งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลกระทบการเปิดประตูสู่อาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลกระทบการเปิดประตูสู่อาเซียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลกระทบการเปิดประตูสู่อาเซียน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

2 สถานการณ์แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
พ.ศ.2555 มีจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักรไทยทั้งหมด 1,972,504 คน แบ่งเป็นผู้เข้าเมืองถูกกฎหมาย 698,777 คน และเข้าเมืองผิดกฎหมาย 1,273,727 คน โดยในจำนวนนี้เป็นแรงงานต่างด้าวชาวพม่าถึง 1,333,227 คน แบ่งเป็นผู้เข้าเมืองถูกกฎหมาย 425,191 คน และเข้าเมืองผิดกฎหมาย 908,036 คน

3 จำนวนประชากรต่างด้าวจังหวัดสมุทรสาคร จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมการปกครอง ก.มหาดไทย (ทร 38/1) สะสมตั้งแต่ 343,525 คน จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร (ขอใบอนุญาตทำงานปี 2555) 213,340 เลข ขออนุญาตทำงาน เมื่อคัดแยกเป็นรายคน(เหลือ) 161,946 คน มีสิทธิ์ประกันสังคม 76,543 คน มีประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 18,614 คน

4 แนวโน้มหลังการเปิดประตูสู่อาเซียน
การเข้ามาทำงานในประเทศ/จังหวัด เพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนโดยเฉพาะกลุ่มประเทศพม่า ลาว กัมพูชา ธุรกิจ/กิจการ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเพิ่มมากขึ้น การควบคุมกำกับแรงงานต่างด้าวได้รับผลกระทบ ปัญหาสังคมมีความหลากหลาย/ซับซ้อนขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชากรหลักในประเทศ งบประมาณการลงทุนด้านสุขภาพและอื่น ๆ เพิ่มขึ้น กลยุทธ์การทำงานต้องมีการปรับเปลี่ยน/หลากหลาย

5 ผลกระทบของแรงงานต่างด้าว
1. ผลกระทบทางสังคม ปัญหาด้านอาชญากรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ชุมชนสกปรกขึ้น ขยะมาก ความไม่มีระเบียบของแรงงานต่างด้าวในแต่ละชุมชนน้อยมาก ปัญหาการลักลอบเข้าเมือง จากสถิติผู้ต้องขังชาวต่างชาติที่ถูกจับเนื่องจากเข้าเมืองผิดกฎหมาย และกำลังรอการส่งกลับหรือผลักดันออกนอกประเทศในแต่ละปี มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น

6 ผลกระทบของแรงงานต่างด้าว
ปัญหาผู้หญิงและเด็ก เสี่ยงต่อการตกเป็น เหยื่อของการค้ามนุษย์ และใช้แรงงานเด็ก ปัญหาด้านการศึกษา โอกาสในการศึกษาของเด็กในครอบครัวแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่จะได้รับการ ศึกษามีอยู่ 2 ลักษณะคือ การศึกษาจากชั้นเรียนที่ไม่เป็นทางการที่จัดขึ้นกันเอง โดย NGO และเข้าเรียนในสถานศึกษาของไทย ซึ่งปัจจุบันหลาย ๆ โรงเรียนก็ดำเนินการรับเด็กต่างด้าวเข้าศึกษา

7 ผลกระทบของแรงงานต่างด้าว
2. ผลกระทบด้านความมั่นคง 3. ผลกระทบทางด้านสาธารณสุข ถึงแม้ว่าแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับการตรวจสุขภาพและค้นหาโรคจากหน่วยงานสาธารณสุขของจังหวัดและได้รับบัตรประกันสุขภาพ แต่ก็มีจำนวนน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและไม่ขึ้นทะเบียน

8 ผลกระทบทางด้านสุขภาพในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
1. โรคติดต่ออุบัติซ้ำ เช่น ไข้กาฬหลังแอ่น 2. การแพร่กระจายของโรคติดต่อที่สำคัญ เช่นวัณโรค อุจจาระร่วงอย่างแรง 3. การเกิดโรคระบาดในเด็ก อัตราการเกิดของแรงงานสตรีต่างด้าวมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ความครอบคลุมในการรับฉีดวัคซีนไม่สามารถติดตามได้ ต้องมีการรณรงค์บ่อยครั้งเช่น โปลิโอ 4. ผลกระทบจากผลิตภัณฑ์สุขภาพของแรงงานต่างด้าว ซึ่งพบโดยทั่วไปตามตลาดนัดในพื้นที่ 5.อุบัติเหตุจากการทำงานมีจำนวนมากในประชากรต่างด้าว 6. เรื่องอื่น ๆ เช่น การวางแผนครอบครัว การฝากครรภ์

9 ผลกระทบต่อบุคลากรด้านสาธารณสุขและงบประมาณของรัฐ
1. การเพิ่มภาระงานของบุคลากรด้านสาธารณสุข - จำนวนผู้ป่วย - การขยายบริการ 2. การสื่อสารในการตรวจรักษา /การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ 3. ใช้งบประมาณในการดูแลสุขภาพในประชากรกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นในทุกปี

10 ความสำคัญของแรงงานต่างด้าวในสมุทรสาคร
“มีความจำเป็นอย่างมากจนขาดไม่ได้” -เป็นกำลังหลักในภาคอุตสาหกรรม การประมง หากไม่มีกลุ่มนี้ มีแนวโน้มว่าอุตสาหกรรมหลัก ๆ ในจังหวัดจะได้รับผลกระทบมาก - งานหลาย ๆ งานที่คนไทยไม่ยอมทำ ต้องอาศัยประชากรกลุ่มนี้ - อัตราค่าจ้างในการทำงานของต่างด้าวยังถูกกว่าคนไทยมาก ยังไม่เกี่ยงงาน และคุ้มค่าการจ้างงาน

11 มาตรการในการควบคุม 1) รณรงค์ให้แรงงานต่างด้าวทั้งหมดเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพและประกันสุขภาพ 2) ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต) 3) ขยายเครือข่ายการบริการสาธารณสุขในต่างด้าว 4) ให้บริการแบบเชิงรุก /การประชาสัมพันธ์ 5) มีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละด้าน เช่น หน่วยงานด้านความมั่นคง อุตสาหกรรม จัดหางาน ฯลฯ ในเรื่องนโยบายและการดำเนินงานในพื้นที่


ดาวน์โหลด ppt ผลกระทบการเปิดประตูสู่อาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google