งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมาของไทย กับ AFTA เกิดจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอ ตัวในปี 2539 - 2541 เพื่อสร้างความเข็มแข็งทาง เศรษฐกิจ เพื่อต่อสู้กับการกีดกันทางการค้ากับ ประเทศอื่นๆนอกเขตอาเซียนที่รุนแรงขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมาของไทย กับ AFTA เกิดจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอ ตัวในปี 2539 - 2541 เพื่อสร้างความเข็มแข็งทาง เศรษฐกิจ เพื่อต่อสู้กับการกีดกันทางการค้ากับ ประเทศอื่นๆนอกเขตอาเซียนที่รุนแรงขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเป็นมาของไทย กับ AFTA เกิดจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอ ตัวในปี 2539 - 2541 เพื่อสร้างความเข็มแข็งทาง เศรษฐกิจ เพื่อต่อสู้กับการกีดกันทางการค้ากับ ประเทศอื่นๆนอกเขตอาเซียนที่รุนแรงขึ้น ดำเนินการในปี 2536 ปัจจุบันมี สมาชิก 10 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม ลาว พม่า และ กัมพูชา

2 วัตถุประสงค์ ของ AFTA 1. ส่งเสริมให้การค้าภายในอาเซียน ขยายตัวกันมากขึ้น 2. ส่งเสริมให้มีการลงทุนจากประเทศที่ 3 เข้ามาในอาเซียนมากขึ้น 3. เพื่อช่วยให้สามารถแข่งขันกับ ประเทศอื่นๆได้มากยิ่งขึ้น เป้าหมายของ AFTA จะลดภาษีทุกรายการให้เหลือ 0 - 5% ภายในระยะเวลา 10 ปี โดยจะลดให้เหลือ 0 % ภายในปี 2553 - 2558

3 กลไกการ ดำเนินงานของ AFTA 1. ลดภาษีสินค้าอุตสาหกรรมและ เกษตรกรรมแปรรูปทุกรายการให้เหลือ 0- 5% ภายใน 10 ปี สำหรับกลุ่มสินค้าลดภาษี ปกติ และลดภายใน 7 ปี สำหรับกลุ่มสินค้า เร่งลดภาษี 2. สินค้าใดไม่สามารถลดภาษีตามเวลา ดังกล่าวได้ ต้องขอสงวนสิทธิ์การลดภาษี โดยนำไปไว้ในรายการยกเว้นภาษีชั่วคราว แต่ต้องทยอยสู่แผนการลดภาษีภายในเวลา 5 ปี และลดภาษีลงเหลือร้อยละ 0-5 ภายใน 7 ปี 3. สินค้าไม่แปรรูป เริ่มลดราคาช้ากว่า สินค้าอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมแปรรูป 4. ต้องยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้า (Non-Tariff Barriers :NTBs)


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมาของไทย กับ AFTA เกิดจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอ ตัวในปี 2539 - 2541 เพื่อสร้างความเข็มแข็งทาง เศรษฐกิจ เพื่อต่อสู้กับการกีดกันทางการค้ากับ ประเทศอื่นๆนอกเขตอาเซียนที่รุนแรงขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google