งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ASEAN ประชากร 10 ประเทศ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซ๊ย พม่า ฟิลปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย มี 600 ล้าน คน คิดเป็น ร้อยละ 9 ของประชากรโลก และเท่ากับค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ASEAN ประชากร 10 ประเทศ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซ๊ย พม่า ฟิลปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย มี 600 ล้าน คน คิดเป็น ร้อยละ 9 ของประชากรโลก และเท่ากับค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ASEAN ประชากร 10 ประเทศ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซ๊ย พม่า ฟิลปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย มี 600 ล้าน คน คิดเป็น ร้อยละ 9 ของประชากรโลก และเท่ากับค รี่งหนึ่งของอินเดีย ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ( จีดีพี ) 1.8 ล้านล้านดอลล่าห์สหรัฐ มากกว่าอินเดีย 100,000 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ เท่ากับ 1 ใน 3 ของจีนและญี่ปุ่น

2 • ก่อนหน้านี้อินเดียเคยเป็นที่รักของนักลงทุน ต่างชาติ ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เอฟดีไอของ อินเดียลดลง 1 ใน 3 ขณะที่อาเซี่ยนมีการ ลงทุนจากต่างชาติเพิ่มขึ้น 3 เท่า • ข้อมูลของ CLSA เศรษฐกิจอาเซียนจะเติบโต ขึ้น อินโดนีเซียจะโตร้อยละ 17 มาเลย์เซียร้อย ละ 9.6 ฟิลิปปินส์ร้อยละ 10.7 ชนชั้นกลาง ของเอเชียจะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 50 คนที่มี รายได้สุทธิระดับสูงสุดจะเพิ่มขึ่นเท่าตัวในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งหมายถึงการเพิ่มของกำลังซื้อ •( อนาคตอันสดใสของอาเซียน มติชนรายวัน วันที่ 1 พค.2555 หน้า 18)

3 การค้าสมุนไพร ไทยคาดหวังจะสามารถดึงการค้า อุตสาหกรรมที่ใช้ยาสมุนไพรได้ไม่ต่ำกว่าปี ละ 30,000 ล้านบาท ( มติชนรายวัน วันที่ 2 พค.2555 หน้า 10)

4 จุดเด่นของเชียงใหม่ ข้อจำกัดของเรา


ดาวน์โหลด ppt ASEAN ประชากร 10 ประเทศ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซ๊ย พม่า ฟิลปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย มี 600 ล้าน คน คิดเป็น ร้อยละ 9 ของประชากรโลก และเท่ากับค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google