งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานประเทศอาเซียน รายงานประเทศอาเซียนจัดทำโดย ด. ญ. ศิโรรัตน์ ราชตุ กลุ่ม 16 เลขที่ 20 ด. ญ. ธัญชนก รุ่งอุทัย กลุ่ม 16 เลขที่ 14 นำเสนอ อาจารย์ประนอม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานประเทศอาเซียน รายงานประเทศอาเซียนจัดทำโดย ด. ญ. ศิโรรัตน์ ราชตุ กลุ่ม 16 เลขที่ 20 ด. ญ. ธัญชนก รุ่งอุทัย กลุ่ม 16 เลขที่ 14 นำเสนอ อาจารย์ประนอม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานประเทศอาเซียน รายงานประเทศอาเซียนจัดทำโดย ด. ญ. ศิโรรัตน์ ราชตุ กลุ่ม 16 เลขที่ 20 ด. ญ. ธัญชนก รุ่งอุทัย กลุ่ม 16 เลขที่ 14 นำเสนอ อาจารย์ประนอม คำยิ่ง

2 10 ประเทศอาเซียน 1. มาเลเซีย 1. มาเลเซีย 2. ไทย 2. ไทย 3. สิงค์ โปร์ 3. สิงค์ โปร์ 4. ลาว 4. ลาว 5. อินโดนีเซีย 5. อินโดนีเซีย 6. กัมพูชา 6. กัมพูชา 7. บรูไน 7. บรูไน 8. เวียดนาม 8. เวียดนาม 9. พม่า 9. พม่า 10. ฟิลิปปินส์ 10. ฟิลิปปินส์

3 ประเทศบรูไน มีชื่อเป็นทางการว่า " เนการา บรูไนดารุสซาลาม " มีเมือง " บันดาร์เสรีเบกา วัน " เป็นเมืองหลวง ถือเป็นประเทศที่มีขนาดไม่ ใหญ่นัก เพราะมีพื้นที่ประมาณ 5,765 ตาราง กิโลเมตร ปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิ ราช โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มี ประชากร 381,371 คน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2550) โดย ประชากรเกือบ 70% นับถือศาสนาอิสลาม และ ใช้ภาษามาเลย์เป็นภาษาราชการ

4 เมืองหลวงคือ กรุงพนมเปญ เป็นประเทศที่มี อาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยทางทิศเหนือ และทิศตะวันตก มีพื้นที่ 181,035 ตาราง กิโลเมตร หรือขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของ ประเทศไทย มีประชากร 14 ล้านคน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2550) โดยประชากรกว่า 80% อาศัยอยู่ ในชนบท 95% นับถือศาสนาพุทธนิกายเถร วาท ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาราชการ แต่ก็มี หลายคนที่พูดภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และ เวียดนามได้ เมืองหลวงคือ กรุงพนมเปญ เป็นประเทศที่มี อาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยทางทิศเหนือ และทิศตะวันตก มีพื้นที่ 181,035 ตาราง กิโลเมตร หรือขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของ ประเทศไทย มีประชากร 14 ล้านคน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2550) โดยประชากรกว่า 80% อาศัยอยู่ ในชนบท 95% นับถือศาสนาพุทธนิกายเถร วาท ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาราชการ แต่ก็มี หลายคนที่พูดภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และ เวียดนามได้

5 เมืองหลวงคือ จาการ์ตา ถือเป็นประเทศ หมู่เกาะขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีพื้นที่ 1,919,440 ตารางกิโลเมตร และมี ประชากรมากถึง 240 ล้านคน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2553) โดย 61% อาศัยอยู่บนเกาะชวา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และใช้ ภาษา Bahasa Indonesia เป็นภาษา ราชการ

6 เมืองหลวงคือ เวียงจันทน์ ติดต่อกับ ประเทศไทยทางทิศตะวันตก โดย ประเทศลาวมีพื้นที่ประมาณ ครึ่งหนึ่งของประเทศไทย คือ 236,800 ตารางกิโลเมตร พื้นที่กว่า 90% เป็นภูเขาและที่ราบสูง และไม่ มีพื้นที่ส่วนใดติดทะเล ปัจจุบัน ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม โดย มีประชากร 6.4 ล้านคน ใช้ภาษา ลาวเป็นภาษาหลัก แต่ก็มีคนที่พูด ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา ฝรั่งเศสได้ ประชากรส่วนใหญ่นับ ถือศาสนาพุทธ เมืองหลวงคือ เวียงจันทน์ ติดต่อกับ ประเทศไทยทางทิศตะวันตก โดย ประเทศลาวมีพื้นที่ประมาณ ครึ่งหนึ่งของประเทศไทย คือ 236,800 ตารางกิโลเมตร พื้นที่กว่า 90% เป็นภูเขาและที่ราบสูง และไม่ มีพื้นที่ส่วนใดติดทะเล ปัจจุบัน ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม โดย มีประชากร 6.4 ล้านคน ใช้ภาษา ลาวเป็นภาษาหลัก แต่ก็มีคนที่พูด ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา ฝรั่งเศสได้ ประชากรส่วนใหญ่นับ ถือศาสนาพุทธ

7 เมืองหลวงคือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็น ประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตร แบ่งเป็นมาเลเซียตะวันตกบคาบสมุทร มลายู และมาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่บน เกาะบอร์เนียว ทั้งประเทศมีพื้นที่ 329,758 ตารางกิโลเมตร จำนวน ประชากร 26.24 ล้านคน นับถือศาสนา อิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ ใช้ภาษา Bahasa Melayu เป็นภาษาราชการ เมืองหลวงคือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็น ประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตร แบ่งเป็นมาเลเซียตะวันตกบคาบสมุทร มลายู และมาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่บน เกาะบอร์เนียว ทั้งประเทศมีพื้นที่ 329,758 ตารางกิโลเมตร จำนวน ประชากร 26.24 ล้านคน นับถือศาสนา อิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ ใช้ภาษา Bahasa Melayu เป็นภาษาราชการ

8 เมืองหลวงคือ กรุงมะนิลา ประกอบด้วย เกาะขนาดต่าง ๆ รวม 7,107 เกาะ โดยมีพื้น ที่ดิน 298.170 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 92 ล้านคน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2553) ส่วนใหญ่นับ ถือศาสนาคริสต์ และเป็นประเทศที่มี ประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกาย โรมันคาทอลิกเป็นอันดับ 4 ของโลก มีการ ใช้ภาษาในประเทศมากถึง 170 ภาษา แต่ใช้ ภาษาอังกฤษ และภาษาตากาลอก เป็นภาษา ราชการ เมืองหลวงคือ กรุงมะนิลา ประกอบด้วย เกาะขนาดต่าง ๆ รวม 7,107 เกาะ โดยมีพื้น ที่ดิน 298.170 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 92 ล้านคน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2553) ส่วนใหญ่นับ ถือศาสนาคริสต์ และเป็นประเทศที่มี ประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกาย โรมันคาทอลิกเป็นอันดับ 4 ของโลก มีการ ใช้ภาษาในประเทศมากถึง 170 ภาษา แต่ใช้ ภาษาอังกฤษ และภาษาตากาลอก เป็นภาษา ราชการ

9 เมืองหลวงคือกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 513,115.02 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 77 จังหวัด มีประชากร 65.4 ล้านคน ( ข้อมูลปี พ. ศ.2553) ส่วน ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และใช้ ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ ปกครอง ด้วยระบอบประชาธิปไตย โดยมี พระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุขของ ประเทศ

10 เมืองหลวงคือ กรุงฮานอย มีพื้นที่ 331,689 ตารางกิโลเมตร จากการ สำรวจถึงเมื่อปี พ. ศ.2553 มีประชากร ประมาณ 88 ล้านคน ประมาณ 25% อาศัยอยู่ในเขตเมือง ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน ที่ เหลือนับถือศาสนาคริสต์ ปัจจุบัน ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม คอมมิวนิสต์ เมืองหลวงคือ กรุงฮานอย มีพื้นที่ 331,689 ตารางกิโลเมตร จากการ สำรวจถึงเมื่อปี พ. ศ.2553 มีประชากร ประมาณ 88 ล้านคน ประมาณ 25% อาศัยอยู่ในเขตเมือง ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน ที่ เหลือนับถือศาสนาคริสต์ ปัจจุบัน ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยม คอมมิวนิสต์

11 มีเมืองหลวงคือ เนปิดอว ติดต่อกับ ประเทศไทยทางทิศตะวันออก โดยทั้ง ประเทศมีพื้นที่ประมาณ 678,500 ตารางกิโลเมตร ประชากร 48 ล้านคน กว่า 90% นับถือศาสนาพุทธนิกายเถร วาท หรือหินยาน และใช้ภาษาพม่าเป็น ภาษาราชการ มีเมืองหลวงคือ เนปิดอว ติดต่อกับ ประเทศไทยทางทิศตะวันออก โดยทั้ง ประเทศมีพื้นที่ประมาณ 678,500 ตารางกิโลเมตร ประชากร 48 ล้านคน กว่า 90% นับถือศาสนาพุทธนิกายเถร วาท หรือหินยาน และใช้ภาษาพม่าเป็น ภาษาราชการ

12 เมืองหลวงคือ กรุงสิงคโปร์ ตั้งอยู่บนตำแหน่ง ยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางคมนาคมทางเรือ ของอาเซียน จึงเป็นประเทศที่มีการพัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุดในย่านนี้ แม้จะมี พื้นที่ราว 699 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น มี ประชากร 4.48 ล้านคน ใช้ภาษาอังกฤษเป็น ภาษาทางการ แต่มีภาษามาเลย์เป็นภาษา ประจำชาติ ปัจจุบันใช้การปกครองแบบ สาธารณรัฐ ( ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภา เดียว )


ดาวน์โหลด ppt รายงานประเทศอาเซียน รายงานประเทศอาเซียนจัดทำโดย ด. ญ. ศิโรรัตน์ ราชตุ กลุ่ม 16 เลขที่ 20 ด. ญ. ธัญชนก รุ่งอุทัย กลุ่ม 16 เลขที่ 14 นำเสนอ อาจารย์ประนอม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google