งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาเซียน จัดทำโดย ด. ญ. เนตรชนก จีระ วัตร์ เสนอ อาจารย์ฐิตาพร ดวงเกตุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาเซียน จัดทำโดย ด. ญ. เนตรชนก จีระ วัตร์ เสนอ อาจารย์ฐิตาพร ดวงเกตุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาเซียน จัดทำโดย ด. ญ. เนตรชนก จีระ วัตร์ เสนอ อาจารย์ฐิตาพร ดวงเกตุ

2 ความหมายและความสำคัญของ อาเซียน ความหมายและความสำคัญของประชาคมอาเซียน “ ประชาคมอาเซียน ” เป็นเป้าหมายของการรวมตัวกันของ ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและขีด ความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศใน ทุกด้าน รวมถึงความสามารถในการรับมือกับปัญหาใหม่ๆ ใน ระดับโลกที่ส่งผลกระทบมาถึงภูมิภาคอาเซียน เช่น ภาวะโลก ร้อน การก่อการร้าย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเป็นประชาคม อาเซียน คือการทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็น “ ครอบครัว เดียวกัน ” ที่มีความแข็งแกร่งและมีภูมิต้านทานที่ดี โดยสมาชิก ในครอบครัวมีสภาพความอยู่ที่ดี ปลอดภัย และสามารถทำมา ค้าขายได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น แรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงกัน ที่จัดตั้งประชาคมอาเซียน อันถือเป็นการปรับปรุงตัวครั้งใหญ่ และวางรากฐานของการพัฒนาของอาเซียน คือ สภาพแวดล้อม ระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่ทำให้อาเซียนต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ เช่น โรคระบาด อาชญากรรมข้ามชาติ ภัยพิบัติธรรมชาติ และปัญหา สิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน และความเสี่ยงที่อาเซียนอาจจะไม่ สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจได้กับประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะจีน และอินเดีย ซึ่งมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างก้าว กระโดด

3

4 ธง ประเทศ ไทย ชุดประจำ ชาติ ดอกไม้ ประจำชาติ

5 ประเทศมาเลเซีย ธงประเทศ มาเลเซีย ชุดประจำ ชาติ ดอกไม้ ประจำชาติ

6 ประเทศพม่า ธงประเทศ พม่า ชุดประจำ ชาติ ดอกไม้ ประจำชาติ

7 ประเทศกัมพูชา ธงประเทศ กัมพูชา ชุดประจำ ชาติ ดอกไม้ ประจำชาติ

8 ประเทศลาว ธง ประเทศ ลาว ชุดประจำ ชาติ ดอกไม้ ประจำชาติ

9 ประเทศฟิลิปปินส์ ธงประเทศ ฟิลิปปินส์ ชุดประจำ ชาติ ดอกไม้ ประจำชาติ

10 ประเทศเวียดนาม ธงประเทศ เวียดนาม ชุดประจำ ชาติ ดอกไม้ ประจำชาติ

11 ประเทศบรูไน ธงปะเทศ บรูไน ชุดประจำ ชาติ ดอกไม้ ประจำชาติ

12 ประเทศสิงคโปร์ ธงประเทศ สิงคโปร์ ชุดประจำชาติ ดอกไม้ประจำ ชาติ

13 ประเทศอินโดนีเซีย ธงประเทศ อินโดนีเซีย ชุดประจำ ชาติ ดอกไม้ ประจำชาติ


ดาวน์โหลด ppt อาเซียน จัดทำโดย ด. ญ. เนตรชนก จีระ วัตร์ เสนอ อาจารย์ฐิตาพร ดวงเกตุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google