งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลกระทบการเปิดประตูสู่ อาเซียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สมุทรสาคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลกระทบการเปิดประตูสู่ อาเซียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สมุทรสาคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลกระทบการเปิดประตูสู่ อาเซียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สมุทรสาคร

2 พ. ศ.2555 มีจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับ อนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ไทยทั้งหมด 1,972,504 คน แบ่งเป็นผู้เข้า เมืองถูกกฎหมาย 698,777 คน และเข้า เมืองผิดกฎหมาย 1,273,727 คน โดยใน จำนวนนี้เป็นแรงงานต่างด้าวชาวพม่าถึง 1,333,227 คน แบ่งเป็นผู้เข้าเมืองถูก กฎหมาย 425,191 คน และเข้าเมืองผิด กฎหมาย 908,036 คน สถานการณ์แรงงานข้ามชาติใน ประเทศไทย

3 จำนวนประชากรต่างด้าวจังหวัด สมุทรสาคร จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานหน่วย กรมการปกครอง ก. มหาดไทย ( ทร 38/1) สะสมตั้งแต่ 2547- 2554 343,525 คน จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ( ขอใบอนุญาตทำงานปี 2555) 213,340 เลข ขออนุญาตทำงาน เมื่อคัดแยกเป็นรายคน ( เหลือ ) 161,946 คน มีสิทธิ์ประกันสังคม 76,543 คน มีประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 18,614 คน

4 แนวโน้มหลังการเปิดประตูสู่ อาเซียน การเข้ามาทำงานในประเทศ / จังหวัด เพิ่ม มากขึ้นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะกลุ่ม ประเทศพม่า ลาว กัมพูชา ธุรกิจ / กิจการ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเพิ่ม มากขึ้น การควบคุมกำกับแรงงานต่างด้าวได้รับ ผลกระทบ ปัญหาสังคมมีความหลากหลาย / ซับซ้อนขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชากร หลักในประเทศ งบประมาณการลงทุนด้านสุขภาพและอื่น ๆ เพิ่มขึ้น กลยุทธ์การทำงานต้องมีการปรับเปลี่ยน / หลากหลาย

5 ผลกระทบของแรงงานต่างด้าว 1. ผลกระทบทางสังคม ปัญหาด้านอาชญากรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ชุมชนสกปรกขึ้น ขยะ มาก ความไม่มีระเบียบของแรงงานต่าง ด้าวในแต่ละชุมชนน้อยมาก ปัญหาการลักลอบเข้าเมือง จากสถิติ ผู้ต้องขังชาวต่างชาติที่ถูกจับเนื่องจากเข้า เมืองผิดกฎหมาย และกำลังรอการส่งกลับ หรือผลักดันออกนอกประเทศในแต่ละปี มี ปริมาณเพิ่มสูงขึ้น

6 ปัญหาผู้หญิงและเด็ก เสี่ยงต่อการตกเป็น เหยื่อของการค้ามนุษย์ และใช้แรงงานเด็ก ปัญหาด้านการศึกษา โอกาสในการศึกษา ของเด็กในครอบครัวแรงงานต่างด้าวผิด กฎหมายที่จะได้รับการ ศึกษามีอยู่ 2 ลักษณะคือ การศึกษาจากชั้นเรียนที่ไม่ เป็นทางการที่จัดขึ้นกันเอง โดย NGO และ เข้าเรียนในสถานศึกษาของไทย ซึ่ง ปัจจุบันหลาย ๆ โรงเรียนก็ดำเนินการรับ เด็กต่างด้าวเข้าศึกษา ผลกระทบของแรงงานต่างด้าว

7 2. ผลกระทบด้านความมั่นคง 3. ผลกระทบทางด้านสาธารณสุข ถึงแม้ว่า แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตาม กฎหมายจะได้รับการตรวจสุขภาพและ ค้นหาโรคจากหน่วยงานสาธารณสุขของ จังหวัดและได้รับบัตรประกันสุขภาพ แต่ก็มี จำนวนน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและไม่ขึ้น ทะเบียน ผลกระทบของแรงงานต่างด้าว

8 1. โรคติดต่ออุบัติซ้ำ เช่น ไข้กาฬหลังแอ่น 2. การแพร่กระจายของโรคติดต่อที่สำคัญ เช่นวัณ โรค อุจจาระร่วงอย่างแรง 3. การเกิดโรคระบาดในเด็ก อัตราการเกิดของ แรงงานสตรีต่างด้าวมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ความ ครอบคลุมในการรับฉีดวัคซีนไม่สามารถติดตามได้ ต้องมีการรณรงค์บ่อยครั้งเช่น โปลิโอ 4. ผลกระทบจากผลิตภัณฑ์สุขภาพของแรงงาน ต่างด้าว ซึ่งพบโดยทั่วไปตามตลาดนัดในพื้นที่ 5. อุบัติเหตุจากการทำงานมีจำนวนมากในประชากร ต่างด้าว 6. เรื่องอื่น ๆ เช่น การวางแผนครอบครัว การฝาก ครรภ์ ผลกระทบทางด้านสุขภาพในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร

9 1. การเพิ่มภาระงานของบุคลากรด้าน สาธารณสุข - จำนวนผู้ป่วย - การขยายบริการ 2. การสื่อสารในการตรวจรักษา / การ รณรงค์ / ประชาสัมพันธ์ 3. ใช้งบประมาณในการดูแลสุขภาพใน ประชากรกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นในทุกปี ผลกระทบต่อบุคลากรด้านสาธารณสุข และงบประมาณของรัฐ

10 ความสำคัญของแรงงานต่างด้าว ในสมุทรสาคร “ มีความจำเป็นอย่างมากจนขาด ไม่ได้ ” - เป็นกำลังหลักในภาคอุตสาหกรรม การ ประมง หากไม่มีกลุ่มนี้ มีแนวโน้มว่า อุตสาหกรรมหลัก ๆ ในจังหวัดจะได้รับ ผลกระทบมาก - งานหลาย ๆ งานที่คนไทยไม่ยอมทำ ต้องอาศัยประชากรกลุ่มนี้ - อัตราค่าจ้างในการทำงานของต่างด้าว ยังถูกกว่าคนไทยมาก ยังไม่เกี่ยงงาน และ คุ้มค่าการจ้างงาน

11 1) รณรงค์ให้แรงงานต่างด้าวทั้งหมดเข้าสู่ระบบ บริการสุขภาพและประกันสุขภาพ 2) ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว ( อสต ) 3) ขยายเครือข่ายการบริการสาธารณสุขในต่าง ด้าว 4) ให้บริการแบบเชิงรุก / การประชาสัมพันธ์ 5) มีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานที่ รับผิดชอบแต่ละด้าน เช่น หน่วยงานด้านความ มั่นคง อุตสาหกรรม จัดหางาน ฯลฯ ในเรื่อง นโยบายและการดำเนินงานในพื้นที่ มาตรการในการควบคุม


ดาวน์โหลด ppt ผลกระทบการเปิดประตูสู่ อาเซียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สมุทรสาคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google