งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information System Project Management การบริหารโครงการและบริบท เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information System Project Management การบริหารโครงการและบริบท เทคโนโลยีสารสนเทศ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information System Project Management การบริหารโครงการและบริบท เทคโนโลยีสารสนเทศ 2

2 หัวข้อ  วิธีการเชิงระบบ  ตัวแบบวงกลมสามวงสำหรับการบริหารโครงการ  ความเข้าใจองค์การ  การบริหารผู้มีส่วนได้เสีย  ขั้นตอนโครงการและวงจรชีวิตของโครงการ  วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์  วงจรชีวิตของโครงการกับวงจรชีวิตการพัฒนา ซอฟต์แวร์  กลุ่มกระบวนการบริหารโครงการ  บริบทของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ  สรุป

3 วิธีการเชิงระบบ  วิธีการเชิงระบบคือ วิธีการเชิงวิเคราะห์แบบองค์รวมเพื่อ การแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อน เป็นวิธีการที่รวมการใช้ ปรัชญาระบบ (systems philosophy) การวิเคราะห์ระบบ (systems analysis) และการบริหารระบบ (system management)  ปรัชญาระบบคือ ตัวแบบภาพรวมทั้งหมดสำหรับการคิด เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เสมือนระบบ การวิเคราะห์ระบบคือ วิธีการ แก้ปัญหาที่ต้องมีการกำหนดขอบเขตของระบบ การแบ่ง ระบบเป็นส่วนๆ การระบุและการประเมินปัญหา โอกาส ข้อจำกัด และความต้องการ จากนั้น นักวิเคราะห์ระบบ ตรวจสอบคำตอบที่เป็นทางเลือกสำหรับการปรับปรุง สถานการณ์ปัจจุบัน กำหนดทางเลือกที่ดีที่สุด (optimum) หรืออย่างน้อยทางเลือกที่พึงพอใจ (satisfactory) หรือ แผนการดำเนินการ รวมทั้งตรวจสอบแผนกับระบบทั้งหมด การบริหารระบบหมายถึงประเด็นเชิงธุรกิจ เทคโนโลยี และ องค์การที่เกี่ยวกับการสร้าง การบำรุงรักษา และการทำการ เปลี่ยนแปลงให้กับระบบ

4 ตัวแบบวงกลมสามวงสำหรับการบริหารโครงการ

5 ความเข้าใจองค์การ  กรอบขององค์การ  โครงสร้างองค์การ  วัฒนธรรมองค์การ

6 ความเข้าใจองค์การ ( ต่อ ) กรอบขององค์การ  กรอบโครงสร้าง (structural frame)  กรอบทรัพยากรมนุษย์ (human resources frame)  กรอบการเมือง (political frame)  กรอบสัญลักษณ์ (symbolic frame)

7 ความเข้าใจองค์การ ( ต่อ ) โครงสร้างองค์การ  โครงสร้างตามหน้าที่  โครงสร้างแบบโครงการ  โครงสร้างแบบแมทริกซ์

8

9

10 ความเข้าใจองค์การ ( ต่อ ) โครงสร้างแบบแมทริกซ์  โครงสร้างแมทริกซ์แบบอ่อนๆ (weak matrix)  โครงสร้างแมทริกซ์แบบสมดุล (balanced matrix)  โครงสร้างแมทริกซ์แบบเข้มข้น (strong matrix)

11

12

13 ความเข้าใจองค์การ ( ต่อ ) วัฒนธรรมองค์การ ลักษณะ 10 ประการ ดังนี้  ความเป็นสมาชิก (member identity)  ให้ความสำคัญกับกลุ่ม (group emphasis)  เน้นคน (people focus)  บูรณาการเป็นหน่วยเดียว (unit integration)  การควบคุม (control)  ระดับการยอมรับความเสี่ยง (risk tolerance)  เกณฑ์การให้รางวัล (reward criteria)  ระดับการยอมรับความขัดแย้ง (conflict tolerance)  มุ่งเน้นวิธีการหรือเป้าหมาย (means-ends orientation)  เน้นระบบเปิด (open-system focus)

14 การบริหารผู้มีส่วนได้เสีย  คำมั่นของผู้บริหารระดับสูง (management commitment)  คำมั่นองค์การต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (organizational commitment to information technology)  มาตรฐานองค์การ (organizational standards) มาตรฐาน หรือแนวทาง (guidelines)

15 ขั้นตอนโครงการและวงจรชีวิตของโครงการ

16 วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์  วงจรชีวิตแบบน้ำตก (waterfall life cycle model)  วงจรชีวิตแบบก้นหอย (spiral life cycle model)  วงจรการพัฒนาแบบเพิ่ม (incremental development life cycle model)  วงจรชีวิตแบบต้นแบบ (prototyping life cycle model)  วงจรชีวิตการพัฒนาระบบงานแบบรวดเร็ว (rapid application development life cycle model)  การโปรแกรมแบบเข้มข้น (extreme programming (XP))  วงจรชีวิตแบบสกรัม (scrum life cycle model)

17 วงจรชีวิตของโครงการกับวงจรชีวิตการพัฒนา ซอฟต์แวร์

18 กลุ่มกระบวนการบริหารโครงการ  กลุ่มกระบวนการริเริ่ม  กลุ่มกระบวนการวางแผน  กลุ่มกระบวนการปฏิบัติงาน  กลุ่มกระบวนการติดตามและควบคุม  กลุ่มกระบวนการปิด  ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกระบวนการกับวงจรชีวิตโครงการ  ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกระบวนการกับความรู้การบริหาร โครงการ

19 ระดับของกิจกรรมและการคาบเกี่ยวกันของกลุ่ม กระบวนการตลอดเวลาโครงการ

20

21

22

23 บริบทของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

24 สรุป  อธิบายกรอบองค์การ 4 กรอบ  อธิบายความแตกต่างระหว่างโครงสร้างองค์การแบบฟังก์ชัน แมทริกซ์ และโครงการ  จงอธิบายวัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์อย่างไรกับการ บริหารโครงการ  อธิบายความแตกต่างระหว่างวงจรชีวิตโครงการกับวงจร ชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์  จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกระบวนการกับวงจร ชีวิตของโครงการ


ดาวน์โหลด ppt Information System Project Management การบริหารโครงการและบริบท เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google