เป็นระบบที่ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management-RBM) ผลสัมฤทธิ์ (Results) ผลลัพธ์ (O utcomes) ผลผลิต (O utputs) คือ วิธีการบริหารจัดการที่เป็นระบบที่ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management-RBM) ผลสัมฤทธิ์ (Results) ผลลัพธ์ (O utcomes) ผลผลิต (O utputs) คือ วิธีการบริหารจัดการที่เป็นระบบที่ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ หรือ ผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก โดย มีผลการวัดผลการ ปฏิบัติการที่ชัดเจน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

2 ผลผลิต กิจกรรม งาน หรือ บริการทำเสร็จสมบรูณ์แล้วเพื่อส่งให้ผู้รับบริการ ผลลัพธ์ เหตุการณ์ สิ่งที่เกิดขึ้น หรือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นนอกโครงการและมีความเกี่ยวข้อง โดยตรง ต่อผู้ใช้บริการและสาธารณะ

3 ผลผ ลิต หมายถึง สิ่งของหรือบริการที่เป็นรูปธรรมหรือรับรู้ได้ที่จัดทำ หรือผลิตโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บุคคลภายนอก ได้ใช้ประโยชน์ เป็น คำตอบที่ว่าจะได้รับอะไรจาก การผลิตหรือการ จัดจ้าง / จัดการ

4 ผลลัพธ์ หมายถึง ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตและผลกระทบ ที่มีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมจาการใช้ประโยชน์ จากสินค้าและบริการที่จัดทำหรือผลิตขึ้นมา โดยหน่วยงานของรัฐ เป็น คำตอบที่ว่าทำไมจึงมีการผลิต หรือมีการจัดจ้าง / จัดซื้อผลผลิตนั้น

5 พันธกิจ (Mission) วิสัยทัศน์ (Vision) เป้าประสงค์รวม (Overall Goals) กลยุทธ์ที่สำคัญ Balanced Scorecard การเงิน CSF KPI ผู้รับบริก าร CSF KPI องค์กร CSF KPI นวัตกรร ม CSF KPI

6 ปัจจัยหลักแห่ง ความสำเร็จ (Critical Success Factor) ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จมาจากการตอบคำถามว่า “ สิ่งที่เราต้องทำให้มีหรือให้เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ขององค์กร คืออะไร

7 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก (Key Performance Indicatior) ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักสื่อสารความคืบหน้า ของการบรรลุปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลักสามารถตอบคำถามที่ว่า “ เราจะวัดความก้าวหน้าของของการบรรลุปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จได้อย่างไร

8 การวางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์ สถานการณ์ ระบุวิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม กำหนดเป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์ (Goal / Objective) นโยบาย กลยุทธ์ กลวิธี แผนงาน โครงการ กิจกรรม

9 หลักการสร้าง KPI วัดอะไร และหน่วยวัด จำนวน ปริมาณ เป็นตัวเลข Baseline ฐานเริ่มต้น Benchmark ฐานวัดรอย เวลาเริ่ม สิ้นสุด แนวโน้ม เป้าหมาย

10 หลักการสร้าง KPI วัดอะไร และหน่วยวัด จำนวน ปริมาณ เป็นตัวเลข Baseline ฐานเริ่มต้น Benchmark ฐานวัดรอย เวลาเริ่ม สิ้นสุด แนวโน้ม เป้าหมาย


ดาวน์โหลด ppt การบริหารผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management-RBM) ผลสัมฤทธิ์ (Results) ผลลัพธ์ (O utcomes) ผลผลิต (O utputs) คือ วิธีการบริหารจัดการที่เป็นระบบที่ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google